Thông báo số 278/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
0
download

Thông báo số 278/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 278/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 278/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 278/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH UBATGTQG H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O THÀNH PH C N THƠ Ngày 24/6/2008, t i Văn phòng B GTVT; B trư ng B GTVT, Ch t ch y ban An toàn giao thông qu c gia H Nghĩa Dũng ã có bu i làm vi c v i Lãnh o thành ph C n Thơ v các v n liên quan n lĩnh v c GTVT trên a bàn thành ph . Tham d bu i làm vi c, v phía thành ph C n Thơ có các ng chí: Nguy n T n Quyên – Bí thư Thành y – Ch t ch H ND thành ph , Tr n Thanh M n – Ch t ch UBND thành ph ; các ng chí lãnh o các S : GTVT, KH& T, Xây d ng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trư ng, Văn phòng UBND thành ph C n Thơ. V phía B GTVT có i di n lãnh o: V K ho ch u tư, V H p tác qu c t , C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh và QLCLCTGT, Văn phòng B . Sau khi nghe báo cáo v tình hình giao thông v n t i và vi c tri n khai các d án u tư xây d ng cơ b n trên a bàn thành ph C n Thơ, ý ki n c a các ng chí Lãnh o thành ph và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i các ng chí Lãnh o thành ph C n Thơ k t lu n như sau: 1. Tuy n ư ng cao t c C n Thơ – An Giang Tuy n ư ng cao t c C n Thơ – An Giang ã n m trong quy ho ch m ng lư i ư ng cao t c Vi t Nam ang trình Chính ph phê duy t. Do d án chưa có trong danh m c u tư BOT, B GTVT ng ý nhà u tư nghiên c u l p xu t d án và cùng báo cáo Th tư ng Chính ph giao thành ph C n Thơ là cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký H p ng BOT. B GTVT s ch trì cùng v i các cơ quan liên quan xem xét, th ng nh t v hư ng tuy n và quy mô d án ng th i ph i h p v i thành ph C n Thơ ch o và hư ng d n nhà u tư th c hi n d án. 2. Tuy n ư ng cao t c M Thu n – C n Thơ – Kiên Giang – Cà Mau Tuy n ư ng cao t c M Thu n – C n Thơ – Kiên Giang – Cà Mau do thành ph C n Thơ xu t là tuy n m i, chưa có trong quy ho ch m ng lư i ư ng b cao t c Vi t Nam ang trình Chính ph . B GTVT giao T ng Công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i (TEDI) nghiên c u tuy n ư ng b cao t c này trong m i quan h v i t ng th quy ho ch các tuy n ư ng b cao t c t i khu v c báo cáo B GTVT xem xét, có ý ki n chính th c, báo cáo Chính ph . 3. V ngu n v n xây d ng c u R ch Ng ng
  2. Th ng nh t ngh c a UBND thành ph C n Thơ, B GTVT s ph i h p v i UBND thành ph C n Thơ có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph h tr v n cho Thành ph tri n khai d án. 4. Nâng c p m r ng Qu c l 91 Th ng nh t ngh c a UBND thành ph C n Thơ. B GTVT s ph i h p v i UBND thành ph C n Thơ có văn b n trình Th tư ng Chính ph ch p thu n cho phép s d ng v n trái phi u Chính ph . 5. Tuy n ư ng Trà Nóc – Th i An ông – L B c B GTVT ng thu n v i UBND thành ph C n Thơ và ph i h p v i UBND thành ph C n Thơ có văn b n báo cáo Chính ph b trí ngu n v n u tư d án. 6. C u Nh Ki u ng ý cho l p d án u tư xây d ng c u Nh Ki u. Giao C c ư ng b Vi t Nam l p d án u tư. Trong d án u tư c n chú ý phương án b trí m t b ng và i u ti t giao thông, m b o an toàn giao thông khi th c hi n xây d ng c u. 7. i v i vi c u tư giai o n 2 o n Ngã Năm c u C n Thơ n c ng Cái Cui: Giao S Giao thông v n t i thành ph C n Thơ hoàn thi n công tác l p d án u tư. Giao V KH T b trí v n trái phi u Chính ph th c hi n d án. 8. Vi c u tư giai o n 2 c ng Cái Cui Giao T ng công ty Hàng h i Vi t Nam th c hi n d án như ã cam k t v i Thành ph . Yêu c u T ng công ty Hàng h i Vi t Nam báo cáo B K ho ch u tư xây d ng c ng Cái Cui. 9. V ngh n o vét lu ng nh An theo hình th c BOT Giao C c Hàng h i Vi t Nam làm vi c v i nhà u tư v phương án n o vét lu ng nh An theo hình th c BOT, báo cáo B g p (trong u tháng 7/2008) có ý ki n x lý. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và thành ph C n Thơ tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Ngô Th nh c ( b/c); - Thành y, H ND, oàn BQH & UBND TP C n Thơ; - S GTVT thành ph C n Thơ; - Các ơn v d h p; - TCT TVTK GTVT; Nguy n Văn Công - C c HHVN, TCT HHVN; - Lưu: VT, TH (B).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản