Thông báo số 298/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Thông báo số 298/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 298/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan trụ sở làm việc của ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 298/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 298/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P GI I QUY T CÁC V N LIÊN QUAN TR S LÀM VI C C A BAN QLDA Ư NG H CHÍ MINH Ngày 02/7/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ch trì cu c h p gi i quy t các v n liên quan tr s làm vi c cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên các ơn v : V Tài chính, C c QLXD & CLCTGT, Văn phòng B GTVT và Ban QLDA ư ng H Chí Minh. Sau khi nghe Ban QLDA ư ng H Chí Minh báo cáo tình hình tr s làm vi c c a Ban; ý ki n c a các thành viên d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: 1. Theo Ngh nh 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph thì B GTVT s b sung thêm m t s V tham mưu, do văn phòng làm vi c c a B GTVT hi n t i ã không b trí phòng làm vi c cho các v , phòng làm vi c c a Văn phòng B và các V b trí an xen không thu n l i trong vi c ch o i u hành, vì v y Ban QLDA ư ng H Chí Minh c n s m tr l i di n tích t ng 4, t ng 6 – nhà D cho B GTVT. 2. Giao V Tài chính rà soát l i toàn b di n tích s d ng c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và các T ng Công ty tr c thu c B óng trên a bàn thành ph Hà N i, có phương án xu t s p x p, b trí tr s làm vi c h p lý, phù h p v i yêu c u t i thi u c a Ban QLDA ư ng H Chí Minh. Báo cáo B trư c ngày 10/7/2008. 3. Trong trư ng h p không th b trí s p x p ư c tr s làm vi c cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh, ch p thu n ch trương cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh ư c phép thuê thêm di n tích làm vi c trên tinh th n ti t ki m nh t và úng các quy nh c a nhà nư c. Ban l p phương án, d toán chi ti t trình B xem xét quy t nh. C c QLXD & CL CTGT ph i h p v i V Tài chính tham mưu cho B duy t phương án và d toán thuê tr s làm vi c c a Ban. 4. Trong th i gian thuê tr s làm vi c, Ban QLDA ư ng H Chí Minh ph i h p v i các cơ quan ch c năng xu t l p d án mua ho c xây d ng tr s làm vi c, báo cáo B xem xét quy t nh. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./.
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng (b/c); - TT Tr n Doãn Th (b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản