Thông báo số 288/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
2
download

Thông báo số 288/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 288/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 288/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------- S : 288/TB-BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH UBATGT QU C GIA H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH NAM NNH Ngày 21 tháng 6 năm 2008, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã làm vi c v i lãnh o t nh Nam nh v các d án h t ng GTVT, công tác v n t i và an toàn giao thông trên a bàn t nh. Tham d cu c h p v phía t nh Nam nh có ng chí Chu Văn t – Bí thư T nh y – Ch t ch H i ng nhân dân, các ng chí lãnh o UBND, S GTVT, TN&MT, TC … V phía B GTVT có i di n lãnh o V KH T, C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Ban qu n lý các d án 18 (Ban QLCDA 18) và Văn phòng Thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia. Sau khi nghe báo cáo tóm t t v ho t ng GTVT trên a bàn t nh, ý ki n c a các ng chí Lãnh o t nh và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i các ng chí Lãnh o t nh Nam nh k t lu n như sau: 1. V các d án k t c u h t ng giao thông 1.1. V d án QL21: - QL21-1: Ban QLCDA 18 hoàn thành các th t c kh i công d án vào tháng 9/2008. - QL21-2: Ban QLCDA 18 hoàn thành các th t c kh i công d án sau 15 ngày k t ngày ư c ch p thu n c a WB. - Giao v KH T b trí kinh phí cho công tác GPMB d án theo k ho ch. ngh t nh ch o hoàn thành d t i m công tác GPMB t o i u ki n thu n l i Ny nhanh ti n thi công. 1.2. D án ư ng ven bi n: Hi n nay, B GTVT ang ti n hành l p quy ho ch chung ư ng ven bi n. Giao V KH T lưu ý xu t c a T nh, ph i h p v i S GTVT Nam nh trong vi c c p nh t và ưa o n tuy n thu c t nh Nam nh vào quy ho ch trình Chính ph phê duy t. Vi c th c hi n d án sau này s theo ch o c a Th tư ng Chính ph . 1.3. V tuy n n i QL21 v i QL10 kho ng 6km và c u phía ông B c vư t sông ào: S GTVT ph i h p v i V KH T và các cơ quan liên quan nghiên c u c th .
  2. tranh th th i gian, ngh T nh ch ng l p d án u tư ph i h p tìm ki m ngu n v n cho d án. 1.4. V vi c b sung nút giao L c Chính c a tuy n cao t c C u Gi - Ninh Bình: ư ng cao t c theo tiêu chuNn ch y u ph c v cho giao thông liên t nh; do v y, c n tri n khai theo d án ư c duy t. (Như n i dung Thông báo s 128/TB-BGTVT ngày 03/04/2008 c a B GTVT). 1.5. V kinh phí b sung do trư t giá d án GTNT-WB3: ây là v n c n gi i quy t chung liên quan n d án WB3. B nh t trí và giao v KH T làm vi c v i WB gi i quy t v n này. 1.6. ư ng s t cao t c b c- nam qua Nam nh: Giao V KH T lưu ý xu t c a T nh trong quá trình tri n khai th t c chuNn b u tư d án tuy n ư ng s t cao t c B c – Nam 2. V công tác v n t i và m b o tr t t an toàn giao thông - Công tác m b o tr t t an toàn giao thông trên a bàn t nh v a qua t k t qu t t. T nh ã ch ng chú tr ng công tác phát tri n v n t i xe buýt t i các trung tâm huy n và xã; nghiêm túc th c hi n ch o c a Chính ph v vi c tăng cư ng qu n lý phương ti n v n t i, ình ch lưu hành xe công nông t ch t o. - Yêu c u S GTVT t nh Nam nh ti p t c tham mưu lãnh o T nh v vi c th c hi n ch o c a Chính ph t i Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 và Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph , c bi t chú tr ng công tác tuyên truy n, giáo d c ngư i tham gia giao thông ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, i mũ b o hi m; kiên quy t cư ng ch , x ph t các hành vi vi ph m; tăng cư ng qu n lý phương ti n cơ gi i ư ng b và phương ti n th y n i a. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và t nh Nam nh tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng H Nghĩa Dũng ( b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - T nh y, H ND, UBND, S GTVT t nh Nam nh; - Các ơn v d h p; - VEC; - Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản