Thông báo số 267/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
4
download

Thông báo số 267/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 267/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 267/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 267/TB-VPCP Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH LÂM NG Ngày 19 tháng 8 năm 2009, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c t i t nh Lâm ng. Cùng i v i Th tư ng có i di n lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công Thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , Công an, Văn phòng Chính ph và T p oàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam. Th tư ng ã i kh o sát t i D án T h p Bô xít - Nhôm Lâm ng, thăm m t s cơ s s n xu t công nghi p trên a bàn T nh. T i bu i làm vi c v i t nh Lâm ng, sau khi nghe Ch t ch y ban nhân dân t nh báo cáo tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a a phương 7 tháng u năm, nhi m v và các gi i pháp tr ng tâm trong nh ng tháng còn l i c a năm 2009 và m t s ki n ngh c a T nh; ý ki n phát bi u c a ng chí Bí thư T nh y và i di n lãnh o các B , cơ quan d h p, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG ánh giá cao nh ng k t qu mà t nh Lâm ng ã t ư c trên nhi u lĩnh v c và bi u dương n l c ph n u c a ng b , chính quy n, nhân dân các dân t c t nh Lâm ng. Trong b i c nh chung do ch u tác ng tiêu c c c a kh ng ho ng tài chính, suy gi m kinh t th gi i và nh ng khó khăn do gi m sút kinh t trong nư c, toàn ng, toàn quân, toàn dân t nh Lâm ng ã có nhi u c g ng tri n khai th c hi n có k t qu Ngh quy t i h i toàn qu c l n th X c a ng b ng vi c c th hoá và th c hi n th ng l i các nhi m v ch y u do i h i T nh ng b ra, gi v ng tăng trư ng kinh t và phát tri n n nh. Th i kỳ 2007 - 2009, kinh t Lâm ng tăng trư ng bình quân 14%/năm; GDP bình quân u ngư i tăng trên 20%/năm. Tăng trư ng kinh t sáu tháng u năm c a T nh t 10,7% so v i cùng kỳ; thu ngân sách tăng 6,2%; kim ng ch xu t khNu tăng 11%; t ng m c u tư toàn xã h i tăng 7%; lư ng khách du l ch tăng 11%. T nh ã th c hi n nghiêm túc ch o c a Chính ph v vi c tri n khai các gi i pháp kích thích kinh t ; t o i u ki n thu n l i, khuy n khích các d án u tư phát tri n, nh t là t i các vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s . Văn hóa - xã h i có nhi u ti n b . Các chương trình xoá ói gi m nghèo, làm nhà cho ngư i nghèo, ngư i có thu nh p th p, nhà cho công nhân, . . . ư c tri n khai
  2. ng b . T l h nghèo gi m nhanh, nh t là trong vùng ng bào dân t c thi u s . i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân ư c c i thi n; chính sách dân t c, tôn giáo ư c chú tr ng; an ninh chính tr ư c gi v ng; tr t t an toàn xã h i ư c b o m. K t qu ó ã góp ph n quan tr ng cùng c nư c ngăn ch n suy gi m kinh t , b o m an sinh xã h i, th c hi n th ng l i các m c tiêu ã ra. Tuy v y, phát tri n kinh t xã h i c a t nh Lâm ng v n còn nh ng m t h n ch . Chuy n d ch cơ c u kinh t còn ch m. Thu ngân sách còn t th p hơn so v i k ho ch. T nh chưa khai thác h t ti m năng, th m nh v d ch v , nh t là d ch v du l ch. Tình tr ng ch t phá r ng, l n chi m t r ng v n còn x y ra. Lĩnh v c xã h i còn m t s v n b c xúc, di n bi n ph c t p. i s ng c a m t b ph n nhân dân còn khó khăn, nh t là t i các vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c ít ngư i. II. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP TRONG TH I GIAN T I V cơ b n nh t trí v i m c tiêu, nhi m v ã nêu trong báo cáo c a T nh. Nhi m v phát tri n kinh t - xã h i t ra cho T nh trong th i gian còn l i c a năm 2009 và năm 2010 là r t n ng n , T nh c n t p trung vào hai nhi m v ch y u: ph n u th c hi n th ng l i các m c tiêu nhi m v ã ra v phát tri n kinh t - xã h i, ng th i ph i chuNn b th t t t tri n khai th ng l i i h i ng các c p. Trong th i gian t i, T nh c n t p trung vào nh ng nh hư ng và gi i pháp ch y u sau ây: 1. T p trung ch o và ra các gi i pháp huy ng m i ngu n l c t các thành ph n kinh t cho u tư phát tri n. i v i u tư nhà nư c ph i chú ý yêu c u ti t ki m, hi u qu ; t p trung u tư nhà nư c cho h t ng giao thông, thu l i, y t , giáo d c, cho các vùng khó khăn, cho h tr phát tri n. C n ti p t c c i cách th t c hành chính, tháo g khó khăn Ny nhanh ti n gi i ngân các công trình, d án u tư thu c m i thành ph n kinh t . 2. Ph i áp d ng các gi i pháp hi u qu phát huy ti m năng, l i th c a a phương nh m chuy n d ch nhanh cơ c u kinh t . V s n xu t nông nghi p, c n ti p t c nh hư ng hình thành các vùng chuyên canh cây tr ng, c bi t là các s n phNm có th m nh như cà phê, chè, rau, hoa cao c p, cá nư c l nh trên cơ s chú trong áp d ng ti n b khoa h c k thu t, thâm canh, chuy n i gi ng nh m t o n n nông nghi p có năng su t, ch t lư ng và hi u qu kinh t cao; ng th i, tích c c h tr xây d ng thương hi u cho m t s s n phNm nông nghi p c thù c a T nh. V công nghi p, c n t p trung tháo g khó khăn, vư ng m c, t o i u ki n thu n l i Ny nhanh ti n các d án tr ng i m v công nghi p khai khoáng th y i n và công nghi p ch bi n trên cơ s b o m yêu c u phát tri n b n v ng c v kinh t , xã h i, môi trư ng và an ninh qu c phòng, c bi t là D án T h p Bô xít - Nhôm Lâm ng. C n chú tr ng khai thác các l i th v tài nguyên khí h u, di tích, th ng c nh phát tri n m nh du l ch và d ch v du l ch, t o bư c chuy n bi n rõ nét v cơ c u kinh t d ch v c a a phương. Chú ý ch ng vi c ào t o ngu n nhân l c, ch t lư ng d ch
  3. v và phát tri n ng b h t ng, nh t là h th ng h t ng giao thông, khách s n, công ngh thông tin. 3. Ti p t c ch o tri n khai quy t li t các chương trình u tư, phát tri n t i các vùng nghèo, ng bào dân t c thi u s . c bi t chú tr ng g n các gi i pháp gi m nghèo v i nh hư ng phát tri n kinh t r ng; thư ng xuyên c p nh t, i u ch nh cơ ch , chính sách cho phù h p v i tình hình m i. 4. Ti p t c tri n khai và làm t t công tác quy ho ch nh t là quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng áp ng k p th i yêu c u phát tri n trong giai o n m i c a a phương, b o m tính ng b và hi u qu trong phát tri n. 5. B o m an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn. K t h p t t yêu c u xoá ói gi m nghèo, c i thi n i s ng cho ng bào các dân t c v i vi c b o m v an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. Làm t t công tác tuyên truy n giáo d c, thuy t ph c, không các cá nhân, t ch c ph n ng l i d ng khó khăn c a tình hình phá ho i kh i i oàn k t dân t c. Ph i u tranh kiên quy t v i các ph n t ch ng i, kích ng ch ng i, c tình vu kh ng Nhà nư c, x lý nghiêm các vi ph m theo úng quy nh c a pháp lu t. III. V NH NG KI N NGHN C A T NH 1. V vi c m m t s ư ng bay qu c t t à L t i các nư c trong khu v c: giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i T nh và các B , ngành liên quan khNn trương th c hi n theo ý ki n ch o t i Thông báo s 343/TB-VPCP ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph . 2. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và t nh Lâm ng kh o sát, nghiên c u và xu t cơ ch u tư d án xây d ng ư ng cao t c D u Giây - Liên Khương theo hình th c Nhà nư c và tư nhân h p tác u tư, báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. V vi c b trí v n u tư D án c i t o, nâng c p Qu c l 20 o n qua 2 t nh ng Nai và Lâm ng: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xu t ngu n v n s m tri n khai, th c hi n. 4. B Qu c phòng ph i h p v i các B , ngành liên quan và t nh Lâm ng Ny nhanh ti n hoàn thành D án ư ng Trư ng Sơn ông o n qua a bàn T nh s m ưa công trình này vào khai thác, s d ng. 5. ng ý h tr v n cho t nh Lâm ng Ny nhanh ti n th c hi n d án khu công nghi p L c Sơn. Giao B Tài chính ng trư c 51 t ng T nh tri n khai, th c hi n; B K ho ch và u tư b trí v n hoàn t m ng. 6. V h tr các c m, i m công nghi p t nh Lâm ng trong k ho ch ngân sách năm 2009 - 2010: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Công Thương, B Tài chính t ng h p, trình Th tư ng Chính ph .
  4. 7. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i T nh và các B , ngành liên quan xem xét s c n thi t, tính kh thi c a án qu n lý, s d ng và phát tri n b n v ng r ng s n xu t thông ba lá t nh Lâm ng n năm 2020, báo cáo Th tư ng Chính ph . 8. V vi c nâng m c khoán qu n lý, b o v r ng phòng h và r ng c d ng: giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan xem xét, t ng h p chung, trình Th tư ng Chính ph . 9. V u tư xây d ng công trình thu l i S , huy n Cát Tiên, h ch a nư c Kazam, huy n ơn ương: T nh ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n theo ý ki n ch o t i Thông báo s 343/TB-VPCP ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph . 10. V m r ng a gi i hành chính thành ph à L t: y ban nhân dân t nh Lâm ng ph i h p v i các B N i v , Xây d ng l p án theo hư ng m r ng không gian nh ng vùng li n k có cùng c i m th i ti t, khí h u tương ng như à L t hi n nay. i v i vi c nâng c p, m r ng không gian th xã B o L c: T nh ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan thuê tư v n nư c ngoài l p án theo hư ng phát huy ti m năng, l i th , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh 11. B Khoa h c và Công ngh chuy n giao cho y ban nhân dân t nh Lâm ng qu n lý toàn b Cơ s 2 Vi n nghiên c u H t nhân à L t (Giáo hoàng h c vi n cũ). T nh s m tri n khai các th t c theo quy nh xây d ng cơ s này thành công trình phúc l i công c ng. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Lâm ng và các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Công thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , Công an, Qu c phòng, N i v ; - T nh y, H ND, UBND t nh Lâm ng; - UBND t nh ng Nai; Văn Tr ng Lý - T p oàn Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TKBT, TH, KTTH, KTN, NC; - Lưu: VT, P (5), L (42).
Đồng bộ tài khoản