Thông báo số 257/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
3
download

Thông báo số 257/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 257/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 257/TB-VPCP về việc ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 257/TB-VPCP Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG V KI N NGHN C A Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH NNH Ti p theo Thông báo s 185/TB-VPCP ngày 01 tháng 8 năm 2008, Văn phòng Chính ph xin thông báo ý ki n c a Th tư ng Nguy n T n Dũng v ki n ngh c a y ban nhân dân t nh Bình nh t i văn b n s 78/TTr-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2008 như sau: ng ý v nguyên t c ki n ngh c a y ban nhân dân t nh Bình nh t i văn b n trên ây v u tư xây d ng lu ng tàu bi n t c ng Quy Nhơn n c ng khu Kinh t Nhơn H i. B Giao thông v n t i ch o C c Hàng h i Vi t Nam trong năm 2009 ti n hành l p d án u tư xây d ng lu ng tàu nêu trên theo úng quy nh hi n hành. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành và y ban nhân dân t nh Bình nh bi t, th c hi n. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTTg; - Các B : GTVT, TC, KH& T, N i v , GD& T, L -TBXH, NN&PTNT, CT, XD; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - C c Hàng h i VN; Nguy n Xuân Phúc - T nh y, H ND, UBND t nh Bình nh; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, KTTH, P, KGVX, TT T; - Lưu: VT, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản