intTypePromotion=3

Thông báo số 296/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
4
download

Thông báo số 296/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 296/TB-BGTVT về việc kết luận cuộc họp của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức về một số vấn đề của dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (dự kiến sử dụng vốn vay EDCF – Hàn Quốc) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 296/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 296/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N CU C H P C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH CV M TS V N C A D ÁN L T - R CH S I (D KI N S D NG V N VAY EDCF – HÀN QU C) Ngày 25/6/2008 t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p gi i quy t các v n t n t i c a d án L T - R ch S i. Tham d cu c h p có i di n V K ho ch u tư, V Khoa h c Công ngh , V H p tác Qu c t , C c ư ng b Vi t Nam, C c QLXD&CL CTGT, Ban QLDA M Thu n, Công ty CP TVTK GTVT phía Nam (TediS), Công ty KCI – Hàn Qu c, t công tác giúp vi c B trư ng và Ngân hàng Xu t nh p khNu Hàn Qu c (EDCF). Sau khi nghe báo cáo c a Tư v n KCI và ý ki n c a các ơn v tham d h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. Do có m t s d ki n thay i trong quy ho ch phát tri n ư ng cao t c khu v c mi n Tây Nam B nên ch trương v quy mô xây d ng tuy n L T - R ch S i c n nh hư ng l i cho phù h p v i quy ho ch phát tri n: d ki n u tư 4 làn xe trong giai o n 1 và ti n hành GPMB cho 6 làn xe (cho c 2 giai o n). Yêu c u tư v n nghiên c u và so sánh phương án làm 4 làn gi a và 2 làn còn l i 2 bên v i phương án làm 2 bên 2 làn l i 2 làn gi a có th ti n hành thu h i t ngay trong giai o n 1 c a d án. 2. Giao v KH T có văn b n g i EDCF ngh kéo dài th i gian th c hi n “H tr k thu t” tư v n KCI có th hoàn thành h sơ theo yêu c u m i. 3. Trư ng h p không th kéo dài th i gian theo xu t c a phía Vi t Nam, ngh tư v n KCI hoàn thi n “H tr k thu t” theo úng cương ã ư c EDCF giao và b sung các s li u d báo liên quan v GPMB và t ng m c u tư theo quy mô quy ho ch 6 làn xe. Trong trư ng h p này phía Vi t Nam s ti p nh n h sơ nghiên c u c a Tư v n EDCF (v i quy mô 2 làn xe và nghiên c u quy ho ch cho 4 làn và 6 làn) sau ó s giao cho Tư v n Vi t Nam hoàn ch nh h sơ trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Sau khi Th tư ng Chính ph phê duy t d án, phía Vi t Nam s ti p t c gi i quy t các th t c v i EDCF. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG
  2. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c (b/c); - Các ơn v tham gia h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản