Thông báo số 260/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
3
download

Thông báo số 260/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 260/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 260/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 260/TB-VPCP Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P V TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC D ÁN GIAO THÔNG K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ N I Ngày 11 tháng 8 năm 2009 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình th c hi n các d án giao thông k ni m 1000 năm Thăng Long-Hà N i. Tham d cu c h p có i di n lãnh o B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân thành ph Hà N i, và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a y ban nhân dân thành ph Hà N i và B Giao thông v n t i, ý ki n c a i di n các cơ quan liên quan, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. V tình hình th c hi n: ánh giá cao c g ng c a y ban nhân dân thành ph Hà N i và B Giao thông v n t i trong công tác ch o, i u hành th c hi n các d án giao thông k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i trong th i gian v a qua. c bi t là vi c áp d ng c i cách hành chính (m t u m i) trong vi c gi i quy t các th t c liên quan n công tác n bù gi i phóng m t b ng c a y ban nhân dân thành ph Hà N i ã có nhi u tác ng tích c c n ti n th c hi n các D án. Th ng nh t ti n th c hi n các D án như báo cáo c a y ban nhân dân thành ph Hà N i và B Giao thông v n t i (Ph l c kèm theo). Trên cơ s ó, yêu c u y ban nhân dân thành ph Hà N i và B Giao thông v n t i có k ho ch c th tri n khai m b o áp ng yêu c u nhi m v ; ki m i m, ánh giá tình hình th c hi n theo nh kỳ hàng quý. 2. Các yêu c u, nhi m v trong th i gian t i a) Nhi m v chung y ban nhân dân thành ph Hà N i ti p t c ch o quy t li t công tác n bù, gi i phóng m t b ng các D án; B Giao thông v n t i t p trung Ny nhanh ti n phê duy t d án u tư, thi t k k thu t, h sơ thu h i t thành ph Hà N i có cơ s tri n khai các công tác n bù gi i phóng m t b ng các D án, ng th i tăng cư ng công tác ki m tra ôn c nh m Ny nhanh ti n th c hi n các D án do Thành ph qu n lý. b) i v i m t s d án c th - D án m r ng qu c l 32 o n Di n - Nh n: Yêu c u B Giao thông v n t i ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i ti n hành bàn giao Ch u tư D án cho S Giao thông v n t i thành ph Hà N i trong th i gian s m nh t, m b o yêu c u ti n . - D án vành ai 3 giai o n 1, o n Mai D ch-Pháp Vân: B Giao thông v n t i s m gi i quy t d t i m các n i dung khi u n i c a nhân dân trong công tác n bù gi i phóng m t b ng t i nút giao thông Thanh Xuân theo úng quy nh hi n hành. y ban nhân dân thành ph Hà N i t p trung quy t li t hoàn thành công tác gi i phóng m t b ng toàn tuy n.
  2. - D án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng - Hòa L c: B Giao thông v n t i gi i quy t d t i m các vư ng m c c th thu c trách nhi m c a B , trư c m t t p trung ch o T ng th u hoàn thành ư ng cao t c trái vào cu i tháng 10 năm 2009. ng th i có phương án t ch c giao thông h p lý, cương quy t không xNy ra tình tr ng ách t c giao thông trên tuy n. y ban nhân dân thành ph Hà N i ch ng k ho ch v n năm 2010 cho D án theo yêu c u ti n . - D án nhà ga T2, c ng hàng không qu c t N i Bài: B Giao thông v n t i khNn trương xem xét, quy t nh u tư; ti n hành tri n khai các nhi m v thi t k k thu t. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng; - Các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - Các B : GTVT, KH& T, TC, XD, TN&MT; - UBND thành ph Hà N i; - VP Ban Ch o các công trình d án tr ng i m ngành GTVT; Văn Tr ng Lý - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Tr ng Lý, Ph m Văn Phư ng, C ng TT T, các V : KTTH, TH, P, TKBT; - Lưu: VT, KTN (4). PH L C TI N TH C HI N CÁC D ÁN GIAO THÔNG K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ N I (Kèm theo Thông báo s 260/TB-VPVP ngày 24 tháng 8 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ) Cơ quan Ti n TT Tên D án, công trình qu n lý GPMB Kh i công Hoàn thành I Các d án hoàn thành trong d p k ni m 1000 năm TL- HN 1 Nút Kim Liên UBND tp Hà ã hoàn thành 10/2009 N i 2 ư ng L c Long Quân UBND tp Hà 10/2009 12/2009 N i 3 ư ng i C n – H Tây UBND tp Hà 11/2009 - ư ng: ( o n Văn Cao – H Tây) N i 6/2010 - C u: 6/2011 4 Tuy n ư ng tr c phía B c Hà UBND tp Hà ã hoàn thành 10/2010 ông N i
  3. 5 C u Vĩnh Tuy và ư ng 2 u UBND tp Hà ã hoàn thành 6/2010 c u N i 6 ư ng Lê Tr ng T n (Hà UBND tp Hà 12/2009 9/2010 ông) N i 7 ư ng Nguy n Phong S c UBND tp Hà G 2: 2010 - G 1: N i 12/009 - G 2: 6/2011 8 C u en (Hà ông) UBND tp Hà ã hoàn thành 10/2009 N i 9 ư ng vành ai 3 (giai o n B GTVT - Nút giao 8/2010 1), o n Mai D ch – Pháp Vân Thanh Xuân: 9/2009 - Nút Giao Mai D ch: 3/2010 10 M r ng qu c l 32 o n B GTVT ã hoàn thành 11/2009 Nh n – Sơn Tây 11 M r ng qu c l 32 o n C u B GTVT - Bên trái: 10/2010 Di n – Nh n 10/2009 - Bên ph i: 5/2010 12 M r ng qu c l 32 o n Mai B GTVT 11/2009 3/2010 D ch – C u Di n 13 M r ng và hoàn thi n ư ng B GTVT 12/2009 10/2010 Láng – Hòa L c 14 C u Thanh Trì và o n tuy n B GTVT 9/2009 10/2010 phía Nam vành ai 3, thành ph Hà N i II Các d án y nhanh ti n tri n khai 1 ư ng 5 kéo dài UBND tp Hà 10/2009 6/2012 N i 2 ư ng vành ai 1 ( o n Ô UBND tp Hà ông Mác – Nguy n Khoái và N i Ô Ch D a – Hoàng C u) - o n Ô ông Mác – Nguy n 6/2010 9/2010 6/2012 Khoái - o n Ô Ch D a – Hoàng 6/2010 6/2012 C u 3 ư ng Cát Linh – La Thành – UBND tp Hà Thái Hà – Láng N i - o n Cát Linh – La Thành 6/2010 10/2010 - o n La Thành – Thái Hà ã hoàn thành 6/2010 - o n Thái Hà – Láng ã hoàn thành 10/2010
  4. 4 ư ng vành ai 2 o n Nh t UBND tp Hà Tân – Bư i – C u Gi y N i - o n Nh t Tân – Bư i 3/2010 6/2010 6/2012 - o n Bư i – C u Gi y 9/2010 6/2013 III Các d án Kh i công vào d p k ni m 1000 năm TL-HN 1 C u Nh t Tân và ư ng hai B GTVT 4/2010 10/2009 2/2013 uc u 2 ư ng n i c u Nh t Tân – B GTVT 6/2010 6/2010 6/2013 Nhà ga T2 N i Bài 3 Tuy n ư ng s t ô th Nh n – UBND tp Hà 6/2010 9/2010 6/2016 Ga Hà N i N i 4 ư ng s t ô th Cát Linh – B GTVT 2/2010 9/2009 9/2014 Hà ông 5 Nhà ga hành khách T2, c ng B GTVT 10/2009 7/2010 10/2013 hàng không qu c t N i Bài
Đồng bộ tài khoản