Thông báo số 262/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
5
download

Thông báo số 262/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 262/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 262/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 262/TB-VPCP Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH TUYÊN QUANG Ngày 14 tháng 8 năm 2009, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c t i t nh Tuyên Quang. Cùng thăm và làm vi c có i di n lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Giao thông v n t i, Văn hóa, Th thao và Du l ch, N i v , Ban Ch o Tây B c, Văn phòng Chính ph . T i bu i làm vi c, sau khi nghe ng chí Bí thư T nh y, ng chí Ch t ch y ban nhân dân T nh báo cáo tình hình th c hi n Ngh quy t i h i X c a ng, Ngh quy t i h i XIV ng b t nh Tuyên Quang; tình hình kinh t -xã h i năm 2008 và 7 tháng u năm 2009; phương hư ng, nhi m v t nay n năm 2010 c a T nh; ý ki n c a các B , cơ quan, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG Năm qua, ng b , chính quy n các c p và ng bào các dân t c t nh Tuyên Quang ã n l c ph n u t ư c nh ng k t qu khá toàn di n trên các lĩnh v c kinh t , xã h i. T c tăng trư ng kinh t (GDP) năm 2007 t 12,81%, năm 2008 t 13,8%, năm 2009 ư c t 14,53% (bình quân giai o n 2006-2009 t 13,23%). GDP bình quân u ngư i năm 2008 t 8,7 tri u ng, năm 2009 ư c t 9,9 tri u ng. Cơ c u kinh t chuy n d ch tích c c và úng hư ng (năm 2009 d ki n công nghi p, xây d ng chi m 24%; các ngành d ch v chi m 36,6%; ngành nông lâm nghi p chi m 39,4%). 7 tháng u năm 2009 giá tr s n xu t công nghi p t 54,9% k ho ch (tăng 22,7% so v i cùng kỳ năm 2008). T l h nghèo toàn t nh gi m áng k (bình quân 5%/năm t 35,64% năm 2006 xu ng còn 18,58% năm 2008); c i cách hành chính và công tác phòng ch ng tham nhũng ti p t c ư c Ny m nh và t k t qu bư c u; h th ng chính tr ư c c ng c và tăng cư ng; qu c phòng an ninh ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ư c b o m; bư c u ã phát huy ư c nh ng l i th phát tri n kinh t -xã h i. Tuy nhiên, Tuyên Quang v n là m t t nh nghèo; quy mô kinh t nh , thu hút u tư còn h n ch , thu ngân sách trên a bàn th pt; ch t lư ng ngu n nhân l c chưa áp ng yêu c u phát tri n kinh t -xã h i c a a phương. Vì v y, T nh c n ánh giá úng th c tr ng tình hình th c hi n các ch tiêu phát tri n kinh t -xã h i c a năm 2009 và c th i kỳ theo Ngh quy t i h i t nh ng b , t ó tìm ra nguyên nhân, ra gi i pháp ph n u th c hi n. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I
  2. th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch t nay cho n năm 2010 và Ngh quy t i h i ng b T nh l n th XIV, trong th i gian t i t nh Tuyên Quang ph i ph n u quy t li t hơn n a, vư t qua khó khăn thách th c, tranh th th i cơ thu n l i khai thác có hi u qu các ti m năng, l i th c a mình, nh t là v v trí a lý, t ai, tài nguyên, du l ch... T p trung làm t t công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch, duy trì tăng trư ng h p lý. Làm t t công tác chuNn b i h i ng các c p không nh hư ng n nhi m v phát tri n kinh t -xã h i, ti p t c phát huy l i th nông, lâm, ngư nghi p, khoáng s n và phát tri n kinh t ; t p trung quy t li t gi i ngân các ngu n v n u tư s m ưa công trình vào s d ng, không x y ra tiêu c c, tham nhũng, m b o ch t lư ng c a công trình; th c hi n t t công tác xóa ói, gi m nghèo, an sinh xã h i, phúc l i công c ng... ng th i, c n quan tâm hơn n a n vi c nâng cao ch t lư ng, hi u qu giáo d c - ào t o, nh t là d y ngh , phát tri n ngu n nhân l c có ch t lư ng áp ng yêu c u phát tri n kinh t c a a phương, nâng cao năng su t lao ng; tăng cư ng công tác qu c phòng-an ninh, gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i. III. V M T S NGHN C A T NH 1. V ng trư c v n k ho ch năm 2010 u tư xây d ng 10 tuy n ư ng giao thông thu c trung tâm th xã Tuyên Quang: ng ý cho ng ti p khi ã s d ng h t s v n ã ng năm 2009 và ph i có k ho ch tr n ; giao B K ho ch và u tư, B Tài chính x lý c th . 2. V ng trư c k ho ch năm 2010 u tư xây d ng cơ s h t ng trung tâm th tr n huy n l Yên Sơn t i a i m m i: T nh làm vi c v i B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí v n k ho ch năm 2010. 3. V u tư xây d ng c u Kim Xuyên qua sông Lô (n i t nh Tuyên Quang v i t nh Phú Th ); c u Bà o (huy n Nà Hang), c u Xuân Vân (huy n Yên Sơn) qua sông Gâm và c u Tình Húc (Th xã Tuyên Quang) qua sông Lô: B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính tính toán quy mô, s p x p th t ưu tiên u tư và ngu n v n, báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. V b sung 09 d án xây d ng ư ng giao thông c a T nh vào danh m c d án s d ng v n trái phi u Chính ph giai o n 2003-2010: giao B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính, B Giao thông v n t i xem xét, b trí giai o n 2010- 2015. 5. V xây d ng kè sông Gâm o n qua th tr n Nà Hang (huy n Nà Hang), th tr n Vĩnh L c (huy n Chiêm Hóa), kè sông Phó áy o n qua th tr n Sơn Dương (huy n Sơn Dương), kè sông Lô o n qua th tr n Tân Yên (huy n Hàm Yên): giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm vi c v i T nh xác nh d án c p bách u tư trư c b trí v n k ho ch năm 2010 th c hi n. 6. V rút ng n th i gian h tr kinh phí u tư cơ s h t ng cho Khu công nghi p, c m công nghi p c a T nh: giao B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét, ng trư c theo ti n th c hi n.
  3. 7. V u tư xây d ng tuy n ư ng s t Thái Nguyên-Tuyên Quang-Yên Bái: giao B Giao thông v n t i ch o th c hi n trong quy ho ch t ng th . 8. V nâng c p Qu c l 2 o n t oan Hùng - Tuyên Quang - Hà Giang: giao B Giao thông v n t i xem xét, x lý. 9. V l p d án b sung ti p t c u tư, n nh i s ng nhân dân vùng tái nh cư th y i n Nà Hang: T nh ph i h p v i các cơ quan liên quan t ng k t, ánh giá vi c th c hi n giai o n trư c, xu t cơ ch , chính sách b sung. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i T nh và các B liên quan th ng nh t, trình Th tư ng Chính ph . 10. V ưa Khu di tích l ch s Tân Trào vào h th ng các Khu du l ch Qu c gia l p d án u tư xây d ng (b o t n, tôn t o các i m di tích, h th ng c nh quan, môi trư ng...) thành Khu du l ch l ch s , văn hóa, sinh thái Qu c gia Tân Trào: ng ý, giao B Văn hóa, Th thao và Du l ch x lý theo quy nh. 11. V b sung v n năm 2009 và cho phép kéo dài th i gian th c hi n Quy t nh 148/2007/Q -TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t D án i u ch nh, b sung nh hư ng u tư phát tri n kinh t -xã h i vùng căn c cách m ng t nh Tuyên Quang n năm 2010: ng ý cho phép kéo dài d án n năm 2015. 12. V i u ch nh a gi i hành chính m t s huy n; tách phía B c huy n Yên Sơn và phía B c huy n Sơn Dương l p m t huy n m i; nâng th tr n Nà Hang tr thành th xã Nà Hang và tách Khu B, Khu C c a huy n Nà Hang thành 2 huy n m i: giao B N i v căn c nhu c u th c t và quy nh hi n hành, báo cáo Th tư ng Chính ph . 13. ng ý v nguyên t c ưa t nh Tuyên Quang vào nhóm các t nh thu c Ban Ch o Tây B c. T nh làm vi c v i Trư ng Ban Ch o Tây B c báo cáo xin ch trương c a B Chính tr . Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Tuyên Quang và các B , ngành liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTTg CP; - Ban Ch o Tây B c; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công Thương, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, N i v , Văn hóa, Th thao và Du l ch; - T nh y, H ND, UBND t nh Tuyên Quang; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T; - Các V : TH, KTTH, TKBT, KTN; Ph m Văn Phư ng - Lưu: VT, P (5).
Đồng bộ tài khoản