Thông báo số 276/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 276/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 276/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết một số đề xuất thay đổi phương thức thanh toán trong quá trình thương thảo hợp đồng gói thầu số 4 – dự án xây dựng cảng Cái Lân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 276/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 276/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P GI I QUY T M T S XU T THAY I PHƯƠNG TH C THANH TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH THƯƠNG TH O H P NG GÓI TH U S 4 – D ÁN XÂY D NG C NG CÁI LÂN Ngày 23/6/2008, t i Văn phòng B GTVT Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p gi i quy t m t s xu t thay i phương th c thanh toán trong quá trình thương th o h p ng gói th u s 4 – D án xây d ng c ng Cái Lân. Tham d cu c h p có i di n c a các ơn v : B Tài chính, V KH T, V KHCN, V Pháp ch , V Tài chính, C c G & QLCL CTGT, C c Hàng h i Vi t Nam, Ban QLDA Hàng H i 2 và Nhà th u liên danh Vinashin-Kanematsu. Sau khi nghe Ban QLDA Hàng h i 2 báo cáo tình hình thương th o h p ng gói th u s 4, các thành viên d h p tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. m b o m c tiêu c a d án, áp ng các cam k t trong hi p nh vay v n v i Nhà tài tr JBIC, yêu c u Ch u tư và Nhà th u có trách nhi m khNn trương th c hi n gói th u này. C c Hàng h i Vi t Nam khNn trương phê duy t h p ng gói th u s 4. 2. Ch p thu n v nguyên t c i u ch nh giá tr h p ng khi t giá ngo i t t i th i i m thanh toán thay i so v i t giá t i th i i m m th u i v i các nguyên v t li u nh p khNu theo ngh c a Nhà th u. 3. Giao V Tài chính d th o văn b n g i B Tài chính xin ý ki n v kinh phí tr lãi vay và ti n lãi trong tài kho n t m gi c a Nhà th u. 4. Trong quá trình th c hi n h p ng, Ch u tư và Nhà th u l p báo cáo chi ti t v i u ch nh giá tr h p ng trình B GTVT gi i quy t theo quy nh hi n hành. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các ơn v liên quan bi t và s m tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c);
  2. - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản