Thông báo số 2973/TB-LĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
2
download

Thông báo số 2973/TB-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 2973/TB-LĐTBXH về tình hình tai nạn lao động trong 6 tháng đầu năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 2973/TB-LĐTBXH

  1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 2973/TB-L TBXH Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2009 THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TAI N N LAO NG 6 THÁNG U NĂM 2009 B Lao ng - Thương binh và Xã h i thông báo n các B , ngành và các a phương tình hình tai n n lao ng trong 6 tháng u năm 2009 và m t s gi i pháp ch y u nh m ch ng ngăn ng a s c và tai n n lao ng trong 6 tháng cu i năm 2009 như sau: A. TÌNH HÌNH CHUNG I. S V TAI N N LAO NG (TNL ). Theo báo cáo c a 60/63 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong 6 tháng u năm 2009 ã x y ra 1.958 v tai n n lao ng làm 1998 ngư i b n n, có 231 v TNL ch t ngư i làm 239 ngư i ch t, 418 ngư i b thương n ng. II. TÌNH HÌNH TNL CÁC NA PHƯƠNG Các a phương x y ra nhi u tai n n lao ng ch t ngư i trong 6 tháng u năm là: - Thành ph H Chí Minh: 299 v TNL , làm 302 ngư i b n n; trong ó có 43 v ch t ngư i, làm 43 ngư i ch t (chi m 18,61% t ng s ngư i ch t), 20 ngư i b thương n ng; - ng Nai: 444 v TNL , làm 446 ngư i b n n; trong ó có 24 v ch t ngư i, làm 24 ngư i ch t (chi m 10,39% t ng s ngư i ch t), 12 ngư i b thương n ng; - Hà N i: 78 v TNL , làm 79 ngư i b n n; trong ó có 12 v ch t ngư i, làm 13 ngư i ch t (chi m 5,63% t ng s ngư i ch t), 65 ngư i b thương n ng; - Qu ng Ninh: 162 v TNL , làm 163 ngư i b n n; trong ó có 10 v ch t ngư i làm 11 ngư i ch t (chi m 4,76% t ng s ngư i ch t), 70 ngư i b thương n ng; - Bình Dương: 129 v TNL , làm 132 ngư i b n n; trong ó có 10 v ch t ngư i làm 11 ngư i ch t (chi m 4,76% t ng s ngư i ch t), 6 ngư i b thương n ng; - H i Phòng: 65 v TNL , làm 68 ngư i b n n; trong ó có 11 v ch t ngư i, làm 11 ngư i ch t (chi m 4,76% t ng s ngư i ch t), 10 ngư i b thương n ng;
  2. - H i Dương: 11 v TNL , làm 15 ngư i b n n; trong ó có 7 v ch t ngư i làm 8 ngư i ch t (chi m 3,46% t ng s ngư i ch t), 7 ngư i b thương n ng; - Bình nh: 54 v TNL , làm 54 ngư i b n n; trong ó có 6 v ch t ngư i làm 6 ngư i ch t (chi m 2,6% t ng s ngư i ch t), 14 ngư i b thương n ng; - Khánh Hòa: 24 v TNL , làm 24 ngư i b n n; trong ó có 6 v ch t ngư i, làm 6 ngư i ch t (chi m 2,6% t ng s ngư i ch t), 4 ngư i b thương n ng; - Long An: 39 v TNL , làm 39 ngư i b n n; trong ó có 5 v ch t ngư i, làm 5 ngư i ch t (chi m 2,16% t ng s ngư i ch t), 8 ngư i b thương n ng; B. PHÂN TÍCH CÁC V TAI N N LAO NG I. ÁNH GIÁ CHUNG 1. So v i cùng kỳ năm 2008, trong 6 tháng u năm 2009 s v TNL gi m 539 v (gi m 21,58%), t ng s b n n gi m 577 ngư i (gi m 22,41%); s v TNL ch t ngư i gi m 19 v (gi m 7,60%) và s ngư i ch t gi m 27 ngư i (gi m 10,15%); (6 tháng u năm 2008 x y ra 250 v TNL ch t ngư i, làm 266 ngư i ch t). Tuy nhiên, các t nh Hà Nam, B c K n, Tây Ninh n ngày 12 tháng 8 năm 2009 v n chưa có báo cáo tình hình TNL 6 tháng u năm; 2. Các a phương có s v tai n n lao ng ch t ngư i m c cao trong 6 tháng u năm 2009 v n là nh ng a phương có s lư ng l n các doanh nghi p s n xu t, t p trung nhi u các khu công nghi p và nh ng a phương có nhi u doanh nghi p khai thác khoáng s n như: Thành ph H Chí Minh, Hà N i, ng Nai, Bình Dương, Qu ng Ninh; 3. M t s a phương có s v tai n n lao ng ch t ngư i tăng cao so v i cùng kỳ năm ngoái: TP. H Chí Minh 43 v (cùng kỳ năm ngoái x y ra 35 v ); ng Nai 24 v (cùng kỳ năm ngoái x y ra 11 v ), Hà N i 12 v (cùng kỳ năm ngoái x y ra 8 v ), H i Phòng 11 v (cùng kỳ năm ngoái x y ra 3 v ); 4. Nh ng a phương không x y ra tai n n lao ng ch t ngư i trong 6 tháng u năm 2009: Bình Thu n, Lào Cai, Yên Bái, B c Liêu, B n Tre, Cao B ng, Sóc Trăng, Ninh Thu n, i n Biên. II. NGUYÊN NHÂN X Y RA CÁC V TNL 1. V phía ngư i s d ng lao ng - Không hu n luy n v an toàn lao ng cho ngư i lao ng: 138 v (chi m 7,05% t ng s v ) - Máy, thi t b , công c s n xu t không m b o an toàn v n ưa vào s d ng: 92 v (chi m 4,70% t ng s v ); - Không có thi t b an toàn: 68 v (chi m 3,47% t ng s v );
  3. - Không có quy trình, bi n pháp an toàn lao ng: 109 v (chi m 5,56% t ng s v ); - Không m b o i u ki n và môi trư ng làm vi c an toàn cho ngư i lao ng theo quy nh t i các tiêu chuNn: 64 v (chi m 3,27% t ng s v ); - Do t ch c lao ng (b trí lao ng làm vi c không có tay ngh ho c chưa phù h p v i ngành ngh chuyên môn ư c ào t o): 77 v (chi m 3,93% t ng s v ); - Không trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng: 38 v (chi m 1,94% t ng s v ); - Nh ng nguyên nhân khác (do không thư ng xuyên ki m tra nh c nh ngư i lao ng tuân th các quy nh c a Nhà nư c v an toàn, v sinh lao ng; vi ph m các quy nh t i Thông tư liên t ch s 14/1998/TTLT-BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 31/10/1998 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i – B Y t - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n vi c t ch c th c hi n công tác b o h lao ng trong doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh…) 337 v (chi m 17,21% t ng s v ). 2. V phía ngư i lao ng - Có 656 v TNL do ngư i lao ng vi ph m các quy nh v an toàn lao ng (chi m 33,50% t ng s v ). Nhi u ngư i lao ng xu t phát t các vùng nông thôn i làm thuê không ư c ào t o cơ b n qua trư ng l p, khi vào làm vi c ch ư c hư ng d n v các thao tác ơn gi n, không ư c hư ng d n v công tác b o m an toàn lao ng, không bi t các m i nguy hi m c n ph i phòng trong môi trư ng lao ng c a mình…; nên ã vi ph m lu t pháp an toàn lao ng; - Có 85 v do không s d ng các phương ti n b o v cá nhân trong lao ng (chi m 4,34% t ng s v ), m c dù ã ư c ngư i s d ng lao ng c p phát và hư ng d n cách s d ng. - Có 148 v do ngư i khác vi ph m quy nh v an toàn lao ng (chi m 7,56% t ng s v ). M t s ngư i lao ng m c dù ã ư c ào t o cơ b n, ư c hu n luy n v an toàn lao ng nhưng do ch quan, ch y theo năng su t, ý th c ch p hành k lu t kém … nên ã gây ra nh ng TNL áng ti c cho b n thân và nh ng ngư i làm vi c xung quanh; 3. V phía các cơ quan qu n lý Nhà nư c - Công tác thanh tra c a Thanh tra Nhà nư c v lao ng chưa thư ng xuyên, s cu c thanh tra, ki m tra v th c hi n pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p còn ít, hi u qu chưa cao. S lư ng, ch t lư ng thanh tra viên chưa tương x ng v i t c phát tri n c a các doanh nghi p c v s lư ng l n quy mô s n xu t, kinh doanh. Nhi u a phương do thi u thanh tra viên lao ng nên h u h t ch t ch c các cu c ki m tra liên ngành, s cu c thanh tra lao ng còn r t ít. Do ó không k p th i phát hi n nh ng vi ph m pháp lu t Lao ng, d n n nhi u v TNL nghiêm tr ng ã x y ra; - M t s lĩnh v c s n xu t, kinh doanh chưa ư c các cơ quan qu n lý Nhà nư c thanh, ki m tra, hư ng d n thư ng xuyên, k p th i nên tình tr ng vi ph m các quy
  4. nh c a pháp lu t, các Tiêu chuNn, quy chuNn k thu t an toàn lao ng còn ph bi n. c bi t t i các doanh nghi p tư nhân, lao ng làm vi c trong lĩnh v c nông, lâm, ngư nghi p; các h kinh doanh cá th , các làng ngh ; - Vi c x lý các v TNL ch t ngư i c bi t nghiêm tr ng chưa nghiêm: 6 tháng u năm 2009 B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch nh n ư c 35 biên b n i u tra ho c báo cáo nhanh tai n n lao ng ch t ngư i c a các a phương, không có trư ng h p nào b ngh truy t trách nhi m hình s . Vi c x lý hành chính theo thNm quy n i v i nh ng ngư i vi ph m x y ra TNL nghiêm tr ng cũng chưa nghiêm, chưa k p th i; - M t s v xác nh nguyên nhân gây tai n n chưa chính xác nên chưa ưa ra ư c các bi n pháp an toàn phòng ng a TNL tái di n. III. THI T H I V V T CH T Theo s li u báo cáo c a 60/63 t nh, thành ph tr c thu c trung ương, thi t h i v v t ch t do tai n n lao ng x y ra trong 6 tháng u năm 2009 (chi phí ti n thu c men, mai táng, ti n b i thư ng cho gia ình ngư i ch t và nh ng ngư i b thương,…) là: 10.064.000.000 , thi t h i v tài s n là 1.477.300.000 , t ng s ngày ngh (k c ngh ch ) do TNL lên n 21.166 ngày. IV. M T S V TAI N N LAO NG NGHIÊM TR NG X Y RA TRONG 6 THÁNG U NĂM 2009. - Vào kho ng 15 gi ngày 6/1/2009, t i km 112 + 900 T nh l 105 n i 2 huy n biên gi i Sông Mã – S p C p, thu c a ph n xã S p C p, huy n S p C p (Sơn La) ã x y ra v s t l núi á bên ta-luy dương c a con ư ng ang thi công, làm 4 công nhân ang thi công o n ư ng này ch t và m t tích. -S c t cáp treo t i công trư ng xây d ng C u Trà Ôn x y ra vào lúc 23 gi ngày 12/4/2009 làm 2 ngư i ch t, 03 ngư i b m t tích. - Ngày 19/6/2009, m t v n mìn khai thác á t i m á Hương Bình (xã Hương Bình, huy n Hương Trà, t nh Th a Thiên Hu ) làm c 4 ngư i ch t. V. TÌNH HÌNH I U TRA VÀ TH NG KÊ BÁO CÁO TAI N N LAO NG 1. i u tra. Nhìn chung các v TNL ã ư c i u tra úng quy nh t i Thông tư liên t ch 14/2005/TTLT-BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 08/3/2005 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i – B Y t - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Tuy nhiên nhi u a phương không th c hi n báo cáo nhanh các v tai n n lao ng nghiêm tr ng và còn ch m g i biên b n i u tra v B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Trong s 231 v tai n n lao ng ch t ngư i 6 tháng u năm, B Lao ng - Thương binh và Xã h i m i nh n ư c biên b n i u tra ho c báo cáo nhanh c a 35 v tai n n lao ng. 2. Báo cáo tai n n lao ng
  5. Vi c báo cáo tình hình tai n n lao ng theo m u m i quy nh t i Thông tư liên t ch s 14/2005/TTLT-BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 08/3/2005 c a Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i – B Y t - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ã ư c các a phương th c hi n. Tuy nhiên m t s a phương v n chưa phân tích ư c tình hình TNL nói chung mà ch th ng kê ư c t ng s v TNL ch t ngư i. Tình tr ng nhi u a phương chưa th ng kê, báo cáo y s doanh nghi p ho t ng trên a bàn và s doanh nghi p có báo cáo tình hình TNL ; m t s ch tiêu trong m u báo cáo chưa c p nh t và t ng h p y ho c thi u chính xác, không logíc, th hi n s h i h t trong công tác th ng kê, báo cáo; g i báo cáo v B L TBXH ch m so v i th i gian quy nh v n ti p di n, gây khó khăn khi t ng h p ánh giá tình hình tai n n lao ng trên toàn qu c. Các ơn v g i báo cáo úng th i gian quy nh (15/7) g m: C n Thơ, ng Tháp; H i Dương, Tp. H Chí Minh; Hưng Yên; Kon Tum; Long An; n ngày 12/8/2009 còn 03 (ba) a phương chưa g i báo cáo là: Hà Nam, B c K n và Tây Ninh. Các doanh nghi p không báo cáo TNL theo quy nh ngày càng nhi u gây nhi u khó khăn cho công tác th ng kê tai n n lao ng. Theo th ng kê chưa y (29/63 a phương) trong 6 tháng u năm 2009 s doanh nghi p tham gia báo cáo chi m 7,94% t ng s doanh nghi p ư c th ng kê. C. M T S N I DUNG C N TH C HI N NH M LÀM GI M TAI N N LAO NG ch ng phòng ng a TNL trong th i gian t i, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ngh các B , ngành, a phương và các doanh nghi p th c hi n t t các n i dung chính sau ây: 1. Thanh tra Lao ng tăng cư ng thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v an toàn; v sinh lao ng t t c các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t . C n lưu ý n các doanh nghi p ngoài qu c doanh và các lĩnh v c: xây d ng; l p t, s a ch a và s d ng i n; khai thác khoáng s n và khai thác á; s d ng các thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng. Kiên quy t x lý nghiêm minh, k p th i i v i các hành vi vi ph m pháp lu t lao ng, c bi t i v i nh ng hành vi không ch p hành nghiêm ch nh công tác th ng kê báo cáo TNL , theo quy nh t i Ngh nh s 113/2004/N -CP ngày 16/4/2004 c a Chính ph . 2. Các B , ngành, t p oàn, t ng công ty tăng cư ng ki m tra và ch o các ơn v thu c quy n qu n lý c a mình th c hi n y các quy nh c a Nhà nư c v an toàn lao ng, v sinh lao ng và các ch BHL . T ch c hu n luy n v an toàn lao ng, v sinh lao ng cho ngư i s d ng lao ng theo quy nh t i Thông tư s 37/2005/TT-BL TBXH ngày 29/12/2005 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3. Ngư i s d ng lao ng ph i thư ng xuyên ki m tra máy, thi t b và c i thi n i u ki n lao ng m b o cho ngư i lao ng ư c làm vi c trong môi trư ng an toàn; xây d ng y các quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn, v sinh lao ng theo hư ng d n t i các Tiêu chuNn, Quy chuNn k thu t v an toàn lao ng và hư ng d n cho ngư i lao ng trư c khi làm vi c; t ch c hu n luy n v an toàn lao ng, v sinh lao ng cho ngư i lao ng theo quy nh t i Thông tư s 37/2005/TT- BL TBXH ngày 29/12/2005 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; tăng cư ng
  6. công tác tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v an toàn – v sinh lao ng cho ngư i lao ng, ngư i lao ng có ý th c t giác ch p hành các quy nh v an toàn, v sinh lao ng. c bi t chú ý i v i nh ng ngư i lao ng làm các công vi c n ng nh c, nguy hi m, c h i ho c v n hành các máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng. 4. Th c hi n t t vi c ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n ti n hành i u tra k p th i, k t lu n chính xác nguyên nhân các v tai n n lao ng ch t ngư i trong các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t , giúp các doanh nghi p nhanh chóng n nh s n xu t, kinh doanh sau khi tai n n lao ng x y ra và m b o th i gian i u tra, l p biên b n các v tai n n lao ng theo úng quy nh c a pháp lu t. Chú ý n các doanh nghi p nh và v a có quy trình s n xu t ph c t p, c h i, nh hư ng môi trư ng nhưng thi u ý th c phòng ng a TNL . 5. Tăng cư ng công tác tuyên truy n pháp lu t v an toàn, v sinh lao ng nh m nâng cao trách nhi m i v i các ơn v , cơ s s n xu t kinh doanh và ngư i lao ng m i ngư i u có ý th c c nh giác và phòng ng a tai n n lao ng. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ( b/c); - Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ( b/c); - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng B L TBXH; - Văn phòng Chính ph ; Bùi H ng Lĩnh - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - y ban v các v n xã h i c a Qu c h i; - UBND, S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các B , cơ quan ngang B , CQ thu c CP; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; -B Yt ; - T ng Liên oàn lao ng VN; - Thanh tra B ; V KH-TC; - Lưu VT, C c ATL .
Đồng bộ tài khoản