Thông báo số 261/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Thông báo số 261/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 261/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 261/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 261/TB-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I LÊ M NH HÙNG T I CU C H P V I UBND T NH ĂK LĂK. Ngày 06/6/2008, t i văn phòng B Giao thông v n t i Th trư ng Lê M nh Hùng ã có bu i làm vi c v i các ng chí: L Ng c Cư – Ch t ch UBND t nh ăk Lăk v lĩnh v c GTVT trên a bàn. Tham d bu i làm vi c, v phía t nh ăk Lăk có Lãnh o các S , Ban ngành: K ho ch và u tư, Nông nghi p và phát tri n Nông thôn, Công thương, Văn hóa – Thông tin & Du l ch và Giao thông v n t i. V phía B Giao thông v n t i có i di n Lãnh o: Văn phòng B GTVT, V K ho ch u tư, C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh & Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông và Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo c a T nh và các thành viên trong bu i làm vi c, Th trư ng Lê M nh Hùng ã th ng nh t v i ng chí Ch t ch UBND t nh ăk Lăk k t lu n như sau: 1. V u tư ư ng n 23 xã (g m các xã m i thành l p và chưa có ư ng ô tô n trung tâm): B Giao thông v n t i th ng nh t v i ngh c a T nh và s ph i h p v i B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph b sung 16 xã chưa có danh m c u tư b ng ngu n v n trái phi u Chính ph và b sung v n trái phi u Chính ph cho 7 xã ã có danh m c nhưng chưa b trí v n. 2. ư ng H Chí Minh o n qua thành ph Buôn Ma Thu t: - o n phía B c thành ph Buôn Ma Thu t: ngh T nh ph i h p v i Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh Ny nhanh ti n gi i phóng m t b ng có th kh i công vào ngày 02/9/2008. - o n phía Nam thành ph Buôn Ma Thu t: Giao Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh ch o tư v n hoàn ch nh d án phê duy t vào cu i tháng 6/2008 theo th a thu n th ng nh t v i T nh v quy mô như sau: + o n Km720+805 – Km725+ 464: B r ng n n m t ư ng Bn n = 31m, Bm t – 4x3,5m (làn xe cơ gi i) + 2x2,5m (làn xe thô sơ) + 2m (d i phân cách) = 21m; + o n Km725+464 - Km733+ 854: B r ng n n m t ư ng Bn n = 12m, Bm t = 11m;
  2. + C u Ea Tam: B r ng c u Bc u = 24m và quy mô m t c t ngang ư ng hai uc u (B = 20m n 24m) phù h p v i ư ng hi n tr ng; 3. V nâng c p, m r ng qu c l 26 o n t th tr n Ea Kar n th tr n Ea Kn p (Km 91+380 – Km 98+880). Giao C c ư ng b Vi t Nam s d ng v n s nghi p kinh t u tư. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo n các cơ quan liên quan c a B Giao thông v n t i và t nh ăk Lăk bi t tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Lê M nh Hùng ( b/c); - T nh y, UBND, S GTVT ăk Lăk; - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, VP, V KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản