Thông báo số 27/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
2
download

Thông báo số 27/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 27/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 27/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/BC-BYT Hà N i, ngày 11 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 48) Ti p theo báo cáo s 47 ngày 10/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 10/01/2006 T i Th Nhĩ Kỳ: ã ghi nhân thêm 1 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1). B nh nhân n 37 tu i, s ng t i trung tâm Thành Ph Sivas, có ti n s ti p xúc v i gà m c b nh. Tính n nay T ch c Y t th gi i ã ghi nh n 4 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1) t i Th Nhĩ Kỳ, trong ó có 2 trư ng h p t vong. Ngoài ra B Y t Th Nhĩ Kỳ còn kh ng nh thêm 11 trư ng h p n a nhi m cúm A(H5N1), m u b nh phNm c a các b nh nhân này ã ư c g i t i phòng xét nghi m chuNn th c c a WHO t i Anh qu c kh ng nh. Các trư ng h p m c trên ư c ghi nh n t i các t nh Ankara, Kastamonu, Corum, Samsun và Agri. H u h t là tr em và ã nh p vi n. Các nhà ch c trách Y t Th Nhĩ Kỳ thông báo, t i Bênh vi n t nh Van hi n có kho ng 38 b nh nhân ang ư c theo dõi, i u tr v i các tri u ch ng nghi nhi m cúm A(H5N1). Cu c i u tra do WHO ti n hành cho th y có s liên quan ti p xúc gi a b nh nhân v i gia c m m c b nh và s lây nhi m tăng v i th i ti t l nh trong khi thói quen c a ngư i dân ưa gia c m vào trong nhà c a h . WHO cũng kh ng nh r ng hi n chưa có b ng ch ng gì v vi c lây truy n t ngư i sang ngư i. Kho ng 100.000 li u Tamiflu ã ư c ưa t i Th Nhĩ Kỳ vào th 6 tu n trư c. S thu c này ư c s d ng i u tr cho các b nh nhân và d phòng cho nh ng ngư i có nguy cơ cao. Như v y Thô Nhĩ Kỳ là qu c gia u tiên c a Châu Âu xu t hi n d ch cúm A(H5N1) ngư i. T i Trung Qu c: B Y t Trung Qu c ã kh ng nh trư ng h p m c cúm A(H5N1) th 8 c a qu c gia này. B nh nhân nam, 6 tu i, s ng t i khu v c phía Nam c a t nh
  2. Hunan. B nh nhân kh i b nh ngày 24/12/2005 v i các tri u ch ng s t, viêm ph i. Hi n t i b nh nhân ang n m vi n i u tr trong tình tr ng n nh. Hai trư ng h p Trung Qu c thông báo trư c ây (n 10 tu i t i Guangxi và nam 35 tu i t i Jiangaxi) ã t vong. Như v y, n nay t i trung Qu c ã ghi nh n 8 trư ng h p m c, trong ó có 5 trư ng h p t vong. 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 11/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay, ã g n 60 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i. -T u năm 2005 n nay ghi nh n 66 trư ng h p m c t i 25 t nh/thành ph , trong ó có 22 trư ng h p t vong. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Ti p t c tri n khai các ho t ng c a D án WHO/FAO/UNDP tài tr v “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Viêt Nam – T p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m ng l c cao (HPAI)”. 3. Xây d ng danh m c, tiêu chuNn các lo i trang thi t b v t tư phóng ch ng d ch cúm A(H5N1) t II. 4. Ch o các Vi n VSDT/Pasteur và S y t các tình/thành ph tăng cư ng ho t ng giám sát, phát hi n s m, tích c c i u tr các trư ng h p nghi nhi m cúm A(H5N1) ngư i, tri n khai cách phòng ch ng d ch trong d p T t Nguyên án Bính Tu t. 5. Ti p t c tham gia oàn ki m tra liên ngành v công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m t i Hà N i. 6. ChuNn b n i dung cho oàn cán b Y t d “H i ngh cam k t qu c t v phòng ch ng d ch cúm trên gia c m và i d ch cúm ngư i” t i B c Kinh, Trung Qu c (ngày 17/01- 18/01/2006). B Y t xin báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và xin ý ki n ch o ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn.
  3. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Trương Xuân Hương
Đồng bộ tài khoản