intTypePromotion=1

Thông báo số 307/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
4
download

Thông báo số 307/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 307/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án đường hành lang ven biển phía Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 307/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 307/TB-BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P KI M I M TÌNH HÌNH TH C HI N D ÁN Ư NG HÀNH LANG VEN BI N PHÍA NAM Ngày 25/6/2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình th c hi n D án ư ng hành lang ven bi n phía Nam. Tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên các cơ quan: V KH T, V KHCN, V H p tác qu c t , C c BVN, C c G &QLCLCTGT, Ban QLDA M Thu n (PMU MT), Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB), Ngân hàng Xu t nh p khNu Hàn Qu c (EDCF). Sau khi nghe Ban QLDA M Thu n báo cáo ti n th c hi n d án, ý ki n các các cơ quan tham mưu và các nhà tài tr ADB, EDCF; Th trư ng Ngô Th nh ck t lu n như sau: 1. Công tác GPMB: Căn c y quy n c a C c BVN, PMU M Thu n khNn trương tri n khai công tác c m c c GPMB, yêu c u n 19/8/2008 ph i bàn giao c c GPMB cho a phương. C c BVN và PMU M Thu n chuNn b n i dung và b trí l ch Lãnh o B GTVT h p v i các a phương (m i n Ban GPMB c p huy n) có D án i qua th ng nh t các v n có liên quan n công tác GPMB, th i gian h p d ki n t 27 - 29/8/2008. 2. Ti n tri n khai công tác Tư v n thi t k chi ti t và giám sát c a D án yêu c u các ơn v có liên quan th c hi n như sau: TT N i dung công vi c Ti n hoàn thành V n ADB V n EDCF Minh lương Tuy n - Th BNy tránh R ch Giá 1 Phê duy t h sơ m i th u 30/6/08 09/7/08 16/7/08 2 Phát hành h sơ m i th u 11/7/08 11/7/08 13/8/08 3 M th u 25/8/08 31/7/08 26/9/08 4 Xét th u: + Xét th u và l p báo cáo 20/9/08 14/8/08 15/10/08
  2. + ThNm nh và các c p phê duy t 20/10/08 11/9/08 22/10/08 k t qu xét th u 5 àm phán ký k t h p ng 30/10/08 30/9/08 27/10/08 6 Trình phê duy t h p ng 15/11/08 13/10/08 30/10/08 7 Trao h p ng và huy ng Tư v n 30/11/08 15/10/08 30/10/08 3. m b o tri n khai t t D án, B GTVT thành l p Ban ch o th c hi n D án do Th trư ng B GTGT làm Trư ng ban và các ơn v tham gia trong Ban ch o như sau: + V KH T: 02 ngư i (01 Lãnh o + 01 Chuyên viên); + V KHCN: 01 ngư i (Lãnh o); + V H p tác Qu c t : 01 ngư i (Lãnh o); + C c BVN: 03 ngư i (01 Lãnh o + 02 Chuyên viên); + C c G &QLCLCTGT: 02 ngư i (01 Lãnh o + 01 Chuyên viên); + T công tác c a B trư ng: 01 ngư i; + PMU M Thu n: 03 ngư i (01 Lãnh o + 02 Chuyên viên); + UBND t nh Cà Mau: 01 Phó ch t ch t nh; + UBND t nh Kiên Giang: 01 Phó ch t ch t nh; 4. Giao V KH T trên cơ s Thông báo này làm Văn b n quy nh th i gian hoàn thành chi ti t t ng công vi c làm cơ s ki m tra và ôn c ti n . 5. Giao C c G &QLCLCTGT d th o văn b n trình Lãnh o B ký ngh các t nh Cà Mau và Kiên Giang c lãnh o t nh tham gia Ban ch o. Trên cơ s thành ph n Ban ch o như trên C c G &QLCLCTGT làm các th t c l p danh sách c th chuy n V T ch c - Cán b d th o Quy t nh trình B trư ng phê duy t. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v có liên quan bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Ngô Th nh c( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T.
  3. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản