Thông báo số 290/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
2
download

Thông báo số 290/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 290/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị giao ban xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án giáo dục và y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 290/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 290/TB-VPCP Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN T I H I NGHN GIAO BAN XÂY D NG CƠ B N VÀ GI I NGÂN NGU N V N TRÁI PHI U CHÍNH PH CHO CÁC D ÁN GIÁO D C VÀ Y T Ngày 8 tháng 10 năm 2008, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã ch trì cu c h p giao ban tr c tuy n v i i di n lãnh o các B : Giáo d c và ào t o, Y t , K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng và Văn phòng Chính ph ; i di n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c tri n khai xây d ng cơ b n và ti n gi i ngân ngu n v n trái phi u Chính ph cho các d án giáo d c và y t . Sau khi nghe lãnh o các B : Giáo d c và ào tao, Y t báo cáo và ý ki n các B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân có ý ki n k t lu n như sau: 1. H i ngh giao ban ã nghe 21 t nh, thành ph phát bi u, i di n lãnh o các B : Giáo d c và ào t o, Y t , K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng ã báo cáo và gi i áp ý ki n c a các t nh, thành ph . H i ngh ã th hi n quy t tâm cao c a các t nh, thành ph và các B trong năm 2008, th c hi n k t qu gi i ngân cho các d án t 70% n 80% k ho ch v n ư c giao và hoàn thành gi i ngân 100% k ho ch trư c 31 tháng 3 năm 2009. 2. Ny nhanh ti n xây d ng các d án, các a phương c n khNn trương hoàn thành nh ng công vi c sau ây: a) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là y ban nhân dân c p T nh) ph i phê duy t xong danh m c và giao ch u tư các d án y t và giáo d c trư c ngày 30 tháng 10 năm 2008. b) V xác nh ch u tư: tinh th n là giao cho y ban nhân dân c p T nh quy t nh và ch u trách nhi m v i yêu c u ch u tư có i u ki n t t nh t th c hi n d án, không nh t thi t là ơn v th hư ng d án. i v i các d án y t có th chia thành 2 gói th u g m: thi t b y t và xây d ng cơ b n. c) Trư c ngày 20 tháng 10 năm 2008, các a phương ph i bi t và quán tri t y các văn b n hư ng d n liên quan n th c hi n các án c a lĩnh v c y t và giáo d c. Giao B Y t và B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng và Văn phòng Chính ph l p danh sách y và a ch truy c p t t c các văn b n c a các B và Chính ph liên quan n vi c tri n khai các d án trái phi u Chính ph cho y t và giáo d c thông báo cho các t nh, thành
  2. ph trư c ngày 20 tháng 10 năm 2008 (Thông tư s 46/2008/TT-BTC ngày 6 tháng 6 năm 2008, văn b n s 9250/BTC- T ngày 8 tháng 8 năm 2008 và s 10997/BTC- T ngày 17 tháng 1 năm 2008 c a B Tài chính; văn b n s 546/TTg-KTN ngày 14 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 và văn b n hư ng d n s 4551/BXD-KTXD ngày 1 tháng 8 năm 2008 c a B Xây d ng; văn b n s 1565/TTg-KTN ngày 22 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ,...). Công vi c nào chưa rõ c n báo cáo ngay các B liên quan có hư ng d n c th . Ph n u h t năm 2008, phê duy t xong t t c các d án cân i ư c ngu n v n và th c hi n gi i ngân t t 70% n 80% k ho ch năm ư c thông báo, n trư c 31 tháng 3 năm 2009 hoàn thành vi c gi i ngân t t c các d án. 3. Ti n m t s công vi c: a) V các cu c giao ban tr c tuy n ti p theo: d ki n ngày 08 tháng 11 năm 2008 có cu c giao ban tr c tuy n l n th 2 và n cu i tháng 12 năm 2008 có cu c giao ban tr c tuy n l n th 3 t ng k t năm 2008 và chuNn b cho các công vi c năm 2009. Riêng các d án giáo d c s có báo cáo ti n trong giao ban vùng c a lãnh o B vào cu i tháng 11 năm 2008. b) V k ho ch năm 2009: sau khi Qu c h i thông qua d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 (cu i tháng 11 năm 2008), Th tư ng Chính ph s giao B K ho ch và u tư s m có thông báo d ki n phân b kinh phí năm 2009 và nh hư ng n năm 2012. B Giáo d c và ào t o, B Y t ph i h p v i B Tài chính và B K ho ch và u tư l p k ho ch phân b ngu n v n trái phi u Chính ph cho các a phương c th i kỳ 2008-2012 và m c v n i ng trong tháng 12 năm 2008. c) V ch nh th u i v i m t s d án v kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên u tư vùng khó khăn: a phương có nhu c u c n hoàn ch nh h sơ g i B Giáo d c và ào t o B ph i h p v i B Xây d ng báo cáo Th tư ng Chính ph theo các th i i m sau: ngày 20 tháng 10 năm 2008 chuNn b h sơ báo cáo t 1; ngày 20 tháng 11 năm 2008 chuNn b h sơ báo cáo t 2 và ngày 20 tháng 12 năm 2008 chuNn b t 3. 4. V m t s ki n ngh c a các a phương và các B : a) V v n i ng: c n xác nh ngu n v n trái phi u Chính ph ch là h tr t Trung ương cho các a phương th c hi n các án, không ph i cho t ng d án trong năm 2008 nên trách nhi m c a a phương là ph i m b o v n i ng cho các d án. N u a phương nào có khó khăn v ngu n v n i ng thì có th ghi n sang năm sau và c n t p trung s d ng h t ngu n v n h tr t Trung ương th c hi n các d án năm nay. b) V m u thi t k : các m u thi t k trư ng l p h c, nhà công v cho giáo viên và b nh vi n c a B Xây d ng ưa ra ch các a phương, ch u tư tham kh o. S Xây d ng các t nh, thành ph có trách nhi m tham mưu cho S Y t , S Giáo d c và ào t o trong vi c l a ch n m u phù h p v i i u ki n a phương mình và tham mưu cho S K ho ch và u tư, y ban nhân dân c p T nh trong vi c xác nh m c u tư h p lý.
  3. c) V th ng nh t danh m c d án Y t : Giao B Y t ch u trách nhi m làm văn b n xác nh n danh m c tên các ơn v y t tương ương ư c giao làm ơn v th hư ng d án hay ch u tư g i các B , Kho b c Nhà nư c và a phương i chi u xong trư c 30 tháng 10 năm 2008. d) Phương th c qu n lý d án: xác nh ơn v nào là ch u tư là thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p T nh. ) V danh m c thi t b cho Phòng khám a khoa khu v c: giao B Y t hoàn thành và công b trư c 30 tháng 11 năm 2008. e) i v i xe ô tô c u thương cho b nh vi n: xe c u thương là m t c u ph n c thù c a b nh vi n, y ban nhân dân c p T nh c n g i báo cáo v B Y t B ph i h p v i B Tài chính xem xét, th ng nh t trình Th tư ng Chính ph danh m c ư c mua xe ô tô c u thương. g) V ngh b sung v n do trư t giá: trong b i c nh hi n nay chưa có ch trương b sung ngân sách nhà nư c t ngu n phát hành trái phi u Chính ph ngoài k ho ch ã công b cho năm 2008. Vì v y, các a phương c n phân lo i, s p x p ưu tiên các d án c p bách, thi t y u th c hi n u tư trư c. Khi ngân sách có i u ki n trong th i kỳ 2009-2012 s xem xét kh năng b sung v n. h) Cho phép các d án có kh i lư ng hoàn thành vư t m c k ho ch ư c thông báo và d án thu c danh m c u tư t i Quy t nh s 47/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph nhưng chưa có trong danh m c u tư ư c thông báo năm 2008, ã hoàn ch nh các th t c u tư theo quy nh thì ư c thanh toán, gi i ngân theo ti n th c hi n d án nhưng không vư t quá t ng m c u tư quy nh c giai o n. i) V t l v n i ng: s bàn vào cu c giao ban cu i năm và quy t nh trong tháng 12 năm 2008. k) V hư ng d n i u ch nh d án y t : B Y t và B Tài chính c n rà soát xem xét thNm quy n phê duy t và n i dung phê duy t, th ng nh t thông báo cho các t nh, thành ph trư c ngày 30 tháng 10 năm 2008. l) i v i vi c ngh b trí v n trái phi u Chính ph u tư xây d ng b nh vi n a khoa c a T nh i v i 3 t nh m i chia tách (H u Giang, k Nông và Lai Châu), Th tư ng Chính ph ã xem xét b trí s d ng ngu n v n h tr có m c tiêu t ngân sách Trung ương, không dùng ngu n v n trái phi u Chính ph . m) V u tư c a ngân sách cho các trư ng i h c công l p thu c B : B Giáo d c và ào t o cùng B K ho ch và u tư, B Tài chính ang xây d ng tiêu chí phân b v n u tư. Riêng i v i 3 trư ng i h c: Thái Nguyên, Hu và à N ng cùng 2 trư ng i h c qu c gia, B Giáo d c và ào t o s ch trì kh o sát các ho t ng trong quý IV năm 2008 ti n t i t ng k t vào quý I năm 2009, trên cơ s ó s xây d ng các tiêu chí phân b v n u tư t ngân sách nhà nư c cho phù h p. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./.
  4. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Như trên; - TTg; các Phó TTg; - Các B : TC, KH& T, Y t , GD& T, XD; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - VPCP: BTCN, các PCN: Ph m Văn Phư ng, Tr n Qu c To n, các V : KGVX, P, TH, TT T; - Lưu: VT, KTTH (5).90 Ph m Văn Phư ng
Đồng bộ tài khoản