Thông báo số 322/TB-BGTVT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
3
download

Thông báo số 322/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 322/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 06/2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 322/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 322/TB-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P GIAO BAN B THÁNG 06/2009 Ngày 08/7/2009, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì h p giao ban B thư ng kỳ tháng 6/2009. Khách m i d h p có i di n Ban T ch c Trung ương, Văn phòng Chính ph , B N i v . D h p có các Th trư ng: Ngô Th nh c, Tr n Doãn Th , Ph m Quý Tiêu; Văn phòng Ban cán s ng B , ng u cơ quan B , Công oàn Giao thông v n t i Vi t Nam, Công oàn cơ quan B , oàn TNCS HCM cơ quan B ; các ng chí lãnh o: Văn phòng B , Thanh tra B , các V , C c, Ban phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n B , Trung tâm Công ngh thông tin, Vi n Chi n lư c phát tri n GTVT, Văn phòng U ban ATGTQG, Văn phòng Ban ch o Nhà nư c các d án, công trình tr ng i m ngành GTVT, các T ng công ty 90, Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam, các Ban Qu n lý d án, Báo GTVT, Báo B n ư ng và T p chí GTVT. Sau khi nghe Văn phòng B báo cáo tình hình th c hi n nhi m v tháng 6/2009 và 6 tháng u năm 2009, tr ng tâm công tác tháng 7/2009; ý ki n phát bi u c a các Th trư ng và lãnh o các cơ quan, ơn v ; B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: Trong tháng 6/2009, tình hình kinh t c a t nư c ã có nh ng d u hi u chuy n bi n t t hơn; các cơ quan, ơn v c a B ã tích c c tri n khai các m t ho t ng, ã hoàn thành úng ti n các n i dung cơ b n t ra t i H i ngh tri n khai k ho ch năm 2009. Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t t cao hơn so v i cùng kỳ năm trư c và cơ b n hoàn thành k ho ch, c bi t các án quy ho ch ã trình Th tư ng Chính ph t 100% k ho ch. K t qu gi i ngân tháng 6 và 6 tháng u năm 2009 u tăng cao so v i tháng 5/2009 và cùng kỳ năm 2008 (gi i ngân ngu n v n ngân sách toàn ngành tăng 59,1%, các d án do B GTVT qu n lý tăng 60,1%, trái phi u Chính ph tăng 90% so v i cùng kỳ năm 2008). Tai n n giao thông ti p t c gi m trên c 3 tiêu chí. Tuy nhiên v n còn m t s ch tiêu không t k ho ch (v n t i, giá tr s n xu t công nghi p) do tác ng c a suy gi m kinh t . B trư ng phê duy t n i dung công tác 6 tháng cu i năm 2009 c a các cơ quan, ơn v ã ư c Văn phòng B c p nh t trong báo cáo giao ban và nh n m nh các v n tr ng tâm sau ây: 1. Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, các án quy ho ch và các án khác - Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c ti p ph trách vi c tri n khai xây d ng và ch u trách nhi m trư c B trư ng v ch t lư ng và ti n trình các án ư c giao t i văn b n s 4510/BGTVT-VP ngày 03/7/2009 c a B GTVT; ch ng ôn c, bám sát các B , ngành, các a phương s m nh n ư c ý ki n ph n h i c a các B , ngành liên quan. 2. Công tác xây d ng cơ b n - V K ho ch u tư, C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT, Văn phòng Ban Ch o các công trình, d án tr ng i m ngành GTVT, Văn phòng B ph i h p chuNn b t ch c H i ngh giao ban xây d ng cơ b n d ki n t ch c vào ngày 20/7/2009, trong ó c bi t chú tr ng các n i dung: tình hình tri n khai các d án tr ng i m, các d án Ngân sách nhà nư c, ODA, các d án BOT; rà soát vi c i u ch nh phân c p qu n lý d án, các quy ch n i b ; th c hi n vi c m t lu t s a i nhi u lu t liên quan n u tư xây d ng.
  2. - C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT ôn c các ch u tư, các Ban Qu n lý d án, các nhà th u Ny nhanh ti n thi công, Ny m nh ti n th c hi n, ph n u gi i ngân 100% k ho ch v n năm 2009, c bi t là các d án v n Ngân sách nhà nư c, ODA, v n trái phi u Chính ph theo Quy t nh 171/Q -TTg, các d án trái phi u Chính ph m i b sung và ngu n v n gói kích c u u tư xây d ng. Các ch u tư ph i rà soát l i toàn b các d án và ti n hành tri n khai gi i ngân ngay các ngu n v n. - V K ho ch u tư ch trì, tham mưu cho lãnh o B ban hành ch th ng kê, báo cáo c a các Ch u tư, các Ban Qu n lý d án, các nhà th u và các cơ quan, ơn v liên quan n m b t y , k p th i, chính xác các thông tin, s li u v gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n ngành giao thông v n t i. - V Khoa h c Công ngh ch trì s m tri n khai xây d ng và trình án Quy ho ch v t li u xây d ng công trình giao thông trên toàn qu c. 3. V công tác V n t i và An toàn giao thông - Văn phòng y ban ATGT Qu c gia, V An toàn giao thông ph i h p t ch c H i ngh An toàn giao thông (d ki n trong trung tu n tháng 7/2009). - Văn phòng U ban ATGT Qu c gia, V Pháp ch , V An toàn giao thông, C c ư ng b Vi t Nam và các cơ quan, ơn v liên quan ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông theo các chuyên ã ư c phê duy t, c bi t là các Ngh nh, các Thông tư hư ng d n thi hành Lu t Giao thông ư ng b năm 2008. Công oàn ngành GTVT Vi t Nam t ch c phát ng t tuyên truy n cho các cơ quan, ơn v trong ngành theo các chuyên như: không u ng rư u bia trư c khi i u khi n phương ti n cơ gi i; b t bu c i mũ b o hi m khi tham gia giao thông b ng xe mô tô ho c xe g n máy. - Văn phòng U ban ATGT Qu c gia, V An toàn giao thông, Công oàn GTVT Vi t Nam t ch c phát ng trong toàn ngành vi c i mũ b o hi m cho tr em khi tham gia giao thông t i Cơ quan B GTVT. 4. Công tác phòng ch ng tham nhũng, c i cách hành chính, thanh tra - Th trư ng các cơ quan, ơn v ch o th c hi n t t các chương trình phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí t i ơn v ; không x y ra các sai ph m. - Thanh tra B ph i h p v i các cơ quan công an có liên quan t ch c H i ngh công tác Phòng ch ng tham nhũng trong 6 tháng cu i năm 2009. - Th trư ng các cơ quan, ơn v t p trung ch o quy t li t công tác c i cách hành chính trên các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a B GTVT, m b o hoàn thành úng ti n theo yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 5. Công tác an toàn lao ng Th trư ng các cơ quan, ơn v ti n hành rà soát vi c tri n khai các quy nh hi n hành, cung c p k p th i và y các trang thi t b , phương ti n b o h lao ng cho công nhân t i ơn v mình. Kiên quy t th c hi n nghiêm k t lu n c a B trư ng t i H i ngh an toàn lao ng. 6. Công tác khác - Các ch u tư, các Ban Qu n lý d án và các cơ quan, ơn v liên quan ti p t c hư ng d n, h tr và t o i u ki n cho các doanh nghi p trong ngành ti p c n ngu n v n kích c u có h tr lãi su t c a Chính ph ph c v s n xu t ho c u tư trang thi t b , i m i công ngh .
  3. - Các cơ quan, ơn v liên quan chuNn b các n i dung t ch c H i ngh toàn ngành (d ki n t ch c vào quý IV/2009) v các lĩnh v c: tư v n; ăng ký, ăng ki m phương ti n; ào t o, sát h ch và c p gi y phép lái xe... Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ng chí Th trư ng ch o và các ơn v liên quan th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: B trư ng ( báo cáo); Các Th trư ng ( báo cáo); Các cơ quan, ơn v d h p; Lưu VT, TH (8b). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản