Thông báo số 281/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
6
download

Thông báo số 281/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 281/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 281/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 281/TB-VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N SINH HÙNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH YÊN BÁI. Ngày 22 tháng 9 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã làm vi c v i lãnh o t nh Yên Bái. Cùng d có lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ng chí Ch t ch y ban nhân dân T nh báo cáo tình hình phát tri n kinh t - xã h i và m t s ngh c a T nh, ý ki n c a ng chí Bí thư T nh y, ý ki n c a lãnh o các B , Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: ng b , chính quy n và nhân dân t nh Yên Bái ã n l c, vư t qua khó khăn, ph n u th c hi n các m c tiêu kinh t - xã h i ra, ã t o ư c chuy n bi n trên các lĩnh v c kinh t , xã h i, an ninh, qu c phòng, y t , giáo d c, văn hóa, xã h i. An ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. Công tác phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ki m ch l m phát, an sinh xã h i tri n khai tích c c. Tuy nhiên, Yên Bái v n là t nh nghèo, thu nh p bình quân u ngư i t th p, s h nghèo chi m t l còn cao; h th ng cơ s h t ng k thu t chưa phát tri n, chưa t o ư c ng l c cho thúc Ny phát tri n, thu hút u tư, chuy n d ch cơ c u kinh t và tăng thu ngân sách. T nh c n phát huy ti m năng, l i th , trong ó có l i th là t nh n m trong tuy n Hành lang kinh t Côn Minh - Lào Cai - Hà N i - H i Phòng thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i nhanh, b n v ng, T nh c n t p trung th c hi n t t m t s nhi m v sau ây: 1. T p trung ch o th c hi n các nhi m v tr ng tâm t nay n cu i năm 2008 là ti p t c th c hi n các bi n pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng theo Ngh quy t s 20/2008/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph và Quy t nh s 390/Q -TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph và kh c ph c h u qu c a cơn bão s 4. 2. Rà soát l i các ch tiêu ã ra c a năm 2008 và nhi m v c a giai o n 2006- 2010; các yêu c u, nhi m v t i các Ngh quy t Trung ương 6, 7 khóa X: "v nâng cao năng l c lãnh o, s c chi n u c a t ch c cơ s ng và ch t lư ng i ngũ cán b , ng viên", "v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác thanh niên th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa", "v xây d ng i ngũ trí th c trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c", "v nông nghi p, nông
  2. dân, nông thôn" ưa ra th o lu n t i i h i t nh ng b gi a nhi m kỳ v các nhi m v , m c tiêu c n t ư c v i yêu c u cao hơn, t m nhìn dài hơn; ng viên m i ngu n l c, khai thác hi u qu m i ti m năng, ph n u t m c tiêu v t c tăng trư ng kinh t năm 2008 và các năm ti p theo hoàn thành m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a k ho ch 5 năm 2006-2010. 3. Ph i h p v i các cơ quan xây d ng và phê duy t các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a T nh phù h p v i nh hư ng chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a vùng và c nư c; ng th i, ch ng l p các d án c th làm căn c huy ng v n, kêu g i u tư, th c hi n công tác ào t o ngu n nhân l c, nh t là ào t o ngh g n v i chuy n i cơ c u kinh t t o ng l c Ny nhanh công tác xóa ói, gi m nghèo và thúc Ny Yên Bái phát tri n nhanh, b n v ng. T p trung xây d ng k t c u h t ng, an sinh xã h i, y t , giáo d c, môi trư ng, nh t là các huy n khó khăn; Ny m nh xu t khNu lao ng cho ng bào dân t c thi u s . 4. Th c hi n t t công tác c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng, lãng phí và th c hành ti t ki m. 5. C n quan tâm hơn n a n công tác xây d ng ng, xây d ng h th ng chính tr ; c bi t là công tác luân chuy n cán b , tăng cư ng cán b gi i cho cơ s trong các lĩnh v c: y t , giáo d c, thu v ...; chú tr ng ào t o, b i dư ng cán b v chuyên môn, nghi p v , pháp lu t, chính tr , văn hóa cho i ngũ cán b t t nh n cơ s nh m áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và h i nh p kinh t qu c t . II. V M T S NGHN C A T NH: 1. V vi c gi i quy t h u qu c a cơn bão s 4: giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B có liên quan t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh h tr lương th c cho T nh c u tr cho nhân dân vùng b thi t h i. i v i các công trình b hư h ng; ng ý, h tr kinh phí kh c ph c s a ch a ngay nh ng công trình c p bách, các công trình chưa nh t thi t ph i kh c ph c ngay T nh làm vi c v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ưa vào k ho ch năm 2009 tri n khai th c hi n. 2. V i u ch nh quy ho ch s n xu t xi măng công su t t 1,25 tri u t n/năm: ng ý v nguyên t c, giao B Xây d ng ch trì, ph i h p các B liên quan xem xét, trình phê duy t theo úng qui nh. 3. V i u ch nh quy ho ch thép t 160.000 t n/năm lên 800.000 t n/năm và qu n lý qu ng s t: ng ý v nguyên t c; giao B Công Thương xem xét, x lý theo úng qui nh. 4. V kinh phí h tr qu n lý b o v r ng phòng h : th c hi n h tr 100.000 ng/ha theo Quy t nh s 100/2007/Q -TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; riêng i v i 02 huy n Tr m T u và Mù Cang Ch i ng ý áp d ng m c h tr 200.000 ng/ha; giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i T nh rà soát m b o qu n lý ch t ch , hi u qu úng i tư ng.
  3. 5. V tr n kho n vay v n nư c ngoài u tư c a D án h th ng c p nư c Yên Bình - Yên Bái: giao B Tài chính hư ng d n th c hi n theo qui nh và xem xét, x lý theo hư ng t o ư c cơ ch cho các thành ph n kinh t tham gia qu n lý v n hành nhà máy thu h i v n này. 6. V h tr v n u tư xây d ng ư ng Km 5 - Yên Bình: ng ý h tr 50 t ng t nh hoàn thành o n ư ng này trong năm 2009; B K ho ch và u tư, B Tài chính, b trí trong năm 20099-2010. 7. V ư ng n i qu c l 70 v i qu c l 32C: ng ý h tr 30% t ng m c u tư (100 t ng); T nh t p trung ch o hoàn thành tuy n này trong năm 2009; giao B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí k ho ch trong 3 năm 2009-2011. 8. V ư ng Tr m T u - B c Yên: ng ý v nguyên t c, b sung vào danh m c các d án s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph ; giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . 9. V h tr v n xây d ng 08 c u y u trên tuy n ư ng Yên Bái - Khe Sang: giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xem xét, b trí kinh phí xây d ng các c u này t ngu n v n ODA. 10. V c u Trái Hút qua sông H ng thu c huy n Văn Yên: ng ý h tr 70 t ng; giao B K ho ch và u tư b trí k ho ch trong 3 năm 2009-2011. B Tài chính ng v n theo ti n xây d ng công trình. 11. V tăng v n trái phi u Chính ph cho ư ng giao thông n trung tâm xã, m b o i l i ư c 4 mùa: ng ý v nguyên t c; giao B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . 12. V xem xét, ưu tiên b trí th c hi n các d án u tư xây d ng h t ng giao thông b ng v n ODA, v n trái phi u Chính ph u tư xây d ng ư ng t nh l và ư ng liên xã: ng ý v nguyên t c, giao B K ho ch và u tư ch trì cùng B Giao thông v n t i, B Tài chính xem xét, x lý theo qui nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Yên Bái và các B , ngành liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTTg CP; - Ban Ch o Tây B c; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công Thương, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - T nh y, H ND, UBND t nh Yên Bái; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T, - Các V : TH, KTTH, TKBT, KTN; - Lưu: VT, P (6) Thg.36 Ph m Văn Phư ng
Đồng bộ tài khoản