Thông báo số 263/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
5
download

Thông báo số 263/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 263/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ năm 2006 - 2009 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 263/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 263/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM V TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V T NĂM 2006 - 2009 VÀ NNH HƯ NG NHI M V GIAI O N 2010 - 2020 Ngày 11 tháng 8 năm 2009, Th tư ng Nguy n T n Dũng làm vi c v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; cùng d bu i làm vi c v i Th tư ng Chính ph có lãnh o B Tài chính, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban Giám sát tài chính qu c gia và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe T ng Giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam báo cáo tình hình th c hi n nhi m v t năm 2006 - 2009 và nh hương nhi m v giai o n 2006 - 2009 và ý ki n c a lãnh o các B , cơ quan, Th tư ng Nguy n T n Dũng k t lu n: 1. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam là ơn v ư c giao th c hi n chính sách tín d ng u tư phát tri n, tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c. Trong th i gian qua, Ngân hàng Phát tri n ã làm t t vi c t p trung huy ng v n và cho vay các chương trình, d án tr ng i m, cho vay tín d ng xu t khNu; góp ph n tích c c trong vi c h tr và t o i u ki n các doanh nghi p duy trì s n xu t kinh doanh, xu t khNu; th c hi n t t vi c qu n lý các ngu n v n ODA úng quy nh và các cam k t, góp ph n nâng cao uy tín c a Vi t Nam i v i các nhà tài tr qu c t . Tuy ã t ư c m t s thành tích bư c u nêu trên, nhưng quy mô tín d ng c a Ngân hàng Phát tri n v n còn h n ch , chưa áp ng nhu c u v n h tr các doanh nghi p Ny m nh, m r ng s n xu t và xu t khNu. Năng l c qu n tr ngân hàng, năng l c nghiên c u, d báo chưa theo k p yêu c u c a giai o n phát tri n m i; tính chuyên nghi p c a i ngũ cán b còn h n ch ; t l n x u còn cao và d phòng r i ro th p. có th vươn lên áp ng ư c yêu c u và òi h i c a tình hình m i, Ngân hàng Phát tri n ph i nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng c trong vi c huy ng v n và cũng như cho vay v n; th c hi n t t hơn n a chính sách tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c; ti p t c i m i n i dung và phương pháp làm vi c, Ny m nh c i cách hành chính có thêm các iêu ki n thu n l i h tr các doanh nghi p Ny m nh s n xu t, nâng cao s c c nh tranh. 2. V m t s ki n ngh c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam:
  2. a) B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Công Thương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n khNn trương nghiên c u, xu t vi c i u ch nh, s a i, b sung chính sách tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c, trình Chính ph trong quý III/2009 , theo hư ng: - Nh ng d án, công trình, nh ng m t hàng xu t khNu c n thi t ph i có s h tr b ng ngu n vôn tín d ng c a Nhà nư c. - Cơ ch huy ng v n, lãi su t cho vay có th áp ng k p th i cho nhu c u h tr , nhưng nâng cao t ch tài chính c a Ngân hàng Phát tri n, gi m c p bù lãi su t t ngân sách nhà nư c; cơ ch lãi su t phù h p v i c i m c a d án. b) B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n nghiên c u trình Th tư ng Chính ph trong quý III/2009 v khung pháp lý, cơ ch v n hành mô hình ho t ng c a Ngân hàng Phát tri n v a tăng tính t ch , t ch u trách nhi m v a nâng cao hi u qu tín d ng c a Nhà nư c. c) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam nghiên c u ưa vào Lu t Các t ch c tín d ng (s a i), quy nh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam là m t ngân hàng chính sách, ho t ng theo quy nh c a Chính ph . d) B Tài chính, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph c p b sung cho v n i u l c a Ngân hàng Phát tri n theo Quy t nh s 44/2007/Q -TTg ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . ) B Tài chính ph i h p v i các cơ quan liên quan x lý d t i m kho n n ư c khoanh c a các d án giao thông trong năm 2009, theo úng ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 4574/VPCP-KTTH ngày 6 tháng 7 năm 2009. e) B Tài chính nghiên c u áp d ng cơ ch h p lý Ngân hàng Phát tri n huy ng ư c v n trái phi u Chính ph c a k ho ch năm 2009 ph c v nhi m v ư c giao. g) ng ý v nguyên t c, Ngân hàng Phát tri n vay 1.000 t ng v n nhàn r i c a Kho b c Nhà nư c có v n th c hi n gi i phóng m t b ng c a d án ư ng ô tô cao t c Hà N i - H i Phòng. Giao B Tài chính x lý c th . h) Giao B Tài chính ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, xu t vi c x d ng ngu n v n vay c a các t ch c tài chính qu c t cho Ngân hàng Phát tri n vay l i u tư ư ng ô tô cao t c Hà N i - H i Phòng. i) Ti m l c tài chính c a Ngân hàng Phát tri n còn r t th p; vì v y, vi c góp v n i u l v i T ng công ty Phát tri n h t ng và u tư tài chính Vi t Nam ph i ư c xem xét, tính toán cho phù h p Ngân hàng Phát tri n có ngu n l c t p trung cho nhi m v chính là tín d ng u tư phát tri n. Giao B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam cùng v i Ngân hàng Phát tri n xu t phương án x lý cho phù h p th c t ho t ng c a Ngân hàng này. k) Ngân hàng Phát tri n báo cáo B Tài chính án Chi n lư c phát tri n ho t ng t nay n năm 2020, B trình Th tư ng Chính ph phê duy t theo quy nh.
  3. l) Vi c th c hi n thí i m cho vay ng n h n i v i các d án thu c lĩnh v c ưu tiên c a Chính ph ph i cân nh c, b o m Ngân hàng Phát tri n t p trung ch y u vào vi c th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. Ngân hàng Phát tri n ph i t ng k t ho t ng thí i m này, báo cáo B Tài chính trình Th tư ng Chính ph v ph m vi, m c cho vay, theo m c tiêu ho t ng c a Ngân hàng Phát tri n và không c nh tranh v i các ngân hàng thương m i. Văn phòng Chính ph thông báo các B , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng; - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư , Công Thương, Xây d ng; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : TH, TKBT, KTN, C ng TT T Ph m Văn Phư ng - Lưu: VT, KTTH (5). 30
Đồng bộ tài khoản