Thông báo số 302/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về đánh giá lại việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2009 do biến động giảm giá dầu thô xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
10
download

Thông báo số 302/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về đánh giá lại việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2009 do biến động giảm giá dầu thô xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 302/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về đánh giá lại việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2009 do biến động giảm giá dầu thô xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 302/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về đánh giá lại việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2009 do biến động giảm giá dầu thô xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 302/TB-VPCP Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N SINH HÙNG V ÁNH GIÁ L I VI C TH C HI N D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2008, D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN B NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2009 DO BI N NG GI M GIÁ D U THÔ XU T KH U Ngày 22 tháng 10 năm 2008, t i tr s Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã ch trì cu c h p gi a Thư ng tr c Chính ph v i lãnh o các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Công Thương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph và T p oàn D u khí Vi t Nam v ánh giá l i vi c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2008, d toán ngân sách nhà nư c và phương án phân b ngân sách Trung ương năm 2009 so v i báo cáo ã ư c trình bày t i Kỳ h p th tư Qu c h i khóa XII. Sau khi nghe B trư ng B Tài chính báo cáo và xu t vi c i u ch nh d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách nhà nư c năm 2009; ý ki n c a lãnh o B K ho ch và u tư, B Công Thương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph và T p oàn D u khí Vi t Nam; ý ki n c a Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng ã k t lu n như sau: Th a y quy n Th tư ng Chính ph , B Tài chính ã trình Qu c h i báo cáo v ánh giá th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2008, d toán ngân sách nhà nư c và phương án phân b ngân sách Trung ương năm 2009. Tuy nhiên, do nh hư ng c a cu c kh ng ho ng tài chính M và m t s nư c ã khi n giá d u thô th gi i trong nh ng ngày g n ây s t gi m nhanh chóng, d báo s còn m c th p, nh hư ng l n n d toán cân i ngân sách nhà nư c năm 2009 ã báo cáo Qu c h i. Trư c tình hình ó, Thư ng tr c Chính ph h p v i các B , ngành liên quan th ng nh t i u ch nh ánh giá vi c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2008, d toán ngân sách nhà nư c và phương án phân b ngân sách Trung ương năm 2008, c th là: 1. V ánh giá vi c th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2008: nh t trí v i báo cáo c a B Tài chính ã báo cáo Thư ng tr c Chính ph t i cu c h p này (văn b n s 256/BTC-NSNN ngày 22 tháng 10 năm 2008 v d toán ngân sách nhà nư c năm 2009) và c n cân nh c k thêm kh năng thu ngân sách nhà nư c năm 2008. 2. V phương án phân b ngân sách Trung ương năm 2009:
  2. a) Nh t trí l a ch n phương án giá d u thô xu t khNu năm 2009 m c 70 USD/thùng làm căn c xác nh d toán ngân sách nhà nư c năm 2009. V i phương án này, Chính ph s ph i i u ch nh gi m chi u tư phát tri n nhưng s tăng chi t ngu n trái phi u Chính ph , gi m chi thư ng xuyên; các kho n chi cho các lĩnh v c xóa ói gi m nghèo, an sinh xã h i, chi tr n , vi n tr và d phòng ngân sách c g ng gi m c như ã báo cáo Qu c h i. B Tài chính cũng c n xây d ng và báo cáo v i y ban Thư ng v Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 theo phương án giá d u thô xu t khNu m c 65 USD/thùng và 75 USD/thùng; ng th i, nói rõ phương án giá d u thô m c 70 USD/thùng là phương án Chính ph l a ch n báo cáo Qu c h i và ngh Qu c h i giao cho Chính ph ch ng i u hành n u giá d u thô m c 65 USD/thùng ho c 75 USD/thùng. Trong trư ng h p ph i i u hành theo phương án giá d u thô m c 65 USD/thùng ho c 75 USD/thùng, Chính ph có trách nhi m báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i, Qu c h i t i kỳ h p g n nh t. b) i v i chi c i cách ti n lương: báo cáo Qu c h i 2 phương án (phương án ch n là phương án 1) - Phương án 1: th c hi n i u ch nh ti n lương năm 2009 vào th i i m 01 tháng 4 năm 2009 nhưng m c ti n lương t i thi u gi m xu ng m c 630.000 ng/tháng, chưa th c hi n ph c p công v và m t s kho n chi khác. - Phương án 2: lùi th i i m th c hi n i u ch nh ti n lương năm 2009 sáng quý III năm 2009, ti p t c th c hi n tr c p khó khăn và giãn m t s chính sách chi có liên quan n ti n lương. c) Trư ng h p giá d u thô xu t khNu năm 2009 cao hơn 70 USD/thùng, Chính ph ti p t c ưu tiên u tư cho các lĩnh v c xóa ói gi m nghèo, an sinh xã h i và u tư cơ s h t ng và tăng d phòng ngân sách. 3. Giao B Tài chính ch trì, th ng nh t v i B K ho ch và u tư cân i, i u ch nh cân i ngân sách nhà nư c năm 2008 và 2009, phương án phân b ngân sách Trung ương năm 2009 theo hư ng nêu trên. B trư ng B Tài chính th a y quy n Th tư ng Chính ph báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i. Sau khi y ban Thư ng v Qu c h i cho ý ki n, B Tài chính ch trì cùng B K ho ch và u tư ti p thu, trình Qu c h i xem xét, quy t nh. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng CP, các Phó Th tư ng; - Các B : TC, KH& T, CT; - Ngân hàng Nhà nư c VN; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng, các V : TH, TKBT, KTN, KGVX, TT T; - Lưu: VT, KTTH (3) Ph m Văn Phư ng
Đồng bộ tài khoản