Thông báo số 270/TB-VPCP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Thông báo số 270/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 270/tb-vpcp', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 270/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 270/TB-VPCP Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CÔNG TY LIÊN DOANH KHAI THÁC KHOÁNG S N NÚI PHÁO - T NH THÁI NGUYÊN. Ngày 14 tháng 8 năm 2009 t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph ã ch trì phiên h p thư ng Thư ng tr c Chính ph xem xét m t cách toàn di n nh ng v n t ra xung quanh vi c tri n khai th c hi n d án u tư c a Công ty liên doanh khai thác khoáng s n Núi Pháo - t nh Thái Nguyên. Tham d cu c h p lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Công an, Qu c phòng, và lãnh o y ban nhân dân t nh Thái Nguyên. Sau khi nghe báo cáo c a lãnh o các B , ngành liên quan và c a y ban nhân dân t nh Thái Nguyên, ý ki n c a các Phó Th tư ng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n ch o như sau: 1. Công ty liên doanh khai thác, ch bi n khoáng s n Núi Pháo ư c Chính ph Vi t Nam c p phép ho t ng t u năm 2004 trong lĩnh v c khai thác a kim là nh ng tài nguyên quý hi m có tác ng nhi u m t v văn hóa, kinh t , xã h i, an ninh, qu c phòng. Tuy nhiên, k t qu tri n khai th c hi n d án u tư trên th c t c a Công ty liên doanh sau hơn 5 năm ư c c p phép ã b c l r t nhi u h n ch , y u kém: - Ti n D án ch m: Theo cam k t c a các nhà u tư trong h sơ xin c p phép th c hi n D án, Công ty liên doanh ph i ưa nhà máy vào ho t ng t Quí 2 năm 2007 và b t u s n xu t chính th c theo công su t thi t k t Quí 3 năm 2007. Tuy v y, n nay Công ty liên doanh m i ch hoàn t t ư c m t s công vi c v gi i phóng m t b ng, tái nh cư, mua s m trang thi t b ... Gi y phép khai thác khoáng s n cũng ã ư c c p cho Công ty liên doanh t tháng 6 năm 2005 nhưng n nay Công ty v n chưa tri n khai. - Năng l c tài chính, chuyên môn và qu n lý c a các bên liên doanh b c l nhi u y u kém, th hi n rõ nh t là các bên không th ng nh t ư c v i nhau v chi phí ã b ra cũng như v phương án tri n khai ti p D án; vi c tri n khai d án ch m ã Ny chi phí D án, t ng v n u tư tăng cao, làm cho vi c tri n khai D án ti p theo tr nên không hi u qu . - Vi c tri n khai ch m tr kéo dài c a D án ã nh hư ng không t t n tình hình an ninh, tr t t và an toàn xã h i trên a bàn, làm cho cu c s ng c a hàng ngàn h gia ình c a ngư i dân b m t n nh, g p nhi u khó khăn và gây nên tình tr ng b c xúc khi u ki n gay g t c a ngư i dân. Tình tr ng này ã làm cho công tác n bù, gi i phóng m t b ng tri n khai ti p D án là không th th c hi n ư c.
  2. 2. Trư c tình hình trên, Th tư ng Chính ph yêu c u: - B Tài nguyên và Môi trư ng khNn trương ti n hành ki m tra, rà soát tình hình tuân th các quy nh c a pháp lu t v thăm dò, khai thác khoáng s n và v môi trư ng c a Công ty liên doanh; n u có vi ph m thì thu h i gi y phép thăm dò, khai thác khoáng s n ã c p cho Công ty liên doanh theo quy nh. - y ban nhân dân t nh Thái Nguyên ki m tra, rà soát tình hình tuân th các quy nh c a pháp lu t v u tư và Gi y ch ng nh n u tư ã c p cho Công ty liên doanh, nh t là yêu c u v ti n tri n khai D án. N u có vi ph m, nh t là vi ph m nghĩa v tri n khai các h ng m c c a D án theo ti n ã cam k t, y ban nhân dân t nh Thái Nguyên quy t nh ch m d t hi u l c c a Gi y ch ng nh n u tư ã c p cho Công ty theo úng quy nh. - B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, hư ng d n y ban nhân dân t nh Thái Nguyên gi i quy t th a áng, úng pháp lu t các v n t ra i v i Công ty liên doanh khai thác khoáng s n Núi Pháo trong trư ng h p Công ty b thu h i Gi y phép khai thác khoáng s n, Gi y ch ng nh n u tư và k t thúc ho t ng trư c th i h n. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan, a phương liên quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - TTCP, các PTT CP ( b/c); - y ban nhân dân t nh Thái Nguyên; - Các B : K ho ch và u tư, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Công an, Qu c phòng; - T p oàn Than-Khoáng s n Vi t Nam; Nguy n Xuân Phúc - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTN, TH, C ng TT T; - Lưu: VT, QHQT (2).
Đồng bộ tài khoản