Thông báo số 280/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
5
download

Thông báo số 280/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 280/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án BOT và các dự án ODA do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 280/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 280/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P KI M I M TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC D ÁN BOT VÀ CÁC D ÁN ODA Ngày 20/06/2008, t i B Giao thông v n t i, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình th c hi n các d án u tư theo hình th c BOT và các d án s d ng ngu n v n ODA. Tham d cu c h p có Th trư ng Ngô Th nh c, Th trư ng Tr n Doãn Th ; lãnh o và chuyên viên V K ho ch u tư, C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng b VN; lãnh o các Ban Qu n lý d án 1, 5, 18, 85, Bi n ông, Thăng Long. Sau khi nghe lãnh o các V , C c, các Ban qu n lý d án báo cáo tình hình tri n khai th c hi n các d án, ki n ngh các v n liên quan, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. i v i các d án u tư theo hình th c BOT: - Hi n nay, r t nhi u nhà u tư quan tâm tìm hi u và ăng ký th c hi n u tư các d án xây d ng h t ng giao thông theo hình th c BOT, tuy nhiên nhi u nhà u tư không th c hi n úng trình t th t c ăng ký d án d n n tình tr ng thông tin ch ng chéo, ph c t p. Các cơ quan tham mưu c a B , các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành hư ng d n, t p trung gi i quy t các th t c, h tr nhà u tư tháo g khó khăn, Ny nhanh ti n các d án, c n phân nh rõ trách nhi m c a nhà u tư và trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c. C c ư ng b VN ch o các nhà u tư th c hi n theo h p ng ã ký k t, trong ó c bi t quan tâm n các d án tr ng i m. + D án m r ng QL1 o n Hòa C m – Hòa Phư c: nhà u tư ã tích c c tri n khai th c hi n, ti n th c hi n trên công trư ng có nhi u chuy n bi n. C c ư ng b VN ti p t c ôn c và h tr nhà u tư, lưu ý ki m tra l i cao c a các công trình, c n m b o yêu c u k thu t, tránh lãng phí. + D án m r ng QL2 o n N i Bài – Vĩnh Yên: Ban QLCDA 18 ôn c quy t li t nhà u tư s m hoàn thành ưa vào khai thác, ti p t c h tr gi i quy t các th t c t o thu n l i cho nhà u tư, c bi t nh ng vư ng m c m t b ng còn l i. + D án xây d ng c u ng Nai m i: Th trư ng Ngô Th nh c ch o quy t li t, b o m hoàn thành c u úng ti n cam k t (trong 14 tháng), song song v i ó ti p t c tri n khai ư ng d n và nút giao.
  2. - i v i các d án ang chuNn b u tư: + D án m r ng QL51 và ư ng cao t c Biên Hòa – Vũng Tàu: ây là d án c n c bi t quan tâm tri n khai s m. C c ư ng b VN khNn trương phê duy t xu t d án, làm vi c v i nhà u tư v vi c thành l p liên doanh, ki m tra năng l c liên doanh và k ho ch t ch c th c hi n d án, báo cáo lãnh o B trong tháng 6/2008. + D án ư ng cao t c Hà N i – H i Phòng: c c ư ng b VN báo cáo B trư ng t ng th tình hình tri n khai d án trong tháng 6/2008 có báo cáo Th tư ng Chính ph . - V cơ ch th c hi n d án BOT: V K ho ch u tư nghiên c u quy nh trình duy t cương l p xu t d án i v i trư ng h p nhà u tư t l p xu t d án; nghiên c u xu t quy nh ngư i i di n cơ quan qu n lý nhà nư c ký h p ng BOT v i nhà u tư. - i v i các d án Th tư ng Chính ph ã giao nhà u tư l p xu t d án u tư theo hình th c BOT nhưng nay nh n ư c s quan tâm c a các nhà tài tr , c n báo cáo Th tư ng Chính ph ưu tiên s d ng v n vay c a nhà tài tr . 2. i v i các d án s d ng ngu n v n ODA: - i v i các d án ang th c hi n, các ch u tư, các Ban qu n lý d án tăng cư ng công tác ch o, khNn trương hoàn thành s m ưa vào khai thác. Lưu ý ph i h p ch t ch v i các a phương tháo g khó khăn, Ny nhanh công tác gi i phóng m t b ng. - i v i m t s d án tr ng i m: + D án c u Thanh Trì: Ban QLDA Thăng Long ph i h p v i thành ph Hà N i gi i quy t d t i m các vư ng m c m t b ng còn l i, ch o quy t li t các nhà th u, m b o hoàn thành thông xe k thu t 2 gói ư ng d n trong tháng 9/2008 như ã cam k t. + D án xây d ng c u Nh t Tân, d án c ng Cái Mép – Th V i: Ban QLDA 85 khNn trương hoàn thành các th t c kh i công các d án trong tháng 9/2008. + Các d án c u y u trên các tuy n qu c l : C c ư ng b VN, C c Giám nh t p trung ch o, ki m tra ti n , tình hình th c hi n trên công trư ng, không tái di n trình tr ng ình tr thi công làm nh hư ng n giao thông và an toàn giao thông. Các c u Gio, c u Vó trên QL1 ph i hoàn thành trư c T t Nguyên án 2009. 3. Các v n khác: - Chính ph , các B ngành ã có văn b n hư ng d n th c hi n x lý trư t giá, bi n ng giá (B GTVT ã ban hành văn b n s 4199/BGTVT-CG ngày 02/6/2008), các Ch u tư, các Ban qu n lý d án khNn trương th c hi n, i u ch nh b sung trư t giá cho các h p ng; ng th i nghiên c u phương án tăng t l ti n t m ng cho các h p ng, t m ng v t li u n công trư ng t o i u ki n tháo g khó khăn v tài chính cho các doanh nghi p, Ny nhanh ti n gi i ngân các d án.
  3. - Các ch u tư, các Ban qu n lý d án rà soát l i tình hình gi i ngân các d án, báo cáo B k t qu th c hi n 6 tháng u năm, có s li u c th v kh i lư ng gi i ngân theo quy nh c a B . - Các ch u tư, các Ban Qu n lý d án t p trung ki m tra vi c thi công trên công trư ng, Ny nhanh ti n gi i quy t th t c, có bi n pháp x lý kiên quy t i v i các gói th u ình tr , ch m tr trong tri n khai thi công và nghi m thu thanh toán. - B trư ng ghi nh n các ki n ngh , xu t c a các cơ quan, ơn v t i cu c h p, giao các cơ quan tham mưu nghiên c u gi i quy t các v n c th như: bi n ng giá c a các d án ODA, t ch c gi i phóng m t b ng t i các a phương, chi phí qu n lý d án c a ch u tư, cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n…. B trư ng giao các Th trư ng ch o gi i quy t c th các vư ng m c, th t c phát sinh trong quá trình th c hi n các d án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các cơ quan, ơn v d h p; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản