Thông báo số 266/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
2
download

Thông báo số 266/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 266/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 266/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 266/TB-BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I C C Ư NG THU N I NA VI T NAM Ngày 06/06/2009, t i Văn phòng B GTVT, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì bu i làm vi c v i C c ư ng thu n i a Vi t Nam v tình hình th c hi n nhi m v 5 tháng, ư c th c hi n 6 tháng u năm 2009. Tham d cu c h p có Th trư ng Nguy n H ng Trư ng; các ng chí i di n lãnh o các V : K ho ch u tư, Tài chính, V n t i, An toàn giao thông, K t c u h t ng giao thông, T ch c cán b , Pháp ch , H p tác qu c t , Khoa h c công ngh , Môi trư ng, Văn phòng B ; Văn phòng U ban An toàn giao thông Qu c gia; C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông, C c ăng ki m Vi t Nam; lãnh o C c ư ng thu n i a Vi t Nam và Ban Qu n lý các d án ư ng thu tr c thu c C c. Sau khi nghe Lãnh o C c ư ng thu n i a Vi t Nam báo cáo tình hình th c hi n nhi m v 5 tháng, ư c th c hi n 6 tháng u năm 2009, các gi i pháp th c hi n nhi m v 6 tháng cu i năm; ý ki n c a Th trư ng Nguy n H ng Trư ng và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: Giao thông thu n i a có v trí quan tr ng trong giao thông v n t i, ng th 2 sau giao thông ư ng b c v v n t i hàng hoá l n hành khách. Lãnh o B ã quan tâm n lĩnh v c này, song vi c u tư các d án trong th i gian qua còn chưa tương x ng v i v trí, vai trò c a giao thông thu n i a. Trong 5 tháng u năm 2009, m c dù g p nhi u khó khăn do tác ng c a suy thoái kinh t nhưng ư c s quan tâm ch o sát sao c a B , s ph i h p k p th i c a các cơ quan liên quan, cùng v i n l c ph n u c a t p th lãnh o, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng, C c ư ng thu n i a Vi t Nam ã hoàn thành các nhi m v ư c giao. hoàn thành t t các nhi m ư c giao trong 06 tháng cu i năm cũng như các năm ti p theo, yêu c u C c, các V và các ơn v liên quan t p trung vào các v n chính sau ây : 1. Công tác t ch c, cán b - V mô hình t ch c qu n lý, b o trì ư ng thu n i a: V T ch c cán b ph i h p v i C c ư ng thu n i a Vi t Nam ánh giá 03 năm th c hi n c ph n hoá 5 o n Qu n lý ư ng sông; ánh giá mô hình các o n Qu n lý ư ng thu n i a, t ó nghiên c u, xu t mô hình t ch c qu n lý, b o trì ư ng thu n i a phù h p, th ng nh t trong toàn C c và báo cáo Lãnh o B . - duy trì s ch o i u hành chung, b o m m i ho t ng trong toàn C c ư c n nh, B trư ng H Nghĩa Dũng giao ông S Văn Khánh - Phó C c trư ng, Bí thư
  2. ng u Cơ quan C c - Ph trách C c trong th i gian C c trư ng ngh i u tr b nh; V T ch c cán b tri n khai. 2. Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t - V công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t: C c ư ng thu n i a Vi t Nam c n tri n khai khNn trương, m b o ch t lư ng cũng như ti n B giao. - Trong th i i m hi n nay chưa ti n hành i u ch nh, b sung Lu t Giao thông ư ng thu n i a. C c ư ng thu n i a Vi t Nam rà soát, th ng kê, t ng h p các b t c p c a các văn b n dư i Lu t xu t s a i, b sung trong th i gian t i. 3. Công tác qu n lý u tư xây d ng cơ b n - C c ư ng thu n i a Vi t Nam c n c ng c t ch c qu n lý u tư xây d ng và phân công Phó C c trư ng ph trách c th m b o ch t lư ng, ti n và hi u qu c a các d án ư c giao. - D án WB5, WB6: C c ư ng th y n i a Vi t Nam c n t p trung ch o quy t li t hơn - b trí i ngũ cán b năng l c tri n khai d án nhanh nh t, kiên quy t không ch m ti n . Ph n u rút ng n ti n hoàn thành d án. Ban Qu n lý các d án ư ng thu xây d ng chi ti t k ho ch ti n th c hi n c a t ng d án. V K ho ch u tư và C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT t p trung hư ng d n các th t c liên quan tri n khai d án nhanh nh t. - D án kênh Ch G o: C c ư ng thu n i a Vi t Nam chú tr ng công tác l p D án m b o ch t lư ng cũng như ti n . Trong khi D án chưa kh i công, C c ư ng thu n i a Vi t Nam v n ph i duy trì công tác duy tu, m b o giao thông trên tuy n kênh Ch G o. - Các d án v n trong nư c: hàng năm, căn c quy ho ch ư c duy t, yêu c u qu n lý th c t , C c ư ng thu n i a Vi t Nam xu t m t s tuy n ư ng thu n i a quan tr ng, trình B cho l p d án u tư xây d ng. V K ho ch u tư b trí k ho ch v n th c hi n các d án, trong ó ưu tiên kinh phí cho các d án chuNn b u tư ã ư c phê duy t và các d án ang tri n khai th c hi n u tư. 4. Công tác v n t i và an toàn giao thông - V V n t i ph i h p v i C c ư ng thu n i a Vi t Nam căn c vào c p k thu t c a các tuy n ư ng thu n i a quy nh gi i h n tr ng t i c a phương ti n ư c phép i l i cho phù h p. - C c ư ng thu n i a Vi t Nam ph i h p ch t ch v i C c ăng ki m Vi t Nam ti p t c th c hi n ăng ký, ăng ki m lo i phương ti n t 5 - 15 t n, nh t là nh ng phương ti n ho t ng t i b n khách ngang sông; có văn b n nh c nh các a phương có nhi u phương ti n chưa ăng ký; Ny m nh công tác ào t o, c p b ng, ch ng ch chuyên môn cho thuy n viên, ngư i i u khi n phương ti n thu theo tinh th n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007 c a Chính ph .
  3. - C c ư ng thu n i a Vi t Nam khNn trương hoàn thi n D án "Nâng cao an toàn b n khách ngang sông", n i dung c n c p toàn di n c v b n, phương ti n, trang thi t b an toàn cho khách cùng cơ ch qu n lý ho t ng, m b o an toàn trong quá trình ho t ng. - U ban An toàn giao thông Qu c gia, V An toàn giao thông và C c ư ng thu n i a Vi t Nam ph i h p th c hi n công tác qu n lý nhà nư c i v i các b n khách ngang sông, các tuy n ư ng thu tr ng i m, các tuy n ti m Nn m t an toàn v giao thông ư ng thu n i a; trư c m t nghiên c u vi c trang b d ng c c u sinh, ho c c p phao cho h c sinh thư ng xuyên i h c qua l i trên b n khách ngang sông; t ch c H i ngh sơ k t 04 năm th c hi n Cu c v n ng "ngư i i ò" m c áo phao, có ánh giá v ý nghĩa c a cu c v n ng và hư ng xã h i hoá công tác này; tri n khai ho t ng Thanh tra giao thông ư ng thu n i a, t ch c ki m tra trên các tuy n ư ng thu n i a Qu c gia khu v c mi n Trung, kinh phí ho t ng t ngu n an toàn giao thông 2009 ã c p cho C c. - V An toàn giao thông, U ban An toàn giao thông Qu c gia, V Pháp ch và C c ư ng thu n i a Vi t Nam ph i h p nghiên c u b sung, s a i, nâng c p Quy ch ph i h p liên ngành gi a 3 C c (C c ư ng thu n i a Vi t Nam - C c C nh sát giao thông ư ng thu - C c ăng ki m Vi t Nam) thành Quy ch ph i h p liên B (B Giao thông v n t i - B Công an - B Qu c phòng - B Nông nghi p và phát tri n nông thôn). - V Tài chính, Ban Phòng ch ng l t bão & tìm ki m c u n n B ph i h p v i C c ư ng thu n i a Vi t Nam b trí kinh phí phòng ch ng bão, lũ th c hi n nhi m v thư ng tr c, ch ng va trôi các c u trong mùa bão, lũ 2009. 5. Công tác qu n lý, b o trì ư ng thu n i a - C c ư ng thu n i a Vi t Nam ph i h p v i C c Hàng h i và các ơn v liên quan, ti n hành bàn giao công tác qu n lý các tuy n ư ng thu n i a Qu c gia theo Quy t nh s 970/Q -BGTVT ngày 15/4/2009 c a B Giao thông v n t i. - V Tài chính ph i h p v i V K t c u h t ng giao thông phân b kinh phí s nghi p kinh t cho công tác qu n lý, b o trì ư ng thu n i a, áp ng ư c yêu c u th c t trên cơ s nh ng ch, nh m c và các ch chính sách hi n hành. - C c ư ng thu n i a Vi t Nam c n tri n khai s d ng v n s nghi p kinh t ư ng thu n i a ư c giao b o m h p lý; xu t phương án u thác qu n lý các tuy n ư ng thu n i a Qu c gia khu v c mi n Trung cho các a phương; ph i h p v i V Tài chính, V K t c u h t ng i u ch nh các nhi m v chi (cơ c u v n) qu n lý, b o trì ư ng thu n i a cho phù h p v i th c t , m b o an toàn, thông su t trên các tuy n ư ng thu n i a Qu c gia. 6. Các công tác khác C c ư ng thu n i a Vi t Nam ph i h p v i Văn phòng B và các cơ quan, ơn v có liên quan rà soát các k t lu n c a Lãnh o B , các cam k t c a B trư ng trư c Qu c h i, v i c tri có liên quan n công tác qu n lý nhà nư c v ư ng thu n i
  4. a, gi i quy t nhanh các v n thu c thNm quy n; trư ng h p không th c hi n ư c ho c có vư ng m c ph i báo cáo k p th i Lãnh o B gi i quy t. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông v n t i xin thông báo các ng chí Th trư ng ch o và các ơn v liên quan th c hi n./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng H Nghĩa Dũng ( b/c); - Các Th trư ng (-nt-); - Các ơn v d h p (t/h); - Lưu VT, TH (B). Lê H ng Minh
Đồng bộ tài khoản