Thông báo số 282/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Thông báo số 282/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 282/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp với Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải về công tác tư vấn quy hoạch và thiết kế các dự án xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 282/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 282/TB-BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V I T NG CÔNG TY TƯ V N THI T K GIAO THÔNG V N T I V CÔNG TÁC TƯ V N QUY HO CH VÀ THI T K CÁC D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG. Ngày 18/6/2008, t i văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p v công tác tư v n quy ho ch và thi t k các d án xây d ng giao thông. Tham d cu c h p có Th trư ng Tr n Doãn Th , i di n lãnh o V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , Văn phòng B GTVT, C c Giám nh và QLCLCTGT,C c ư ng b Vi t Nam; các lãnh o ch ch t c a T ng công ty Tư v n thi t k GTVT (TEDI). Sau khi nghe báo cáo tình hình th c hi n công tác tư v n quy ho ch và thi t k các d án xây d ng giao thông và ý ki n c a các thành viên d h p. B trư ng H Nghĩa Dũng k t lu n như sau: 1. TEDI là m t trong nh ng nhà tư v n hàng u c a t nư c trong ngành giao thông v n t i, có thương hi u m nh. Trong th i kỳ i m i, TEDI ã ch ng trong vi c chuy n i sang cơ ch th trư ng, i sâu vào công tác tư v n, xác nh rõ nhi m v và nh hư ng c a TEDI trong các giai o n phát tri n. M c dù g p nhi u khó khăn nhưng TEDI ã hoàn thành nhi m v ư c giao, doanh thu tăng, t su t l i nhu n/v n nhà nư c ư c gi v ng, thu nh p bình quân c a ngư i lao ng tăng; có nhi u óng góp vào s nghi p phát tri n ngành giao thông v n t i. 2. i v i m t s d án: - Quy ho ch m ng lư i ư ng b cao t c Vi t Nam: C c ư ng b Vi t Nam ph i h p v i TEDI khNn trương gi i trình, ti p thu ý ki n c a B K ho ch và u tư s m trình Chính ph phê duy t. - Quy ho ch chi ti t ư ng b ven bi n: TEDI ti p t c nghiên c u, cân nh c k ý ki n xu t c a các a phương, hoàn thành báo cáo gi a kỳ vào gi a tháng 7 năm 2008. - Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Th ô Hà N i giai o n n năm 2010 t m nhìn 2020: V KH T và TEDI ph i h p ch t ch v i các cơ quan tham mưu văn phòng Chính ph quy ho ch s m ư c Th tư ng chính ph phê duy t. - i v i quy ho ch Th ô Hà N i m i: Giao TEDI chuNn b cương và nh hư ng quy ho ch có cơ s tham gia khi Chính ph th c hi n quy ho ch xây d ng
  2. vùng Th ô (trong ó lưu ý quy ho ch phát tri n giao thông v n t i t nh Hà Tây), m b o tính k th a và tính k t n i v i quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Th ô Hà N i. Trong quy ho ch c n nh hư ng rõ các n i dung như ư ng vành ai, ư ng tr c chính ô th , ư ng s t ô th , qu t dành cho giao thông. Th trư ng Tr n Doãn Th ch o, V KH T tri n khai th c hi n. - i v i các d án quy ho ch khác: TEDI c n rà soát l i, Ny nhanh ti n nhưng ph i m b o ch t lư ng quy ho ch. 3. Công tác chuNn b u tư d án ph i i trư c m t bư c. B GTVT s t o i u ki n cho TEDI có ngu n v n th c hi n công tác chuNn b u tư. Giao V KH T xây d ng danh m c d án và ngu n kinh phí. 4. V tư v n thi t k k thu t và tư v n giám sát: - Th i gian qua, công tác xây d ng cơ b n ã ư c B ch o quy t li t song k t qu chưa t yêu c u (ti n còn ch m và gi i ngân còn th p), trong ó có m t ph n trách nhi m c a tư v n (ti n l p d án ch m, ch t lư ng tư v n thi t k và tư v n giám sát còn b t c p..). TEDI c n t p trung xem xét các m t ho t ng, trong ó c bi t lưu ý ti n và ch t lư ng tư v n, c n qu n lý ch t ch i ngũ cán b v a làm t t công tác giám sát v a t o i u ki n thu n l i cho nhà th u trong công tác nghi m thu và gi i ngân t k ho ch ra. - TEDI c n soát l i t t c các d án TPCP và các d án khác ang ư c TEDI th c hi n, Ny nhanh ti n TVTK góp ph n Ny nhanh ti n d án và gi i ngân, ưu tiên hàng u là các d án tr ng i m như: ư ng vành ai 3, C u Nh t Tân, ư ng n i c u Nh t Tân n c ng HKQT N i Bài…. 5. Mô hình t ch c c a TEDI - Giao v TCCB nghiên c u, báo cáo phương án c ph n hóa công ty m TEDI và các ki n ngh v công tác i m i doanh nghi p c a TEDI; m t khác, TEDI cũng ch ng nghiên c u và xu t v i B mô hình công ty m - công ty con phù h p i v i doanh nghi p tư v n xây d ng giao thông. - Công ty m TEDI c n Ny m nh ho t ng s n xu t kinh doanh, c ng c và phát tri n thương hi u TEDI, t o i u ki n cho các công ty con ho t ng c l p, liên k t gi a các công ty con v i nhau ho c v i công ty m th c hi n các d án tư v n. 6. V thanh toán công n c a TEDI. Giao V KH T ch trì, ph i h p v i V Tài chính, C c Giám nh và QLCL CTGT và TEDI rà soát, báo cáo B xem xét gi i quy t. 7. V m t s cơ ch c n tháo g : - Chi phí tư v n giám sát: Giao C c Giám nh và QLCL CTGT thNm nh án v nh m c chi phí tư v n giám sát do TEDI xây d ng và trao i v i B Xây d ng
  3. - Các nh m c xây d ng cơ b n, công tác quy ho ch ngành GTVT ư c xây d ng ã lâu, nay ã tr nên quá l c h u, B giao TEDI nghiên c u, h th ng l i, xu t báo cáo B xem xét và ki n ngh Chính ph . 8. V các ki n ngh khác c a TEDI: B ghi nh n và giao các cơ quan liên quan nghiên c u, t ng bư c gi i quy t. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Tr n Doãn Th ( b/c); - Các ơn v d h p; - V TCCB; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản