Thông báo số 263/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Thông báo số 263/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 263/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 263/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 263/TB-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GTVT NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V I LÃNH O T NH L NG SƠN Ngày 4 tháng 6 năm 2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã có bu i làm vi c v i lãnh o t nh L ng Sơn v m t s n i dung liên quan n vi c u tư k t c u h t ng trên a bàn t nh L ng Sơn. Tham d cu c h p v phía t nh L ng Sơn có Ông Nguy n Văn Bình – Phó Ch t ch UBND t nh, Ông Giám c S GTVT và các chuyên viên; v phía B GTVT có lãnh o và chuyên viên Văn phòng B , các V K ho ch u tư, C c Giám nh và QLCLCTGT, C c ư ng B Vi t Nam và Ban QLDA5. Sau khi nghe báo cáo c a t nh, ý ki n tham gia c a các thành viên d h p và m t s xu t, ki n ngh c a lãnh o t nh và S GTVT L ng Sơn. Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã th ng nh t v i các ng chí Lãnh o t nh L ng Sơn và k t lu n: B Giao thông v n t i ánh giá cao s h p tác c a t nh v i B v u tư xây d ng và khai thác các công trình giao thông trên a bàn. B luôn luôn ng h t nh trong vi c u tư, phát tri n các công trình giao thông vì L ng Sơn là c a ngõ cho vi c hình thành và phát tri n 2 hành lang 1 vành ai kinh t . V các d án u tư xây d ng cơ s h t ng trên a bàn t nh: 1. Xây d ng ư ng cao t c o n L ng Sơn – B c Giang – B c Ninh: áp ng nhu c u phát tri n trong tương lai, B GTVT ang xúc ti n u tư theo hình th c BOT, ng th i làm vi c v i Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB) u tư xây d ng b ng ngu n v n ADB, phía ADB ã ghi nh n nghiên c u u tư trong nh ng năm t i. 2. Qu c l 1A m i: Hi n t i qu c l 1A m i ang ư c khai thác r t t t, C c ư ng b Vi t Nam ph i h p ch t ch v i t nh L ng Sơn v công tác an toàn giao thông, c bi t là công tác qu n lý hành lang an toàn giao thông. 3. u tư các o n còn l i trên qu c l 4A và 4B thu c a bàn t nh L ng Sơn: Giao S GTVT L ng Sơn làm ch u tư l p d án u tư c i t o nâng c p tuy n tránh th tr n Na S m và o n tránh èo Bó C ng; o n Km29 – Km40 trên qu c l 4A và o n Km47 – Km58 trên qu c l 4B thu c a bàn t nh L ng Sơn phù h p v i quy mô trên toàn tuy n. Giao V KH T làm vi c v i các B , ngành liên quan s d ng v n TPCP s m tri n khai d án. 4. Qu c l 3B: B GTVT ã tri n khai công tác chuNn b u tư, TM T d ki n 1.600 t , B GTVT ã ưa tuy n ư ng này vào danh m c ư ng ngang c n u tư trong
  2. quy ho ch t ng th ư ng H Chí Minh ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 242/Q -TTg ngày 15/2/2007. B GTVT cũng ã có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph và các B , ngành liên quan b trí v n s m tri n khai d án này. 5. Qu c l 31: B GTVT ã tri n khai công tác chuNn b u tư s d ng v n vay JBIC nhưng n nay chưa ư c phía JBIC ch p thu n. có th tri n khai thi công, B GTVT ã báo cáo Th tư ng Chính ph b trí v n TPCP giai o n 2 ho c ngu n v n dư D án c i t o m ng lư i ư ng b v n vay Ngân hàng th gi i (D án WB4), khi cân i ư c v n s ưu tiên th c hi n. Trư c m t, C c ư ng b VN ang th c hi n công tác b o trì b ng ngu n v n s nghi p kinh t hàng năm m b o an toàn giao thông. 6. Qu c l 279: o n Than Mu i – Tu n (t Km143 – Km185) dài 43 km, B GTVT ã giao C c BVN (Ch u tư) l p i u ch nh d án, yêu c u C c BVN Ny nhanh ti n th c hi n s m kh i công trong năm 2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo n các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - UBND t nh L ng Sơn; - Các ơn v d h p; - S GTVT L ng Sơn; - Ban QLDA Thăng Long; Nguy n Văn Công - Ban QLDA ư ng H Chí Minh; - Lưu VT, KH T.
Đồng bộ tài khoản