Thông báo số 272/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
3
download

Thông báo số 272/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 272/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 272/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 272/TB-VPCP Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C CHÍNH PH NGUY N SINH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH QU NG TRN Ngày 22 tháng 9 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã làm vi c v i lãnh o t nh Qu ng Tr . Cùng d có lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ng chí Bí thư T nh y, ng chí Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Tr báo cáo tóm t t tình hình kinh t - xã h i t năm 2006 n năm 2008 và m t s ngh c a T nh, ý ki n c a các B , Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: ng b , chính quy n và nhân dân t nh Qu ng Tr ã n l c, vư t qua khó khăn, ph n u th c hi n các m c tiêu phát tri n ã ra, nên ã t o ư c chuy n bi n rõ r t trên các lĩnh v c kinh t , xã h i, an ninh, qu c phòng; cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng tích c c, thu ngân sách tăng khá; các lĩnh v c y t , giáo d c, văn hóa, xã h i chuy n bi n t t. An ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. Công tác phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ki m ch l m phát, an sinh xã h i tri n khai tích c c. Qu ng Tr v n là t nh nghèo, thu nh p bình quân u ngư i t th p, s h nghèo chi m t l còn cao; h th ng cơ s h t ng k thu t chưa phát tri n, chưa t o ư c ng l c cho thúc Ny phát tri n, thu hút u tư, chuy n d ch cơ c u kinh t và tăng thu ngân sách. T nh c n ti p t c phát huy ti m năng, l i th , trong ó có l i th là t nh n m trong Hành lang kinh t ông - Tây thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i nhanh, b n v ng, T nh c n t p trung th c hi n t t m t s nhi m v sau ây: 1. T p trung ch o th c hi n các nhi m v tr ng tâm t nay n cu i năm 2008 là ti p t c th c hi n các bi n pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng theo Ngh quy t s 20/2008/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph và Quy t nh s 390/Q -TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . 2. Rà soát l i các ch tiêu ã ra c a năm 2008 và nhi m v c a giai o n 2006 - 2010; các yêu c u, nhi m v t i các Ngh quy t Trung ương 6,7 khóa X: "v nâng cao năng l c lãnh o, s c chi n u c a t ch c cơ s ng và ch t lư ng i ngũ cán b , ng viên", "v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác thanh niên th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa", "v xây d ng i ngũ trí th c trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c", "v nông nghi p, nông dân,
  2. nông thôn" ưa ra th o lu n t i i h i t nh ng b gi a nhi m kỳ v các nhi m v , m c tiêu c n t ư c v i yêu c u cao hơn, t m nhìn dài hơn; ng viên m i ngu n l c, khai thác hi u qu m i ti m năng, ph n u t m c tiêu v t c tăng trư ng kinh t năm 2008 và các năm ti p theo hoàn thành m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a k ho ch 5 năm 2006-2010. 3. Ph i h p v i các cơ quan xây d ng và phê duy t các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a T nh phù h p v i nh hư ng chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a vùng và c nư c; ng th i, ch ng l p các d án c th làm căn c huy ng v n trong và ngoài nư c, kêu g i u tư tri n khai, th c hi n Ny m nh công tác ào t o ngu n nhân l c, nh t là ào t o ngh g n v i chuy n i cơ c u kinh t t o ng l c Ny nhanh công tác xóa ói, gi m nghèo và thúc Ny Qu ng Tr phát tri n nhanh, b n v ng. 4. Ny m nh công tác c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng, lãng phí và th c hành ti t ki m. 5. C n quan tâm hơn n a n công tác xây d ng ng, xây d ng h th ng chính tr ; c bi t là công tác luân chuy n cán b , tăng cư ng cán b gi i cho cơ s trong các lĩnh v c: y t , giáo d c, thu v ...; chú tr ng ào t o, b i dư ng cán b v chuyên môn, nghi p v , pháp lu t, chính tr , văn hóa cho i ngũ cán b t t nh n cơ s nh m áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và h i nh p kinh t qu c t . II. V M T S NGHN C A T NH: 1. V u tư xây d ng c ng bi n nư c sâu t i M Th y (huy n H i Lăng): ng ý v ch trương, giao B Giao thông v n t i trong tháng 10 năm 2008 trình Th tư ng Chính ph b sung Quy ho ch h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn 2020 Qu ng Tr nghiên c u, có căn c xây d ng d toán, tính toán hi u qu , tìm ngu n u tư, t o i u ki n phát tri n kinh t bi n, khai thác l i th c a T nh n m trong Hành lang kinh t ông - Tây, ph c v vi c xu t, nh p khNu hàng hóa c a t nh Qu ng Tr và các t nh mi n Trung, t o ng l c cho T nh phát tri n nhanh và b n v ng. 2. V xây d ng Khu Kinh t ông Nam Qu ng Tr : giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Công Thương xem xét ưa vào quy ho ch khu kinh t . Vi c nghiên c u quy ho ch ph i b o m hi u qu kinh t g n v i gi i quy t i s ng xã h i c a ng bào khu v c bãi ngang và phù h p v i Ngh quy t Trung ương 4 (khóa X) v phát tri n kinh t bi n n năm 2020. 3. V ngu n ngân sách u tư và chính sách cho Khu kinh t - thương m i c bi t Lao B o: ng ý ngân sách trung ương h tr có m c tiêu trong 5 năm (2009-2013), m i năm 50 t ng, t i a b ng 50% s thu thu xu t, nh p khNu qua c a khNu Lao B o xây d ng, hoàn thi n cơ s h t ngg Khu kinh t thương m i c bi t Lao B o. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí trong k ho ch ngân sách hàng năm cho t nh Qu ng Tr . V cơ ch liên Chính ph cho Khu kinh t - thương m i c bi t Lao B o và Khu Kinh t - thương m i ensavăn: giao B Công Thương ch trì, ph i h p v i B Tài
  3. chính, B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan xây d ng cơ ch , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trong quý IV năm 2008. 4. Vi c u tư xây d ng các Di tích l ch s chi n tranh cách m ng: T nh c n huy ng nhi u ngu n v n khác nhau, k c ngu n v n c a các doanh nghi p u tư xây d ng b o m úng quy ho ch ã ư c phê duy t. T nh c n l a ch n, xác nh các di tích l ch s c n t p trung, hoàn thành d t i m làm cơ s cho B K ho ch và u tư b trí v n h tr hàng năm. 5. D án tôn t o di tích l ch s hàng rào i n t Mc. Namara: giao B Qu c phòng ch trì tri n khai th c hi n b o m phù h p v i tính ch t, c i m c a di tích hàng rào i n t . Khi hoàn thành thì bàn giao cho T nh qu n lý khai thác. 6. Giao B K ho ch và u tư b trí v n trong k ho ch năm 2009 cho công trình Nhà văn hóa Trung tâm T nh (Công trình k ni m 100 năm Ngày sinh T ng Bí thư Lê DuNn). 7. V v n thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a ti u D án di dân tái nh cư Công trình th y l i - th y i n Qu ng Tr : ng ý b sung 51 t ng t ngân sách trung ương thanh toán d t i m D án trong năm 2008. 8. V h tr v n th c hi n c u C a Vi t: th c hi n theo Văn b n s 156/TB- VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph . B Tài chính cho t m ng t ngân sách trung ương thanh toán theo ti n hoàn thành c a công trình c u C a Vi t. B K ho ch và u tư b trí v n trong 2 năm 2009 và 2010. 9. V kinh phí thoái thu ti n s d ng t (23,5 t ng): ng ý v nguyên t c ngân sách trung ương h tr ngân sách t nh hoàn tr cho nhân dân s thu ti n s d ng t không úng i tư ng (2002-2006); giao B Tài chính t ng h p vào d toán ngân sách t nh Qu ng Tr báo cáo cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c có ngu n thoái tr cho dân. 10. V gi i quy t a gi i hành chính gi a 2 t nh Qu ng Tr và Th a Thiên Hu : giao B N i v ch trì ki m tra vi c 2 t nh t ch c th c hi n Quy t nh s 762-Q /TTg ngày 22 tháng 11 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph và văn b n mà lãnh o hai t nh ã th a thu n, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph phương án gi i quy t. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Qu ng Tr và các B , ngành liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông v n t i, Xây d ng, Qu c phòng, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Tài nguyên và Môi trư ng, Ngo i giao, N i v ; - T nh y, H ND và UBND t nh Qu ng Tr (3); - VPCP: BTCN, các PCN, TT T, các V : TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, TKBT; Ph m Văn Phư ng - Lưu: Văn thư, P (5). 42
Đồng bộ tài khoản