Thông báo số 320/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Thông báo số 320/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 320/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định thiết kế khẩn trương gói thầu số 1 – dự án xây dựng cầu Nhật Tân, thành phố Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 320/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 320/TB-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P TH M NNH TKKT GÓI TH U S 1 – D ÁN XÂY D NG C U NH T TÂN, TP HÀ N I Ngày 15/07/2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p thNm nh TKKT gói th u s 1 – D án xây d ng c u Nh t Tân và ư ng hai u c u. Tham d cu c h p có i di n lãnh o và chuyên viên V KH T, V KHCN, C c Giám nh và QLCL CTGT, H i ng KHCN B GTVT Ban QLDA 85, Tư v n thNm tra (Công ty tư v n trư ng i h c Xây d ng) và Tư v n d án (Liên danh Công ty Chodai + Công ty Nippon Engineering k t h p v i T ng công ty TVTK GTVT). Sau khi nghe Ban QLDA 85 báo cáo tình hình th c hi n D án, Tư v n thNm tra báo cáo k t qu thNm tra và ý ki n tham gia c a các i bi u, Th trư ng ã k t lu n như sau: 1. i v i gói th u s 1 */ Theo báo cáo c a Tư v n thNm tra, h sơ gói th u s 1 d án xây d ng c u Nh t Tân m b o kh năng ch u l c, an toàn trong khai thác i u ki n xem xét phê duy t. B GTVT th ng nh t ch trương giao C c Giám nh và QLCL CTGT trên cơ s h sơ TKKT do Tư v n d án l p và báo cáo c a Tư v n thNm tra ti n hành thNm nh, tham mưu trình B xem xét phê duy t ng th i v i quá trình ThNm tra TKKT ph n c u dây văng do công ty Công ty Tư v n Schlaich Bergermann und Partner th c hi n. Trong trư ng h p sau khi có k t qu thNm tra c a tư v n qu c t , n u còn ph i i u ch nh b sung s th c hi n i u ch nh b sung trong bư c l p h sơ m i th u (theo hình th c ph l c h sơ m i th u) ho c trong bư c thương th o ký h p ng (theo hình th c ph l c h p ng). */ Ban QLDA 85 có trách nhi m ch o Tư v n thNm tra, Tư v n d án th c hi n các n i dung sau: - Phân tích, tính toán so sánh và có báo cáo trư c ngày 31/7/2008 ( m b o ti n phê duy t trư c ngày 10/8/2008) các y u t kinh t - k thu t i v i s lư ng các phi n d m Super T trên m t c t ngang c u d n; s lư ng, ch ng lo i c c i v i tr c u d n; c t thép b n m t c u ph n c u d n. - Tư v n d án nghiên c u và có gi i pháp ch ng n t u d m Super T.
  2. - Yêu c u Tư v n d án làm rõ các ch tiêu, yêu c u k thu t i v i các k t c u khe co dãn, g i c u. - i v i ch ng lo i cáp s d ng cho k t c u cáp văng c u chính: Th ng nh t ch trương trong h sơ TKKT, duy t m t ch ng lo i nhưng có i u ki n m cho phép i u ch nh ch ng lo i trong h sơ m i th u và th c hi n trong bư c l p h sơ BVTC t o i u ki n c nh tranh cho các nhà th u tham gia. - Tư v n d án ph i xem xét, xu t các gi i pháp thi t k phòng ch ng sét, cháy n trong h sơ thi t k phù h p v i các quy nh hi n hành c a Vi t Nam. 2. i v i gói th u s 3 Ban QLDA 85 ch o Tư v n thi t k khNn trương hoàn thành h sơ thi t k trư c 31/07/2008, Tư v n thNm tra hoàn thành báo cáo thNm tra và trình B GTVT phê duy t trư c 15/08/2008, m b o ti n kh i công trong Quý IV năm 2008. Th a l nh Lãnh o B GTVT, Văn phòng B xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t, tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu: VP, VT. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản