Thông báo số 3154/TB-LĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Thông báo số 3154/TB-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 3154/TB-LĐTBXH về kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 3154/TB-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 3154/TB-L TBXH Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I T I BU I LÀM VI C V I T NH Y, Y BAN NHÂN DÂN T NH L NG SƠN Ngày 18/8/2009 t i tr s B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng Nguy n Th Kim Ngân ã có bu i làm vi c v i Lãnh o t nh L ng Sơn v m t s v n liên quan n lĩnh v c qu n lý c a Ngành. D bu i làm vi c v phía t nh L ng Sơn có ng chí Phùng Thanh Ki m – Bí thư T nh y, Trư ng oàn i bi u Qu c h i t nh; ng chí Vi Văn Thành – Phó bí thư T nh y, Ch t ch y ban nhân dân t nh; Lãnh o Văn phòng y ban nhân dân và Lãnh o S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh L ng Sơn. Cùng d bu i làm vi c v i B trư ng, v phía B Lao ng còn có lãnh o V K ho ch – Tài chính, T ng c c D y ngh , C c Phòng ch ng t n n xã h i, C c Ngư i có công, Văn phòng B . Sau khi nghe ng chí Vi Văn Thành thay m t Lãnh o t nh báo cáo tình hình th c hi n các nhi m v v công tác lao ng, ngư i có công và xã h i c a t nh 6 tháng u năm, các ý ki n phát bi u c a i di n các ơn v thu c B v các ki n ngh c a t nh, B trư ng Nguy n Th Kim Ngân k t lu n m t s v n sau: 1. V vi c u tư m r ng Trung tâm Ch a b nh giáo d c lao ng xã h i: B ng h ch trương c a t nh v vi c u tư m r ng Trung tâm Ch a b nh Giáo d c Lao ng xã h i c a t nh áp ng nhu c u cai nghi n t p trung c a các i tư ng trong t nh và là nơi ti p nh n n n nhân b l a bán sang Trung Qu c tr v . ngh S Lao ng – Thương binh và Xã h i tham mưu y ban nhân dân t nh có công văn trình Th tư ng Chính ph theo úng quy nh ng th i g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Lao ng - Thương binh và Xã h i trong ó nêu rõ tính c p thi t ph i m r ng trung tâm. m b o hi u qu , ti t ki m ngh t nh chuNn b theo hư ng m t trung tâm, m t b máy th c hi n c 3 ch c năng: Cai nghi n, ph c h i; qu n lý ngư i nghi n sau cai theo quy nh c a Lu t Phòng, ch ng ma túy và ti p nh n n n nhân b buôn bán tr v . B giao C c Phòng ch ng t n n xã h i ti p t c ph i h p, hư ng d n cho t nh, sau khi y ban nhân dân t nh có văn b n, trình B b trí v n năm 2010 cho t nh th c hi n. 2. V vi c ngh xây d ng Trung tâm i u dư ng ngư i có công c a t nh:
  2. Do t nh có s lư ng ngư i có công thu c di n hư ng ch i u dư ng thư ng xuyên ông, trong khi ó t nh chưa có cơ s i u dư ng. Nên B ng h ch trương u tư xây d ng Trung tâm i u dư ng ngư i có công c a t nh. Tuy nhiên vi c u tư nên ti n hành t ng bư c. Trư c m t, ngh t nh có quy t nh u tư, gi i phóng m t b ng, chuNn b u tư. B giao V K ho ch – Tài chính ph i h p v i C c Ngư i có công trong năm 2010 b trí m t ph n kinh phí chuNn b u tư. 3. V vi c u tư xây d ng các trư ng d y ngh theo Chương trình m c tiêu qu c gia v giáo d c – ào t o. ón u, chuNn b tri n khai án D y ngh cho lao ng nông thôn, ngh S Lao ng – Thương binh và Xã h i nghiên c u, tham mưu cho y ban nhân dân t nh xác nh rõ a i m, b máy, quy mô c a các trung tâm d y ngh c p huy n. Trư c m t, giao T ng c c D y ngh trong năm 2010 cân i v n u tư 2 trung tâm c a huy n Văn Quan và huy n Văn Lãng là nh ng huy n biên gi i và có t l h nghèo cao. V trư ng Trung c p ngh Vi t – c, B ngh ti p t c th c hi n d án c a C ng hòa Liên bang c tài tr , khi có i u ki n s nâng c p thành trư ng cao ng ngh ph c v nhu c u ào t o ngh trình cao c a t nh. B giao cho các C c, V liên quan hư ng d n, theo dõi và ph i h p v i t nh L ng Sơn tri n khai th c hi n các n i dung trên và báo cáo k t qu v i B ./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - T nh y, UBND t nh L ng Sơn; - B trư ng và các Th trư ng; - V KHTC, TCDN, C c PCTNXH, C c NCC ( ph i h p th c hi n); - S L TB&XH ( th c hi n); - Lưu VT, TKTH. ào H ng Lan
Đồng bộ tài khoản