Thông báo số 304/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Thông báo số 304/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 304/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 304/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 304/TB-BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH QU NG NGÃI Ngày 27/6/2009, t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT - Ch t ch U ban An toàn giao thông Qu c gia H Nghĩa Dũng ã có bu i làm vi c v i Lãnh o t nh Qu ng Ngãi v các v n liên quan n lĩnh v c GTVT trên a bàn t nh. Tham d bu i làm vi c, v phía t nh Qu ng Ngãi có các ng chí: Nguy n Xuân Hu - Ch t ch UBND t nh; Lê Vi t Ch - Giám c S GTVT; Ph m Như Sô – Giám c S Tài chính, Tr nh Ng c Minh - i tá, Phó Chính u B Ch huy quân s t nh Qu ng Ngãi. V phía B GTVT có Th trư ng Ph m Quý Tiêu; các ng chí i di n lãnh o V K ho ch u tư, Văn phòng B ; các C c: Hàng h i Vi t Nam, Hàng không Vi t Nam, ư ng b Vi t Nam; Ban Qu n lý d án 6 thu c C c ư ng b Vi t Nam. Sau khi nghe báo cáo v tình hình phát tri n kinh t xã h i và tình hình giao thông v n t i trên a bàn t nh Qu ng Ngãi, ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i các ng chí lãnh o t nh Qu ng Ngãi k t lu n như sau: 1. T nh Qu ng Ngãi c n s m gi i phóng m t b ng, Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư xây d ng giao thông ang tri n khai trên a bàn t nh như: d án ư ng Dung Qu t - Trà My, d án tuy n tránh c Ph ... 2. V vi c chuy n sân bay Qu ng Ngãi t ph c v qu c phòng sang sân bay lư ng d ng - B GTVT th ng nh t ch trương và s báo cáo Th tư ng Chính ph b sung vào quy ho ch. -V u tư xây d ng sân bay: ngh t nh Qu ng Ngãi xem xét huy ng các doanh nghi p u tư sân bay taxi. 3. i v i qu c l 24 3.1 i v i o n ư ng Th ch Tr - Ph Phong Giao S Giao thông v n t i t nh Qu ng Ngãi làm ch u tư, B GTVT là c p quy t nh u tư d án. Các cơ quan, ơn v liên quan Ny nhanh công tác chuNn b kh i công d án vào cu i năm 2009.
  2. 3.2 i v i các o n Qu c l 24 còn l i - C c ư ng b Vi t Nam Ny nhanh công tác thi t k k thu t, trong ó th c hi n trư c vi c c i tuy n an i qua 2 èo Vi-lô-l c và èo Măng en. - i v i các c u trên Qu c l 24: s d ng v n ODA c a Nh t B n. Ban Qu n lý d án 6 Ny nhanh công tác chuNn b , ph n u kh i công trong năm 2009. C c ư ng b Vi t Nam ch o quy t li t Ny nhanh ti n th c hi n. 4. i v i d án GTNT 3 v n vay Ngân hàng th gi i (D án WB3): Th ng nh t ngh c a t nh v vi c b sung tuy n ư ng ng Cát - Su i Bùn và c u Gò Mã. Giao V K ho ch u tư và các cơ quan liên quan làm vi c v i Ngân hàng Th gi i b sung danh m c. 5. V ngh kéo dài th i h n c a Trung tâm ăng ki m B GTVT ng ý gia h n theo ngh c a a phương. T nh Qu ng Ngãi Ny nhanh các th t c c p t cho d án trư c ngày 30/9/2009. 6. V d án tuy n tránh Châu C c ư ng b Vi t Nam Ny nhanh ti n l p d án, bao g m: ph n c u và ph n ư ng hai u c u. - i v i ph n c u, b sung vào danh m c d án c u y u s d ng v n trái phi u Chính ph . - i v i ph n ư ng d n hai u c u: giao V K ho ch u tư nghiên c u b trí v n u tư d án theo hư ng BT ho c dùng v n ngân sách Nhà nư c. - T nh Qu ng Ngãi tìm nhà u tư d án theo hình th c BT. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và t nh Qu ng Ngãi tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Lê M nh Hùng ( b/c); - TT Ph m Quý Tiêu ( b/c); - T nh u , H ND, oàn BQH & UBND t nh Qu ng Ngãi; - S GTVT t nh Qu ng Ngãi; - Các ơn v d h p; - C c QLXD&CLCTGT, KVN; Nguy n Văn Công - Lưu VT, TH (B).
Đồng bộ tài khoản