Thông báo số 27/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Thông báo số 27/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 27/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 27/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 27/TB-VPCP Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH THÁI NGUYÊN Ngày 14 tháng 01 năm 2009, t i Thái Nguyên, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã t i thăm, chúc t t ng b , chính quy n, các l c lư ng vũ trang, nhân dân các dân t c t nh Thái Nguyên và làm vi c v i lãnh o T nh. Cùng làm vi c v i Th tư ng Chính ph có lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông v n t i, Qu c phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên báo cáo k t qu th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2008, phương hư ng nhi m v năm 2009 và m ts ngh c a T nh, ý ki n th o lu n c a lãnh o các B , ngành Trung ương, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: ánh giá cao nh ng n l c c a ng b , chính quy n và nhân dân các dân t c t nh Thái Nguyên, m c dù năm 2008, trong i u ki n có nhi u khó khăn v thiên tai, d ch b nh, l m phát, giá c v t tư, hành hóa tăng cao, nhưng t nh Thái Nguyên ã có nhi u n l c vư t qua m i khó khăn, thách th c, t ư c k t qu khá toàn di n, c bi t là lĩnh v c phát tri n kinh t : t c tăng trư ng kinh t GDP t 11,47% (c nư c t 6,23%), thu ngân sách t 1.231 t ng, giá tr s n xu t công nghi p tăng 17,2%, giá tr s n xu t nông nghi p tăng 4,5% (c nư c tăng 3,5%), giá tr xu t khNu tăng 74,7%; các lĩnh v c văn hóa - xã h i có nhi u ti n b , t l h nghèo gi m ư c 2,9% (c nư c gi m 1,7%); công tác ch ng tham nhũng, xây d ng h th ng chính tr ư c quan tâm; an ninh chính tr , tr t t - an toàn xã h i ư c gi v ng. II. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V NĂM 2009: V cơ b n ng ý v i phương hư ng, nhi m v và gi i pháp th c hi n nhi m v kinh t - xã h i năm 2009 c a t nh Thái Nguyên, T nh c n lưu ý m t s v n sau: - V nhi m v c a năm 2009, t nh Thái Nguyên c n bám sát các nhóm gi i pháp t i Ngh nh s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph , tri n khai có hi u qu ngay t nh ng ngày u, tháng u c a năm, c bi t c n phát huy l i th là m t trong nh ng trung tâm công nghi p l n c a c nư c v khai khoáng, luy n kim, v t li u xây d ng, cơ khí ch t o và các ngành công nghi p ph tr .
  2. - T p trung ch o tháo g khó khăn và h tr cho doanh nghi p duy trì s n xu t, kinh doanh và tiêu th s n phNm, t o vi c làm cho ngư i lao ng, m b o an sinh xã h i. - T nh c n tranh th trong lúc giá c các lo i m t hàng v t tư gi m t p trung u tư phát tri n h t ng, trong ó Ny nhanh ti n gi i ngân các ngu n v n (ngân sách trung ương, ngân sách a phương và ngu n v n trái phi u Chính ph ) i li n v i vi c qu n lý, s d ng t t các ngu n v n này, m b o ti n , ch t lư ng và hi u qu u tư. - Ti p t c ch o rà soát l i quy ho ch, nh t là quy ho ch v chuy n d ch cơ c u kinh t t p trung tri n khai xây d ng các khu, c m công nghi p g n v i trung tâm ô th và liên k t vùng; ng th i làm t t công tác quy ho ch các khu di tích l ch s g n v i phát tri n du l ch và chuy n d ch cơ c u kinh t trong nông nghi p, nông thôn. - Quan tâm ch o th c hi n t t các chính sách an sinh xã h i, h tr nh ng h nghèo, gia ình chính sách g p khó khăn, ngư i lao ng m t vi c làm, ng th i chăm lo t t cho ng bào các dân t c trong T nh ón T t K S u vui tươi, an toàn, ti t ki m, nh t là ng bào dân t c thi u s , vùng sâu, vùng xa. - m b o an ninh tr t t xã h i và công tác qu c phòng và quân s a phương, ph n u th c hi n th ng l i các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, góp ph n vào công cu c xây d ng, i m i t nư c. III. V M T S NGHN C A T NH: 1. V d án ư ng cao t c Hà N i - Thái Nguyên: B Giao thông v n t i t p trung ch o và ph i h p v i thành ph Hà N i, t nh B c Ninh và t nh Thái Nguyên hoàn thành các th t c u tư t ch c kh i công toàn tuy n ư ng này trong quý I năm 2009. Các a phương Hà N i, Thái Nguyên, B c Ninh có trách nhi m th c hi n t t công tác gi i phóng m t b ng, công tác tái nh b o m ti n c a d án. 2. V c i t o nâng c p Qu c l 3 cũ ( o n t c u u ng n Km 63) t tiêu chuNn ư ng c p III: ng ý, giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i Hà N i, Thái Nguyên s m hoàn t t th t c u tư, công tác gi i phóng m t b ng, tri n khai th c hi n d án theo quy nh; cho phép ng trư c v n k ho ch ngân sách năm 2010 th c hi n. 3. V ch trương th c hi n hình th c BT, BOT i v i m t s d án trên a bàn t nh Thái Nguyên: - V d án nâng c p tuy n ư ng s t Lưu Xá - Kép: T nh ph i h p v i B Giao thông v n t i l p d án, tính hi u qu và cơ ch u tư c th , báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; - V các d án: Nâng c p ư ng 261 vào các Khu công nghi p phía Tây huy n Ph Yên, Khu du l ch H Núi C c, d án xây d ng ư ng h m xuyên Tam o n i Khu du l ch H Núi C c v i Khu ngh mát Tam o, y ban nhân dân t nh Thái Nguyên
  3. xây d ng phương án c th , làm vi c v i B Giao thông v n t i và các B , ngành liên quan, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. V vi c i u ch nh, b sung các khu công nghi p: Sông Công 1, i m Th y, Nam Ph Yên, Tây Ph Yên, Yên Bình vào Danh m c quy ho ch các Khu công nghi p Vi t Nam: B K ho ch và u tư xem xét, trình Th tư ng Chính ph . 5. V vi c i u ch nh, b sung quy ho ch xây d ng thành ph Thái Nguyên: Quy ho ch xây d ng thành ph Thái Nguyên ph i theo hư ng văn minh, hi n i. T nh c n tính toán nâng cao ch t lư ng quy ho ch, hi u qu s d ng t. B Xây d ng giúp T nh rà soát quy ho ch t nh Thái Nguyên, n u c n thi t, cho phép T nh thuê tư v n nư c ngoài. 6. V ngh h tr v n u tư kích c u c a Chính ph xây d ng cơ s h t ng các khu công nghi p, giao thông: giao B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i theo hư ng h tr kích c u u tư, giúp Thái Nguyên có i u ki n phát tri n kinh t - xã h i nhanh, b n v ng và Thái Nguyên phát tri n thành vùng kinh t tr ng i m B c Th ô Hà N i và trong t giác tăng trư ng v kinh t phía B c. 7. V ngh tăng m c h tr có m c tiêu và ngu n v n trái phi u Chính ph u tư hoàn thành các d án công trình tr ng i m, phát tri n k t c u h t ng giao thông nông thôn, tái nh cư, h tr kích c u u tư c a T nh: T nh làm vi c c th v i các B , ngành liên quan xem xét gi i quy t theo thNm quy n; trư ng h p vư t thNm quy n, báo cáo Th tư ng Chính ph . i v i các chương trình, d án quan tr ng, c p bách ã có th t c u tư mà trong năm 2009 chưa ư c b trí v n có th th c hi n và hoàn thành trong các năm 2009, 2010, y ban nhân dân t nh Thái Nguyên rà soát, g i B K ho ch và u tư t ng h p, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 01 năm 2009. 8. V d án Liên doanh Khai thác và ch bi n khoáng s n Núi Pháo: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Công Thương thNm nh, báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2009. Văn phòng Chính ph xin thông báo UBND t nh Thái Nguyên, các B , ngành, cơ quan Trung ương và ơn v có liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng và các Phó Th tư ng; - Ban Ch o Tây B c; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c H i; Ph m Văn Phư ng - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông v n t i, Xây d ng, Qu c phòng; - T nh y, H ND, UBND t nh Thái Nguyên; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, TKBT, KTTH, KTN; - Lưu: VT, P(5), công báo (40b).
Đồng bộ tài khoản