Thông báo số 31/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
2
download

Thông báo số 31/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 31/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban công tác an toàn giao thông tháng 11, 12 năm 2007 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 31/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 31/TB-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P GIAO BAN CÔNG TÁC AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 11, 12 NĂM 2007 Ngày 22 tháng 01 năm 2008, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p giao ban ki m i m công tác an toàn giao thông tháng 11, 12/2007 và tri n khai các nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông c a các c c, v và ơn v có liên quan. Tham d cu c h p có i di n lãnh o và chuyên viên: các C c tr c thu c B , V V n t i, Thanh tra B , Văn phòng thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia, Ban Qu n lý d án An toàn giao thông, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, Vi n chi n lư c và phát tri n giao thông v n t i. Sau khi nghe báo cáo t ng h p c a V V n t i v tình hình tai n n giao thông và ti n th c hi n các nhi m v b o m an toàn giao thông tháng 11, 12/2007, các báo cáo và ki n ngh c a i di n các ơn v d h p. Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: Sau hơn 05 tháng tri n khai Ngh quy t 32/2007/NQ-CP, chúng ta ã bư c u ki m ch và gi m TNGT (5 tháng sau Ngh quy t 32 (8-12/2007) x y ra 5641 v , làm ch t 5041 ngư i, b thương 3797 ngư i. So sánh v i 5 tháng trư c NQ 32(3-7/2007) thì gi m 220 v , gi m 237 ngư i ch t, gi m 659 ngư i b thương và n u so sánh 6 tháng cu i năm so v i 6 tháng u năm 2007, TNGT gi m ư c 814 v , gi m 811 ngư i ch t, gi m 1185 ngư i b thương. Các v tai n n giao thông c bi t nghiêm tr ng và nghiêm tr ng ã gi m h n: m t s gi i pháp t i Ngh quy t 32/2007/NQ-CP trong th i gian qua ã ư c tri n khai th c hi n t t như: tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v TTATGT, i mũ b o hi m, x lý “ i m en”, b sung các công trình phòng ng a TNGT t i các v trí èo d c… Bên c nh nh ng k t qu ã t ư c v n còn m t s lĩnh v c ã t p trung x lý mà chưa kh c ph c ư c như: s v l n chi m hành lang ATGT x y ra ngày càng nhi u, các “ i m en” và v trí ti m Nn nguy hi m gây m t ATGT liên t c gia tăng…; Vì v y, trong th i gian t i, yêu c u các C c, V , các cơ quan có liên quan ph i ti p t c ôn c, ch o m nh m vi c th c hi n các k ho ch và gi i pháp ã ra nh m th c hi n ư c m c tiêu ki m ch TNGT, c th : 1. Tri n khai án ã ư c phê duy t và chu n b các án khác: a) Tri n khai K ho ch l p l i tr t t hành lang ATGT ư ng b , ư ng s t:
  2. - V V n t i ôn c các cơ quan, ơn v có liên quan s m có ý ki n góp ý t ng h p trình B trư ng văn b n phân công nhi m v th c hi n Quy t nh s 1856/Q - TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . - V kinh phí th c hi n giai o n 1: C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam l p ngay t toán kinh phí g i V Tài chính t p h p trình B có văn b n g i B Tài chính phê duy t. - C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam l p k ho ch tri n khai hành ng c th trong ngành mình ph trách, trong ó c n ph i h p ch t ch v i ngành Công an, chính quy n a phương, các cơ quan, ơn v tr c thu c B , ch n ngày ph i h p m chi n d ch ng lo t ra quân l p l i tr t t hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t. Báo cáo B b ng văn b n, kèm theo k ho ch trư c ngày 05 tháng 2 năm 2008. b) V d th o án tăng cư ng b o m TTATGT n năm 2010 V V n t i ch nh lý l n cu i d th o án và quy t nh phê duy t mà Vi n Chi n lư c và phát tri n GTVT ã trình B (kèm theo công văn s 17/VCL-ATGT ngày 21/01/2008) và chuNn b văn b n B trình Th tư ng Chính ph phê duy t. c) V d th o Chi n lư c b o m tr t t ATGT Vi n Chi n lư c và phát tri n GTVT t p trung xây d ng d th o chi n lư c b o m ch t lư ng và ti n ư c giao, trình B trong tháng 4 năm 2008. d) C c ư ng b Vi t Nam nghiên c u xây d ng d án l p t èn tín hi u, èn chi u sáng ban êm t i các v trí giao c t gi a các ư ng a phương v i Qu c l ( ang khai thác mà c n thi t ph i l p t èn tín hi u), trình B xem xét trong Quý II năm 2008. ) C c Hàng h i Vi t Nam nghiên c u báo cáo B mô hình qu n lý các tuy n v n t i khách b ng ư ng bi n n i a và Qu c t ang phát tri n, c bi t là các quy nh v b o m ATGT cho tàu, thuy n Qu c t và n i a c p c ng, b n th y. Hoàn thành trình B trong tháng 4 năm 2008. e) Ban Qu n lý các d án ATGT c n ph i h p ch t ch v i C c ư ng b Vi t Nam. C c ư ng s t Vi t Nam trong vi c tri n khai các d án ATGT liên quan n k t c u h t ng giao thông, x lý “ i m en”, ư ng ngang nguy hi m… b o m s d ng ngu n v n ư c k p th i, hi u qu , tránh ch ng chéo. 2. M t s nhi m v b o m ATGT t t M u Tý. - Các C c chuyên ngành c n thành l p các ban ch ob o m ATGT t t, thư ng xuyên túc tr c x lý v n ATGT phát sinh. - C c ư ng b Vi t Nam có k ho ch c th t ch c các oàn ki m tra, ch t ch n t i các v trí xung y u trên các tuy n v n t i ư ng b b o m TTATGT.
  3. - C c ư ng sông Vi t Nam: Ch o tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra ò ngang, b n khách ngang sông, ôn c a phương trang b lư ng áo phao, c bi t là phao c u sinh cho các ò ngang t i các b n khách tr ng i m. - C c Hàng không Vi t Nam t p trung cho vi c b o m TTATGT, gi i quy t tình tr ng ch m chuy n, h y chuy n, duy trì s văn minh, l ch s hàng không trong d p t t. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông v n t i xin thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan bi t tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/c); - TT. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Lưu: VT, V.T i ( ). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản