Thông báo số 261/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
6
download

Thông báo số 261/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 261/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 261/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 261/TB-VPCP Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH YÊN BÁI Ngày 13 tháng 8 năm 2009, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c t i t nh Yên Bái. Cùng thăm và làm vi c có i di n lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Giao thông v n t i, Văn hóa, Th thao và Du l ch, N i v , Ban Ch o Tây B c, Văn phòng Chính ph . T i bu i làm vi c, sau khi nghe ng chí Bí thư T nh u , ng chí Ch t ch U ban nhân dân T nh báo cáo tình hình th c hi n Ngh quy t i h i X c a ng, Ngh quy t i h i XVI ng b t nh Yên Bái; tình hình kinh t - xã h i năm 2008, 7 tháng u năm 2009, phương hư ng, nhi m v t nay n năm 2010 c a T nh; ý ki n c a các B , cơ quan, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG Th i gian qua, m c dù tình hình kinh t th gi i và trong nư c có nh ng di n bi n b t l i, thiên tai d ch b nh x y ra nhi u nơi, l m phát tăng cao, s suy gi m kinh t toàn c u ã gây khó khăn, thi t h i n ng n cho s n xu t và i s ng c a nhân dân, nhưng v i s c g ng c a ng b , chính quy n và nhân dân trong T nh ã t ư c thành t u khá toàn di n trong phát tri n kinh t - xã h i: kinh t v n tăng trư ng cao bình quân trong 3 năm (2006 - 2008) t 11,79%; m c dù năm 2009 là năm suy gi m kinh t toàn c u nhưng 6 tháng u năm t 1l,34%; cơ c u kinh t ti p t c chuy n bi n rõ r t; các lĩnh v c văn hóa, xã h i, giáo d c và chăm sóc s c kho nhân dân có bư c ti n b ; i s ng nhân dân ư c c i thi n, ã t ch c tr giúp kh c ph c h u qu thiên tai k p th i; t l h nghèo gi m áng k (bình quân 4,5% năm) năm 2008 còn 21,31 %; GDP bình quân u ngư i t 7,55 tri u ng; c i cách hành chính và phòng ch ng tham nh ng ti p t c ư c Ny m nh và thu ư c k t qu bư c u; h th ng chính tr ư c c ng c và tăng cư ng; qu c phòng an ninh ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ư c b o m. Tuy nhiên, tăng trư ng kinh t c a T nh còn th p (so v i các a phương trong c nư c Yên Bái ng th 60 v thu nh p) chuy n d ch cơ c u kinh t chưa u các ngành; chuy n d ch trong nông nghi p và khu v c nông thôn còn ch m; s n xu t công nghi p có xu hư ng tăng ch m l i, giá tr s n xu t công nghi p chưa t k ho ch; t c phát tri n d ch v chưa cao, chưa tương x ng v i ti m năng c a T nh; ch t lư ng ngu n nhân l c chưa áp ng yêu c u phát tri n, nh t là trong lĩnh v c công ngh , d ch v ch t lư ng cao, công tác d y ngh chưa ư c quan tâm nhi u; xóa ói gi m nghèo chưa b n v ng; công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch chưa áp ng yêu c u phát tri n; công tác qu n lý tài nguyên, môi trư ng còn h n ch .
  2. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch t nay cho n năm 2010, trong th i gian t i T nh c n ti n hành ánh giá, kh ng nh nh ng k t qu t ư c ti p t c phát huy; ch ra nh ng y u kém, t n t i, nh ng ch tiêu chưa t ư c, phân tích nguyên nhân, có bi n pháp phù h p ph n u th c hi n. ng th i T nh ch ng ra các bi n pháp ph n u quy t li t, vư t qua khó khăn thách th c, tranh th th i cơ, thu n l i phát tri n kinh t - xã h i. Yên Bái c n phát huy l i th v v trí a lý, t ai, tài nguyên, du l ch là t nh n m trong hành lang kinh t Côn Minh - Hà N i - H i Phòng, tài nguyên khoáng s n phong phú, phát tri n công nghi p xi măng, v t li u xây d ng, khai khoáng, th y i n, ch bi n nông s n, tr ng r ng, chăn nuôi, du l ch, d ch v , v n t i T nh c n ch o Ny m nh gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n, kiên c hóa trư ng h c, cơ s y t ; t ch c th c hi n có hi u qu chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 2 huy n Tram T u và Mù Cang Ch i. ng th i, c n quan tâm hơn n a n vi c nâng cao ch t lư ng, hi u qu giáo d c - ào t o, nh t là d y ngh , phát tri n ngu n nhân l c có ch t lư ng, nâng cao năng su t lao ng; tăng cư ng công tác qu c phòng - an ninh, gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i; ch o và t ch c t t i h i ng các c p g n v i vi c m b o nhi m v phát tri n kinh t . III. V M T S NGHN C A T NH 1. V xây d ng tuy n tránh Qu c l 37 o n qua thành ph Yên Bái: ng ý làm theo lo i ư ng c p III mi n núi. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và t nh Yên Bái hoàn t t các th t c theo quy nh trong năm 2009 th c hi n d án trong giai o n 2010 - 2012. 2. V d án nâng c p ư ng Vĩnh Kiên (huy n Yên Bình) - Yên Th (huy n L c Yên): giao B K ho ch và u tư, B Tài chính xu t ngu n v n th c hi n d án. 3. V d án xây d ng ư ng Khánh Hoà (huy n L c Yên) - Lâm Giang (huy n Văn Yên): ng ý làm theo lo i ư ng c p V mi n núi. Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính xu t b trí t ngu n v n trái phi u Chính ph giai o n 2010 - 2011 tri n khai th c hi n d án. 4. V u tư ư ng ô tô n trung tâm các xã: ng ý v nguyên t c, b trí v n trái phi u Chính ph u tư n các xã chưa có ư ng ô t năm 2010 cho 10 d án ư ng c p bách (ngoài k ho ch năm 2010). Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí v n th c hi n. 5. ng ý v ch trương ưa Thành ph Yên Bái vào danh m c các ô th ưu tiên thu c chương trình nâng c p ô th qu c gia ư c phê duy t t i Quy t nh s 758/Q -TTg ngày 08/6/2009 c a Th tư ng Chính ph . Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan xem xét, x lý c th , báo cáo Th tư ng Chính ph .
  3. 6. V i u ch nh quy ho ch i v i s n phNm xi măng c a Yên Bái lên 4 tri u t n s n phNm/năm: giao B Xây d ng báo cáo Th tư ng Chính ph b sung vào quy ho ch s n xu t xi măng qu c gia giai o n 2010 - 2015 . 7. V u tư xây d ng tuy n ê ch ng ng p do lũ sông H ng o n t thành ph Yên Bái - huy n Tr n Yên: ng ý h tr kinh phí th c hi n D án. T nh làm vi c v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n các th t c theo úng quy nh. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí v n cho T nh; trư ng h p c n thi t mà d án ã ư c phê duy t theo úng quy nh thì cho ng v n k ho ch năm 2010 tri n khai th c hi n. 8. V h tr kinh phí c i t o kiên c hoá các công trình thu l i vùng lúa thâm canh năng su t cao c a huy n L c Yên: giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i, b trí v n trong k ho ch năm 2010. 9. V tăng m c v n th c hi n Quy t nh 193/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph : giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B K ho ch và u tư cân i, b trí v n trong k ho ch năm 2010 và nh ng năm ti p theo, trư c h t t p trung vào nh ng vùng có nguy cơ s t l cao. 10. V quy nh cơ c u v n ngân sách và cho phép các t nh nghèo hư ng tr c p ngân sách Trung ương ư c s d ng ngu n thu t t b sung cho chi thư ng xuyên: giao B Tài chính hư ng d n T nh th c hi n theo quy nh hi n hành. 11. V b trí ngu n v n cho công tác quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a T nh: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 12. V quy ho ch s n xu t thép: ng ý nguyên t c v vi c i u ch nh, b sung quy ho ch. Giao B Công Thương xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. 13. V quy ho ch ư ng i n, i m u n i lư i i n qu c gia, gom i n c a các thu i n nh , giá mua i n: giao B Công Thương ch trì, ph i h p v i T nh xây d ng quy ho ch i u ch nh, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 14. V vi c thành l p S Ngo i v : U ban nhân dân t nh Yên Bái làm vi c c th v i B N iv ti n hành các th t c theo quy nh hi n hành, báo cáo Th tư ng xem xét quy t nh. 15. V vi c thành l p Phòng Dân t c Tôn giáo thu c U ban nhân dân các huy n các t nh mi n núi: giao B N i v nghiên c u, hư ng d n các t nh có t l ng bào dân t c thi u s cao phân công cho 01 lãnh o Văn phòng U ban nhân dân huy n tr c ti p ch o th c hi n chuyên trách nhi m v này t i c p huy n. 16. V b sung u tư kiên c hoá trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên: trư ng h p s v n ư c giao năm 2009 gi i ngân h t thì ng ý ư c ng trư c k ho ch năm 2010 th c hi n kh i lư ng hoàn thành theo ti n .
  4. 17. V ngh chính sách h tr xây d ng nhà , trang b cho h c sinh bán trú và u tư cơ s v t ch t i v i h th ng các trư ng dân t c n i trú: giao B Giáo d c và ào t o ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng cơ ch chính sách, trình Chính ph ban hành th c hi n th ng nh t trong c nư c. 18. V ngh ưa m c tiêu phát tri n th d c th thao, xúc ti n phát tri n du l ch và công tác gia ình vào chương trình m c tiêu qu c gia: giao B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành có liên quan xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . 19. V ngh tăng kinh phí cho công tác b o t n, tôn t o các di tích l ch s văn hoá, danh lam th ng c nh c p qu c gia, c p t nh i v i các t nh mi n núi khó khăn: giao B Văn hóa, Th thao và Du l ch ph i h p v i các B liên quan xem xét, trình Th tư ng Chính ph b o m kinh phí phù h p v i tình hình th c t hi n nay. Văn phòng Chính ph xin thông báo U ban nhân dân t nh Yên Bái và các B , ngành liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTTg CP; - Ban Ch o Tây B c; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công Thương, Xây d ng, Văn hoá, Th thao và Du l ch, N i V , Giáo d c và ào t o; - T nh u , H ND, UBND t nh Yên Bái; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T; - Các V : P, TH, KTTH, TKBT, KTN; Ph m Văn Phư ng - Lưu: VT, P(5) Thg ( 38 ).
Đồng bộ tài khoản