Thông báo số 30/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Thông báo số 30/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 30/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 30/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/BC-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 48) Ti p theo báo cáo s 48 ngày 10/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t th gi i (WHO) và ngu n thông tin khác: Trong ngày 12/01/2006, không ghi nh n thêm trư ng h p m c cúm A(H5N1) m i. K t tháng tháng 12/2003 n nay ã có 147 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1), trong ó có 78 trư ng h p t vong t i 6 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 16, ch t 11), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 8, ch t 5),Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 4, ch t 2). 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 12/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay, ã g n 60 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i. -T u năm 2005 n nay ghi nh n 66 trư ng h p m c t i 25 t nh/thành ph , trong ó có 22 trư ng h p t vong. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2.Ban hành Thông báo s 28/TB- BYT ngày 12/01/2006 c u B Y t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i và các bi n pháp phòng, ch ng d ch.
  2. 3. Công văn s 269/BYT- DP ngày 12/01/2006 trình Th tư ng Chính ph xin i tên và b sung thành viên ban ch o Qu c gia phòng ch ng d ch cúm ngư i. 4. T ng h p báo cáo trình Th tư ngChính ph v tình hình d ch cúm A(H5N1) và các ho t ng phòng, ch ng d ch trong tu n (t ngày 06/01/2006 n ngày 13/01/2006). 5. Ti p t c xây d ng danh m c, tiêu chuNn các lo i trang thi t b v t tư phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) t 2 6. Ti p t c tham gia oàn ki m tra liên ngành v công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m t i Hà N i. 6. ChuNn b n i dung cho oàn cán b Y t d “H i ngh cam k t qu c t v phòng ch ng d ch cúm trên gia c m và i d ch cúm ngư i” t i B c Kinh, Trung Qu c (ngày 17/01- 18/01/2006). B Y t xin báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và xin ý ki n ch o ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản