Thông báo số 321/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
24
lượt xem
3
download

Thông báo số 321/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 321/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về “dự án thành lập trung tâm đào tạo phi công tại Cam Ranh và tiến tới thành lập công ty cổ phần” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 321/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 321/TB-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG TR N DOÃN TH T I CU C H P V “D ÁN THÀNH L P TRUNG TÂM ÀO T O PHI CÔNG T I CAM RANH VÀ TI N T I THÀNH L P CÔNG TY C PH N” T i tr s B GTVT ngày 18/07/2008, Th trư ng Tr n Doãn Th ã ch trì cu c h p v ‘D án thành l p Trung tâm ào t o phi công t i Cam Ranh và ti n t i thành l p Công ty c ph n’. Tham d cu c h p: - V phía B GTVT có: i di n c a C c Hàng không Vi t Nam, các V K ho ch – u tư, T ch c cán b , Tài chính, H p tác qu c t , V n t i, Văn phòng B và Giám c H c vi n Hàng không Vi t Nam; - V phía T ng công ty Hàng không Vi t Nam có: Ông Lương Th Phúc – Phó t ng giám c, cùng i di n các Ban K ho ch – u tư, T ch c cán b , Trung tâm hu n luy n bay c a T ng Công ty HKVN. (Có Danh sách d h p kèm theo) Sau khi nghe báo cáo c a C c Hàng không Vi t Nam, H c vi n Hàng không Vi t Nam T ng công ty Hàng không Vi t Nam và ý ki n c a các i bi u d h p; trên cơ s th ng nh t ý ki n c a các i bi u tham d cu c h p, Th trư ng Tr n Doãn Th ã k t lu n: 1. Ngành GTVT trư c m t c n t p trung thành l p 1 trung tâm ào t o phi công v i nh hư ng phát tri n thành 1 trung tâm ào t o phi công qu c gia và ph i khai thác có hi u qu trang thi t b c a D án ODA. 2. Giao V Tài chính và H c vi n Hàng không Vi t Nam tính toán giá tr tài s n c a Trung tâm ào t o phi công thu c D án ODA và báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép ưa tài s n thu c D án ODA ào t o phi công c a H c vi n Hàng không Vi t Nam tham gia vào Công ty c ph n ào t o phi công thành l p trung tâm ào t o phi công qu c gia; 3. Công ty c ph n ào t o phi công có trách nhi m ti p t c nhi m v ph i h p cùng v i H c vi n Hàng không Vi t Nam th c hi n tri n khai ào t o 12 phi công theo k ho ch th c hi n c a D án ODA v i Pháp. 4. Giao T ng công ty Hàng không Vi t Nam ch trì, ph i h p v i H c vi n Hàng không Vi t Nam, có s tham gia c a V Tài chính s m t ch c cu c h p thúc Ny
  2. ti n trình thành l p Công ty c ph n ào t o phi công theo úng ch o c a Th tư ng Chính ph . Th a l nh Th trư ng Tr n Doãn Th , Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v bi t và ph i h p tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng B GTVT ( báo cáo); - Th trư ng Tr n Doãn Th ( báo cáo); - Th trư ng Lê M nh Hùng ( báo cáo); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT-TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản