Thông báo số 288/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
6
download

Thông báo số 288/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 288/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế những tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đối với nền kinh tế nước ta do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 288/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 288/TB-VPCP Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG V VI C TH C HI N CÁC BI N PHÁP NH M H N CH NH NG TÁC NG X U C A CU C KH NG HO NG TÀI CHÍNH HI N NAY I V I N N KINH T NƯ C TA Ngày 01 tháng 10 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p nghe các cơ quan ch c năng báo cáo ánh giá nh ng tác ng c a cu c kh ng ho ng tài chính M i v i n n kinh t nư c ta và nh ng bi n pháp nh m h n ch tác ng x u c a cu c kh ng ho ng. Cùng h p v i Th tư ng có các Phó Th tư ng Chính ph , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B trư ng các B : Tài chính, Công Thương, K ho ch và u tư; Ch t ch U ban Giám sát tài chính Qu c gia và lãnh o B Ngo i giao, B Công an, Văn phòng Chính ph , y ban Ch ng khoán Nhà nư c. Sau khi nghe báo cáo c a các cơ quan và ý ki n c a các Phó Th tư ng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: V cơ b n ng ý v i ánh giá, d báo v tác ng và nh hư ng c a kh ng ho ng tài chính M i v i nư c ta và nh ng gi i pháp xu t c a các B , ngành nh m h n ch tác ng x u c a kh ng ho ng i v i n n kinh t nư c ta. Cu c kh ng ho ng v tài chính M hi n nay không nh ng làm cho kinh t c a M b suy gi m mà còn nh hư ng x u i v i kinh t th gi i nói chung, trong ó có kinh t nư c ta. Tác ng tr c ti p c a cu c kh ng ho ng n kinh t nư c ta cho t i th i i m hi n nay là chưa có, nhưng có tác ng gián ti p m c không l n, không nhi u t i các lĩnh v c ho t ng: tài chính, ti n t , thương m i, d ch v và thu hút v n u tư nư c ngoài. ch ng phòng tránh, nh m h n ch nh ng tác ng x u c a cu c kh ng ho ng; ng th i, tranh th th i cơ phát tri n n i l c, t n d ng t t hơn ngo i l c nh m th c hi n các m c tiêu kinh t ã ra, các B , ngành và các a phương t p trung th c hi n t t m t s bi n pháp như sau: 1. T ch c th c hi n kiên quy t có k t qu 8 nhóm gi i pháp theo ch o c a Chính ph và các bi n pháp i u hành vĩ mô c a Th tư ng Chính ph ã ra trong năm 2008 (Ngh quy t s 10/2008/NQ-CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph , văn b n s 970/TTg-KTTH ngày 25/6/2008 c a Th tư ng Chính ph ) nh m ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, m b o an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng c a n n kinh t . - Ti p t c th c hi n chính sách ti n t th t ch t, nhưng c n ph i i u hành linh ho t, nh m b o m tính thanh kho n c a h th ng ngân hàng và n n kinh t , có chính sách h p lý nh m t o thu n l i cho các ngân hàng thương m i có i u ki n huy ng ngu n v n, t p trung ưu tiên cho u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh i v i các lĩnh v c, nh ng ngành và s n phNm, d ch v mang l i hi u qu kinh t ; ng th i,
  2. i u hành lãi su t, t giá, s d ng d tr ngo i h i m t cách linh ho t, hi u qu theo hư ng khuy n khích s n xu t, xu t khNu, góp ph n gi m nh p siêu, b o m th c hi n ư c m c tiêu ki m ch l m phát và duy trì tăng trư ng kinh t b n v ng. - Ti p t c ch o th c hi n t t các n i dung c a Quy t nh s 390/Q -TTG ngày 17/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u hành k ho ch u tư xây d ng cơ b n và chi tiêu ngân sách năm 2008 ph c v ki m ch l m phát; kiên quy t th c hi n i u ch nh và c t gi m u tư công, nh t là c a các t p oàn và doanh nghi p nhà nư c; gi m hơn n a b i chi ngân sách, cơ c u l i danh m c u tư c a các t p oàn, t ng công ty, doanh nghi p nhà nư c x lý m t trong nh ng nguyên nhân g c c a l m phát mang tính cơ c u c a nư c ta, nh m t p trung ngu n l c x lý nh ng phát sinh b t n trong n n kinh t và ưu tiên u tư vào nh ng lĩnh v c kinh t hi u qu cao hơn. 2. Các B , ngành trên cơ s ch c năng nhi m v ư c giao, t ch c t t vi c theo dõi, ánh giá tình hình th trư ng tài chính M và th gi i, xác nh cho ư c nh ng tác ng và m c nh hư ng t i t ng lĩnh v c, ch ng k p th i ưa ra các gi i pháp th c hi n phù h p ho c xu t v i Th tư ng Chính ph phương án x lý c th , thích h p thu c lĩnh v c ư c giao nh m h n ch nh ng tác ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng i v i n n kinh t Vi t Nam. - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính ch o và yêu c u các ngân hàng thương m i, các t p oàn kinh t rà soát ngay các kho n ti n g i và u tư t i các ngân hàng thương m i, t ch c tài chính nư c ngoài cũng như các kho n vay c a các t ch c này, t ó th c hi n bi n pháp c n thi t thích h p như: cơ c u l i danh m c u tư, rút v n...( i v i các kho n cho vay, u tư) nh m m b o tính thanh kho n; tr n trư c h n, b o hi m lãi su t ( i v i các kho n i vay) gi m thi u nguy cơ m t v n ho c tăng chi phí do t ch c tài chính nư c ngoài b phá s n, do lãi su t trên th trư ng qu c t tăng cao,v,v... ; ng th i, rà soát ho t ng u tư, kinh doanh c a các ngân hàng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, thông báo cho B Ngo i giao danh sách và m c cam k t c a các ngân hàng này B ch o các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài tìm hi u, ánh giá và k p th i thông tin v tình hình tài chính, m c r i ro có th x y ra liên quan n các t ch c tài chính, tín d ng nư c ngoài ang ho t ng t i nư c ta ch ng i phó. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có bi n pháp giám sát ch t ch và ch o các ngân hàng thương m i rà soát l i các kho n cho vay u tư, c bi t là u tư vào nh ng lĩnh v c r i ro cao (b t ng s n, ch ng khoán, u tư a ngành,v,v...), tăng cư ng hơn n a ki m soát và phòng ng a r i ro i v i ho t ng cho vay b t ng s n, có bi n pháp ch n ch nh, kh c ph c k p th i, hi u qu nh ng sai sót làm nh hư ng n ho t ng c a t ng ngân hàng; th c hi n vi c ánh giá, xác nh th c tr ng n x u, m c an toàn c a t ng t ch c tín d ng có phương án ch ng kh c ph c, b o m an toàn h th ng; ng th i, nghiên c u hoàn thi n quy ch mua bán n và thi t l p t ch c mua bán, x lý n khó òi cho h th ng ngân hàng thương m i; s m xây d ng trình Chính ph ban hành quy nh v vi c sáp nh p, h p nh t, mua l i, phá s n nh ng ngân hàng g p v n có căn c pháp lý th c hi n ch trương v cơ c u l i i v i nh ng ngân hàng thương m i và t ch c tín d ng y u kém, b o m lành m nh, an toàn c a h th ng.
  3. - B Tài chính ch o U ban Ch ng khoán Nhà nư c theo dõi, giám sát ch t ch lu ng v n ra, vào c a nhà d u tư nư c ngoài; ng th i, x lý nh ng vư ng m c v th t c hành chính trong ho t ng ch ng khoán Ny m nh thu hút v n u tư t th trư ng này và phát tri n th trư ng b n v ng. Th c hi n rà soát ngay ho t ng c a các t ch c tài chính, các qu u tư tài chính ánh giá và xác nh tình tr ng tài chính hi n nay c a t ng qu và toàn b h th ng, nh ng v n có th x y ra, nh ng vi c ph i x lý i v i các t ch c tài chính, các qu u tư tài chính có v n ; ng th i, rà soát, s a i, b sung, xây d ng các tiêu chí, i u ki n v c p phép thành l p và ho t ng i v i các công ty ch ng khoán, công ty b o hi m và công ty qu n lý qu cho phù h p v i tình hình m i. - B Công Thương ch o các ơn v xu t khNu rà soát l i vi c xu t khNu, nh p khNu theo t ng nhóm hàng, m t hàng có bi n pháp Ny m nh xu t, nh p khNu. Th c hi n các bi n pháp Ny m nh s n xu t và xu t khNu i ôi v i nâng cao ch t lư ng tăng giá tr hàng hoá xu t khNu; ch ng trong vi c Ny m nh xúc ti n thương m i, àm phán v giá c và tìm ki m th trư ng theo hư ng a d ng hoá, a phương hoá th trư ng, chú tr ng vào th trư ng có ti m năng, th trư ng khu v c b nh hư ng c a kh ng ho ng ít, th trư ng truy n th ng ho c th trư ng m i (Nga, Trung ông, M La tinh, Châu Phi); ng th i, t ch c t t th trư ng n i a thúc Ny s n xu t, tiêu th trong nư c. - B K ho ch và u tư ch trì, cùng v i Ngân hàng Nhà nư c ch o rà soát tình hình th c hi n các d án u tư nư c ngoài, u tư trong nư c k p th i phát hi n và tháo g nh ng vư ng m c, khó khăn k c khó khăn v v n vay, Ny nhanh ti n u tư d án s m ưa công trình vào s d ng ho c ình hoãn i v i nh ng d án, công trình xét th y chưa th t c n thi t. - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o và yêu c u các ngân hàng thương m i rà soát, ánh giá k vi c cho vay trong lĩnh v c b t ng s n, xác nh c th nh ng d án, công trình không có hi u qu và nh ng d án, công trình có hi u qu d ng, có bi n pháp qu n lý, thu n ho c áp d ng bi n pháp thích h p ti p t c cho vay nh m thúc Ny ho t ng lành m nh lĩnh v c này. 3. Các B , ngành liên quan t o i u ki n cho U ban Giám sát tài chính qu c gia hoàn thi n khuôn kh pháp lý và và có ngu n l c, v th c n thi t th c hi n nhi m v tham mưu và giám sát chung th trư ng tài chính (ngân hàng, ch ng khoán, b o hi m) và là m t kênh thông tin c l p c a Chính ph . 4. Các B , ngành, các cơ quan thông t n báo chí ti p t c ph i h p ch t ch trong công tác tuyên truy n các ch trương, chính sách c a Chính ph ; ch ng ti p xúc, làm vi c trao i v i các nhà u tư, các t ch c tài chính qu c t tăng cư ng công khai, minh b ch i v i th trư ng, nâng cao lòng tin c a th trư ng i v i hi u l c c a các ch trương chính sách c a Chính ph . 5. Các B : Tài chính, Công Thương; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo ch c năng, nhi m v ư c giao, s m xây d ng phương án c th i v i các lĩnh v c qu n lý c a B , ngành mình (b o hi m, th trư ng ch ng khoán, xu t khNu, v n u tư vào th trư ng b t ng s n) ch ng phòng tránh, x lý nh ng tác ng không thu n; ng th i, góp ph n thúc Ny s phát tri n m t cách an toàn, b n v ng i v i các th trư ng này.
  4. 6. Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng tr c ti p ch o, t ch c giao ban thư ng kỳ v i các cơ quan ch c năng k p th i theo dõi, ánh giá và ưa ra nh ng gi i pháp thích h p nh m h n ch th p.nh t nh ng tác ng x u c a cu c kh ng ho ng tài chính hi n nay i v i kinh t nư c ta. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. . KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP - Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Các T p oàn kinh t , T ng Công ty 91; Ph m Văn Phư ng - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Các thành viên H TVCSTCTTQG; - ài Truy n hình Vi t Nam; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b), sáu 200
Đồng bộ tài khoản