Thông báo số 311/TB-VPCP

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
3
download

Thông báo số 311/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 311/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 – 2015 tại phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 311/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 311/TB-VPCP Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN, TRƯ NG BAN CH O QU C GIA V ÀO T O THEO NHU C U XÃ H I GIAI O N 2008 – 2015 T I PHIÊN H P L N TH NH T C A BAN CH O Ngày 27 tháng 9 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân, Trư ng Ban ch o qu c gia v ào t o theo nhu c u xã h i giai o n 2008 – 2015 ã ch trì h p phiên u tiên c a Ban Ch o. Tham d phiên h p có các Phó Trư ng ban và các y viên Ban Ch o qu c gia v ào t o theo nhu c u xã h i giai o n 2008 – 2015 theo Quy t nh s 1290/Q -TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph và các y viên T thư ký. Sau khi nghe B Giáo d c và ào t o, cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o báo cáo v tình hình tri n khai công tác ào t o theo nhu c u xã h i trong hơn 1 năm rư i qua, d th o quy nh v ch c năng, nhi m v c a Ban Ch o, n i dung cơ b n c a d th o án ào t o nhân l c theo nhu c u xã h i và ý ki n th o lu n c a các i bi u, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân, Trư ng Ban Ch o có ý ki n k t lu n như sau: 1. V yêu c u chung Vi c Ny m nh công tác ào t o theo nhu c u xã h i là m t yêu c u khách quan, c bi t quan tr ng, c n thi t phát tri n ngu n nhân l c; òi h i c n có s im ic v nh n th c và phương th c tri n khai th c hi n trong công tác ào t o ngu n nhân l c c a nhi u năm qua, mà c p qu c gia chưa có cơ quan d báo nhu c u nhân l c và các cơ s ào t o cũng không th c s coi tr ng vi c d báo nhu c u ào t o; vi c ào t o chưa có s g n k t ch t ch v i nhu c u s d ng nhân l c c a xã h i. Ban Ch o qu c gia v ào t o theo nhu c u xã h i giai o n 2008 – 2015 ã ư c Th tư ng Chính ph Quy t nh thành l p có ch c năng, nhi m v quan tr ng, giúp Th tư ng ch o các B , ngành, cơ quan, các cơ s ào t o tích c c Ny m nh công tác ào t o ngu n nhân l c, nh t là nhân l c trình cao áp ng theo nhu c u xã h i; xây d ng và ban hành các cơ ch , chính sách c n thi t nh m Ny m nh, tri n khai có hi u qu các chương trình ào t o nhân l c, áp ng nhu c u c a các B , ngành và các a phương; tăng nhanh t l ngư i lao ng qua ào t o theo m c tiêu ph n u t t l 50% lao ng qua ào t o vào năm 2010, t 70%, vào năm 2015 và t kho ng 90% vào năm 2020; t o ư c s chuy n bi n m nh m v ch t lư ng và hi u qu c a công tác ào t o nhân l c; góp ph n làm thay i v nh n th c và cách làm trong công tác ào t o ngu n nhân l c, phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i c a
  2. t nư c; t o i u ki n thu n l i cho s nghi p giáo d c – ào t o và d y ngh không ng ng phát tri n. Ban Ch o qu c gia v ào t o theo nhu c u xã h i có trách nhi m ch o th ng nh t m c tiêu, phương hư ng, k ho ch, l trình, các chương trình l n, chương trình ưu tiên tri n khai th c hi n ào t o nhân l c theo nhu c u xã h i cho t t c các ngành, các lĩnh v c; trư c h t là vi c ch o, giúp hai thành ph l n là thành ph H Chí Minh và thành ph Hà N i ph i h p v i các B , ngành xây d ng chương trình c a mình, nghiên c u, xu t các cơ ch , chính sách nh m y m nh công tác ào t o nhân l c, áp ng nhu c u phát tri n c a hai Thành ph và các vùng, ngành tr ng i m. V nguyên t c, ho t ng c a Ban Ch o không làm thay công vi c c a các B , ngành, a phương trong vi c ch o, t ch c tri n khai th c hi n các nhi m v c th c a công tác ào t o theo nhu c u xã h i. Yêu c u m i B ph i ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan, trong ó có s tham gia tr c ti p c a các B Giáo d c và ào t o ho c Lao ng – Thương binh và Xã h i, Tài chính, K ho ch và u tư và i di n c a cơ quan s d ng ngư i lao ng xây d ng các chương trình phát tri n nhân l c cho ngành mình. Ban Ch o ti p t c nghiên c u xu t nh ng cam k t giúp c a Nhà nư c v cung c p nhân l c i v i nh ng d án có quy mô u tư l n và s d ng công ngh cao. C n b sung thêm thành viên c a Ban Ch o là i di n lãnh o c a B N i v , B Xây d ng và Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. Giao Văn phòng Chính ph ph i h p v i các B , cơ quan xác nh c th các y viên b sung vào Ban Ch o, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Trong m t năm t i, Ban Ch o s t ch c h p nh kỳ hai tháng m t l n nghe báo cáo v ti n xây d ng và tri n khai các chương trình ào t o nhân l c c a các B , ngành, a phương. Các kỳ h p t i c a Ban Ch o qu c gia s t ch c vào tháng 11 năm 2008 và tháng 01 năm 2009 thông qua quy nh trách nhi m c a các thành viên Ban Ch o, xem xét m t s chương trình ào t o nhân l c c a các B ; tình hình tri n khai các h p ng ã ký và ch o ho t ng c a Trang tin i n t c a Ban ch o. Giao thư ng tr c Ban Ch o d th o phân công trách nhi m c a các thành viên Ban Ch o báo cáo và thông qua t i phiên h p Ban Ch o vào tháng 11 năm 2008. Các B , ngành c n chuNn b báo cáo Ban Ch o v công tác ào t o theo nhu c u xã h i c a B , ngành mình trong phiên h p Ban Ch o vào tháng 11 năm 2008. 2. V vi c tri n khai công tác trong năm 2009 a) Giao B Giáo d c và ào t o, B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Tài chính c th hóa và hư ng d n th c hi n các cơ ch tài chính cho giáo d c và ào t o sau khi án ư c Th tư ng Chính ph phê duy t.
  3. B Giáo d c và ào t o, B Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m gi i thi u m t s m u h p ng, các th a thu n h p tác ào t o gi a các doanh nghi p và các cơ s ào t o, trong ó c n chú ý các n i dung c p n trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c trong vi c h tr th c hi n các h p ng và th a thu n. Phương th c h p ng ào t o nhân l c tr n gói c n ư c nhân r ng áp d ng i v i nh ng doanh nghi p m i thành l p ho c chuNn b u tư vào Vi t Nam. B Giáo d c và ào t o, B Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m theo dõi sát sao vi c tri n khai các h p ng ào t o ã ư c ký k t v a qua gi a các cơ s ào t o v i doanh nghi p, nghiên c u, x lý nh ng khó khăn vư ng m c c a các cơ s ào t o và doanh nghi p trong quá trình tri n khai th c hi n các h p ng; th c hi n các bi n pháp c n thi t v i trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c h tr vi c ào t o theo h p ng; giúp làm cho doanh nghi p quen d n v i vi c t hàng ào t o nhân l c i v i các cơ s giáo d c i h c, d y ngh , trung c p chuyên nghi p. Giao B Giáo d c và ào t o, B Lao ng – Thương binh và Xã h i nghiên c u, thành l p các Trung tâm d báo nhu c u nhân l c và thông tin th trư ng lao ng, hoàn thành trong quý IV năm 2008. B Giáo d c và ào t o, B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các B ngành khác l p danh sách các cơ s ào t o thu c thNm quy n qu n lý có mong mu n ph n u thành cơ s ào t o theo trình qu c t . Trên cơ s ó, B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng án phát tri n các cơ s ào t o t trình qu c t , trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2009. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan thành l p H i ng hi u trư ng c a các trư ng i h c, các trư ng khoa các ngành ào t o liên quan, hoàn thành vào tháng 11 năm 2008 th ng nh t xây d ng các chuNn ào t o, chương trình, giáo trình và l trình th c hi n. B Giáo d c và ào t o, B Lao ng – Thương binh và Xã h i khNn trương xây d ng và tri n khai chương trình ào t o 20.000 giáo viên d y ngh và trung c p chuyên nghi p. Giao B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c các H i th o qu c gia ào t o nhân l c áp ng nhu c u c a các ngành Nông nghi p, Y t , Xây d ng; qua ó h tr các B này xây d ng chương trình ào t o nhân l c cho ngành mình. Giao B Giáo d c và ào t o xây d ng Trang tin i n t c a Ban Ch o và ưa vào ho t ng t tháng 12 năm 2008 k p th i thông báo và cung c p thông tin v các ch trương, k ho ch ho t ng, ph c v cho công tác ch o, i u hành c a Ban ch o. b) B Xây d ng khNn trương hoàn thành vi c l p quy ho ch xây d ng các trư ng i h c, cao ng khu v c thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, trình Th tư ng Chính ph ch m nh t vào tháng 12 năm 2008. B Giáo d c và ào t o, B Tài chính c n ph i h p ch t ch v i B Xây d ng trong vi c xây d ng quy ho ch này. Phó Th
  4. tư ng Nguy n Thi n Nhân s nghe B Xây d ng báo cáo v d th o quy ho ch này vào tháng 11 năm 2008. c) Giao cho B Lao ng – Thương binh và Xã h i t ch c tri n khai thí i m vi c chuy n m t s Trung tâm gi i thi u vi c làm k t h p v i các trung tâm, trư ng d y ngh thành các Trung tâm d y ngh và cung ng nhân l c các a phương, có g n v i nhi m v ti p nh n nhu c u nhân l c t doanh nghi p, t ch c ào t o và k t n i v i các cơ s ào t o khác cung c p nhân l c có tay ngh cho doanh nghi p. d) Các B , ngành khác c n khNn trương xây d ng và tri n khai các chương trình ào t o ng n h n và dài h n, g n ch t v i nhu c u c a ngành mình. M i B c n có b ph n thư ng tr c t p trung chăm lo cho công tác ào t o theo nhu c u xã h i c a ngành mình. Trong năm 2009, các B , ngành ph i hoàn thành vi c xây d ng chương trình ào t o nhân l c theo nhu c u xã h i trong giai o n n năm 2015 c a B , ngành, trình Chính ph t o i u ki n cho vi c cân i nhu c u tài chính u tư cho vi c tri n khai th c hi n. Năm 2009, t p trung tri n khai có k t qu 6 chương trình ào t o nhân l c cho 6 ngành v Công ngh thông tin, Du l ch, Tài chính – Ngân hàng, óng tàu và chương trình ào t o nhân l c cho ngành Y t và Nông nghi p. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành khác xây d ng chương trình ào t o nhân l c cho nông dân. T nay n cu i năm 2008, c n xác nh k ho ch c th kh i ng và tri n khai ngay các chương trình ào t o nhân l c theo nhu c u c a 4 ngành Công ngh thông tin, Tài chính – Ngân hàng, óng tàu, Du l ch trong giai o n 2008 n năm 2012 ho c năm 2015. ) B K ho ch và u tư và các a phương c n ph i h p v i các B , ngành cung c p thông tin v u tư, xu hư ng u tư và cơ c u u tư theo ngành, lãnh th ch ng ph i h p ào t o, cung ng nhân l c cũng như giúp các B , ngành làm t t công tác qu n lý nhà nư c. e) i v i hai thành ph H Chí Minh và Hà N i: cu i tháng 11 năm 2008 c n thông báo các chương trình phát tri n ngu n nhân l c c a mình cho các B , ngành bi t l ng ghép vào các chương trình phát tri n nhân l c các ngành c p qu c gia và ph i h p tri n khai t i a phương; hai Thành ph c n ph i h p ch t ch v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng – Thương binh và Xã h i khNn trương hình thành Trung tâm d báo nhu c u nhân l c và thông tin th trư ng lao ng; hình thành thí i m các Trung tâm cung ng nhân l c c a hai Thành ph ; xây d ng và trình Ban Ch o án ánh giá năng l c ào t o c a các cơ s ào t o c a a phương và c a trung ương trên a bàn, xu t cơ ch ph i h p, qu n lý phát tri n nhân l c gi a trung ương và a phương. Yêu c u các B , ngành t p trung h tr cho hai Thành ph hình thành chương trình ào t o nhân l c theo nhu c u. Ph n u n năm 2012, thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh có cơ s kh ng nh cam k t s n sàng áp ng ư c ngu n nhân l c có ch t lư ng, ph c v cho nhu c u c a xã h i, doanh nghi p.
  5. g) oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ph i tri n khai có k t qu chương trình H tr thanh niên h c ngh và t o vi c làm ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. h) Năm h c 2009 – 2010 s là năm h c có ch “Ch t lư ng giáo d c và ào t o theo nhu c u xã h i”, m i cơ s ào t o ph i tri n khai ng b các gi i pháp v chương trình ào t o, i ngũ giáo viên, gi ng viên, cơ s v t ch t và trang thi t b d y h c, giáo trình và tài li u h c t p, phương pháp d y h c và ào t o theo h p ng. M i cơ s ào t o ph i hình thành ho c n nh m t cơ quan chuyên trách v ào t o theo nhu c u xã h i, rà soát chương trình ào t o có ý ki n c a ngư i s d ng lao ng tham gia ánh giá chương trình và công b cho xã h i bi t v s chương trình ã ư c ánh giá. Ph n u 100% cơ s giáo d c i h c th c hi n t ánh giá ch t lư ng ho c ánh giá ngoài vào năm 2010. Cu i năm 2009, Ban Ch o qu c gia s t ch c H i ngh toàn qu c v ào t o theo nhu c u xã h i. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, thành ph Hà N i và các cơ quan, ơn v liên quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ( b/c); - Các B : Giáo d c và ào t o, Lao ng – Thương binh và Xã h i, Tài chính, K ho ch và u tư, Công Thương, Xây d ng, Thông tin và Truy n thông, Y t , Văn hóa, Th thao và Du l ch, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Nguy n Xuân Phúc - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Văn phòng Trung ương ng; - y ban Văn hóa, Giáo d c, Thanh niên, Thi u niên và Nhi ng c a Qu c h i; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - UBND thành ph Hà N i; - UBND Thành ph H Chí Minh; - oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; - y ban Dân t c; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T, các V : KTTH, P, TH, PL, MDN; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b)
Đồng bộ tài khoản