intTypePromotion=3

Thông báo số 271/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
1
download

Thông báo số 271/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 271/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp báo đầu kỳ đề xuất dự án đường cao tốc Nội Bài – Hạ Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 271/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 271/TB-BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P BÁO U KỲ XU T D ÁN Ư NG CAO T C N I BÀI – H LONG Ngày 04/6/2008, B Giao thông v n t i ã t ch c cu c h p báo u kỳ xu t d án ư ng cao t c N i Bài – H Long, do Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c ch trì. Tham d h p có i di n các t nh B c Ninh, H i Dương, Qu ng Ninh; i di n C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh và QLCL CTGT, V K ho ch u tư, V Tài chính, V Khoa h c Công ngh , V H p tác qu c t ; Ban qu n lý các d án 18, T ng công ty TVTK GTVT (TEDI) và Liên danh Nhà u tư Công ty h p tác KTKT qu c t Qu ng Tây và T p oàn công ty TNHH u tư Qu ng Tây – Trung Qu c (GITEC). Sau khi nghe phía Trung Qu c báo cáo và ý ki n c a các cơ quan tham d cu c h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: Tuy n ư ng N i Bài – H Long (QL18) ã ư c Chính ph Vi t Nam u tư xây d ng, nâng c p m r ng b ng v n vay ODA. Trong giai o n v a qua, tuy n ư ng ã ư c khai thác góp ph n phát tri n kinh t - chính tr - văn hóa và an ninh qu c phòng phía ông ng b ng sông H ng và c bi t các t nh có tuy n ư ng i qua. Theo th a thu n c p cao gi a ng, Nhà nư c CHXHCN Vi t Nam và CHND Trung Hoa, vi c u tư giao thông k t n i hai hành lang – m t vành ai kinh t ã ư c ưa thành chương trình hành ng. V i tinh th n h p tác và trách nhi m cao, B GTVT trao i th ng th n các v n r i ro có th g p ph i khi th c hi n d án, Nhà u tư bi t, cân nh c trong quá trình chuNn b d án. Các v n liên quan n n i dung d án: + B GTVT th ng nh t quan i m u d án t i N i Bài, i m cu i t i nút Tiêu Giao (thành ph H Long). + Hư ng tuy n theo ki n ngh c a xu t d án là phù h p v i hư ng tuy n theo báo cáo NCTKT ã ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n t i văn b n s 1167/CP-CN ngày 30/9/2002, i qua a ph n thành ph Hà N i và các t nh B c Ninh, B c Giang, H i Dương, Qu ng Ninh. o n qua khu v c Chí Linh – H i Dương, tuy n i theo phương án tuy n phía Nam khu di tích Côn Sơn. + Quy mô m t c t ngang tuân th theo quy ho ch phát tri n m ng ư ng b cao t c qu c gia Vi t Nam n năm 2020 và t m nhìn ngoài năm 2020 ã ư c B GTVT trình Th tư ng Chính ph t i T trình s 7056/TTr-BGTVT ngày 05/11/2007, trong
  2. ó o n t B c Ninh n H Long quy ho ch quy mô giai o n hoàn ch nh là 6 làn xe. Vì v y, ngh GITEC xem xét d án cho phù h p v i quy ho ch. Riêng o n B c Ninh – N i Bài dài 32km ã xây d ng theo quy mô 4 làn xe, tuy nhiên, m t s thông s k thu t chưa m b o tiêu chuNn ư ng cao t c, do v y c n nghiên c u u tư theo tiêu chuNn ư ng cao t c có quy mô ư ng 6 làn xe (có th phân kỳ 4 làn xe, nhưng ngay t bây gi ph i xét n các y u t xây d ng quy mô 6 làn xe). + Tiêu chuNn k thu t: tuân th theo tiêu chuNn Vi t Nam, vi c s d ng các tiêu chuNn c a nư c ngoài ph i phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. Trong n i dung xu t d án, m t s v n Nhà u tư GITEC c n ti p t c làm rõ: - Sân bay N i Bài v a ư c Chính ph Vi t Nam quy t nh u tư m r ng t tiêu chuNn qu c t , nên i m u t i N i Bài c n xem xét l i c p nh t cho phù h p v i quy ho ch sân bay qu c t . - o n cu i t H Long n c u Cái Lân trong báo cáo cu i kỳ ph i xác nh rõ là ư ng cao t c, c p I ô th hay cao t c h n ch . - H th ng nút giao c n làm rõ v quy mô, tính ch t h th ng tách nh p c a nút giao. - M c dù xu t d án có m t s h n ch , m t s khó khăn chưa lư ng h t trong bư c xu t d án, nhưng B GTVT hoàn toàn tin tư ng vào kinh nghi m c a phía Trung Qu c. Trên tinh th n h p tác ch t ch , B GTVT lưu ý GITEC các v n sau: + Hi n nay Chính ph Vi t Nam ang tri n khai d án ư ng cao t c Hà N i – H i Phòng, tuy n ư ng s t Yên Viên – H Long – Cái Lân, nên GITEC c n tính toán ch t ch v lưu lư ng xe, cách phân b lưu lư ng cho tuy n ư ng này, ng th i tính toán k phương th c phân kỳ u tư m b o u tư d án úng so v i quy ho ch ư c duy t. + Khi tính toán th i gian u tư và kh năng thu h i v n, GITEC c n nghiên c u k các quy nh c a Chính ph Vi t Nam ưa vào d án cho kh thi. i v i vi c xu t v các chính sách ưu ãi, GITEC nghiên c u k hành lang pháp lý ưa vào d án cho phù h p. + GITEC c n tính toán ph m vi nh hư ng c a d án ph i xét n hành lang b o v ư ng b , hành lang thu h i t vĩnh vi n. + Khi tính toán T ng m c u tư d án c n lưu ý tính n h s trư t giá (nhân công, máy móc, v t li u). D phòng t ng m c u tư ph i ư c tính úng, tính . Chi phí gi i pháp m t b ng c n xét n giá n bù c a các a phương có tuy n ư ng i qua t i th i i m th c t tri n khai d án. C n lưu ý d báo h s tăng trư ng c a Vi t Nam trong tương lai tiên lư ng t su t n i hoàn c a d án khi quy t nh u tư. + Trong báo cáo cu i kỳ ph i c p rõ th i i m u tư, th i gian xây d ng, khai thác v n hành và kh năng u tư, huy ng v n xây d ng d án. - B GTVT giao cho các cơ quan sau ph i h p tr giúp, hư ng d n Nhà u tư GITEC khi ư c yêu c u:
  3. + C c ư ng b Vi t Nam cung c p, h tr v s li u m xe, các phương pháp tính toán, tr m thu phí, phí d ch v c a Vi t Nam. + V Khoa h c Công ngh cung c p các s li u, các khung tiêu chuNn Vi t Nam ho c tư v n s d ng các tiêu chuNn nào. V H p tác qu c t tr giúp các v n liên quan t i ngo i giao. + Trên cơ s t trình c a C c ư ng b Vi t Nam, V K ho ch u tư ch trì ph i h p V Khoa h c công ngh , V Tài chính thNm nh d án trư c khi trình Lãnh o B xem xét. Th a l nh B trư ng B GTVT, Văn phòng B thông báo các cơ quan liên quan, bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c( b/c); - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản