Thông báo số 325/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
23
lượt xem
2
download

Thông báo số 325/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 325/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 325/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 325/TB-VPCP Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH KIÊN GIANG VÀ HUY N O PHÚ QU C Ngày 22 tháng 11 năm 2008, t i huy n o Phú Qu c, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c v i lãnh o t nh Kiên Giang v phát tri n huy n o Phú Qu c. Cùng d có lãnh o ng, chính quy n t nh Kiên Giang, huy n o Phú Qu c và i i n lãnh o các B , cơ quan: Công an, Qu c phòng, K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Ban Ch o Tây Nam B , Văn phòng Chính ph , T p oàn Than và Khoáng s n Vi t Nam, C c Hàng không Vi t Nam và T ng Công ty Hàng không Vi t Nam. Sau khi nghe ng chí Ch t ch U ban nhân dân T nh báo cáo v tình hình th c hi n Quy t nh s 178/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v án "Phát tri n t ng th o Phú Qu c n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020" và m t s ngh c a T nh, ý ki n c a lãnh o các B , cơ quan Trung ương, Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG Sau 4 năm tri n khai th c hi n Quy t nh s 178/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , trong b i c nh còn nhi u khó khăn, song huy n o Phú Qu c ã t ư c m t s k t qu áng khích l : GDP tăng 16,33% năm 2006, tăng 20,55% năm 2007 và d ki n tăng 21% năm 2008. Chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng tích c c, thu nh p bình quân u ngư i tăng (1.100 USD/năm). i s ng nhân dân ư c nâng lên, an ninh, qu c phòng ư c gi v ng, h th ng chính tr ư c ki n toàn. Tuy nhiên, k t qu t ư c còn chưa tương x ng v i ti m năng, còn th p so v i yêu c u nhi m v t ra. u tư cơ s h t ng, quy ho ch chung, quy ho ch chuyên ngành, quy ho ch chi ti t, m t s án ch t lư ng chưa cao. Quy ho ch s d ng t ai, t lâm nghi p, t qu c phòng còn nhi u ch ng chéo, vi c giao t, cho thuê t còn nhi u lúng túng, c n s m ư c gi i quy t. II. NNH HƯ NG PHÁT TRI N TRONG TH I GIAN T I. 1. Phú Qu c có ti m năng r t l n v du l ch, nh ng năm qua ã ư c quan tâm u tư nhưng chưa áp ng ư c yêu c u phát tri n, ph i t p trung u tư hoàn thi n h th ng giao thông: tr c B c - Nam, ư ng vòng quanh o, h th ng các ư ng nhánh. H th ng c ng bi n ã tri n khai, c n s m hoàn thành ưa vào khai thác.
  2. 2. Trên cơ s Quy ho ch t ng th ã có, c n t p trung rà soát, b sung quy ho ch giao thông, b n c ng quy ho ch phát tri n các khu du l ch d ch v có giá tr gia tăng cao t o bư c t phá v phát tri n du l ch. C n thuê tư v n nư c ngoài có kinh nghi m, uy tín b sung hoàn thi n quy ho ch Phú Qu c mang tính lâu dài, n nh, ng b . 3. V gi i pháp lâu dài ph i ưa i n t trong t li n ra o, trư c m t khNn trương u tư xây d ng nhà máy nhi t i n ch y b ng than v i công ngh tiên ti n áp ng nhu c u v i n t nay n năm 2020 (kho ng 2 t máy, 100MW). 4. Nư c cho sinh ho t c n ư c quan tâm, khi quy ho ch các h ch a nư c ng t lưu ý không nh hư ng n di n tích r ng m b o môi trư ng sinh thái. Quy ho ch du l ch không ư c ch ng l n lên r ng c d ng, r ng phòng h (n u c n thì xem xét. i u ch nh, phê duy t l i r ng c d ng, r ng phòng h mb o di n tích c n thi t). 5. Sân bay qu c t ã kh i công, c n tích c c tri n khai th c hi n m b o úng ti n ra nh m áp ng nhu c u du l ch trong nư c và qu c t . KhNn trương xây d ng khung pháp lý theo cơ ch c thù cho khu vui chơi, gi i trí t ng h p; ây là v n m i, nh y c m nên ph i m b o các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, phù h p v i thông l qu c t nh m thu hút khách du l ch t i Phú Qu c. 6. C n tăng cư ng ch o t ch c th c hi n, c ng c các phòng, ban, tăng cư ng cán b áp ng yêu c u phát tri n Phú Qu c. III. V M T S NGHN C A T NH. 1. V cho phép ch nh th u tư v n thi t k và nhà th u thi công m t s công trình c p bách, các công trình vùng sâu, vùng xa, nh , l , khó m i th u; các công trình giáo d c, y t : ng ý v nguyên t c, cho phép T nh ch nh th u Ny nhanh ti n , vi c ch nh th u ph i th c hi n theo úng các quy nh hi n hành. 2. V s m ban hành Quy t nh thành l p Ban Qu n lý, Quy t nh ban hành Quy ch ho t ng c a Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu Hà Tiên: T nh xây d ng án (theo Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 1413/2008); B N i v ph i h p v i các B , ngành liên quan thNm nh án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. V b sung m t s cơ ch , chính sách phát tri n ngu n nhân l c cho Phú Qu c: T nh th c hi n theo Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph ; riêng vi c b sung m t s cơ ch riêng (v giao, cho thuê, giá t...): ng ý v nguyên t c, T nh xu t và ph i h p các B , ngành, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. V vi c s m trình Th tư ng Chính ph phê duy t Nhi m v i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng o Phú Qu c giai o n 2008-2030 và t m nhìn sau 2030: B Xây d ng ã trình, Văn phòng Chính ph rà soát, trình Th tư ng Chính ph quy t nh phê duy t. 5. V vi c ti p t c tri n khai các th t c u tư c a các d án cho thuê môi trư ng r ng phát tri n du l ch: T nh làm vi c c th v i các B , ngành liên quan x lý, v n gì vư t thNm quy n báo cáo Th tư ng Chính ph .
  3. 6. V ngh th a thu n t qu c phòng t i các khu v c Bãi Sao, mũi ông i, khu v c phía Tây tr c ư ng Dương ông - An Th i ư ng bãi Khem vào mũi Ông i: B Qu c phòng th c hi n Quy ho ch ã ư c phê duy t, tho thu n chính th c v i t nh Kiên Giang và tr l i T nh v s d ng t qu c phòng trên o Phú Qu c. 7. V không c t gi m ch tiêu ngu n v n trái phi u Chính ph i v i các công trình h t ng giao thông nông thôn trên o Phú Qu c và vi c h tr T nh trong vi c ti p c n các ngu n v n u tư khác: ng ý v i ngh c a T nh (hi n chưa có c t gi m). 8. V Ny nhanh ti n tri n khai công tác chuNn b u tư các d án trên o, nh t là các d án giao thông, d án sân bay qu c t Phú Qu c m i t i Dương Tơ, cáp i n ng m s m ưa vào ho t ng: T nh ph i h p v i các B , ngành Trung ương tri n khai các d án trên o (văn b n s 4956NPCP-CN ngày 07/9/2006 ã giao T nh tri n khai các d án giao thông trên o, tr c ng An Th i và sân bay Phú Qu c). 9. T p oàn Than và Khoáng s n Vi t Nam khNn trương hoàn thành các th t c pháp lý, ch ng ch n nhà th u tư v n, quy t nh hình th c u tư xây d ng nhà máy nhi t i n ch y b ng than v i hai t máy (m i t máy 50MW) nh m áp ng nhu c u i n c a Phú Qu c t nay n năm 2020. Trư c m t, xây d ng m t t máy 50MW, trong 24 tháng k t khi thi công s hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan và y ban nhân dân t nh Kiên Giang, y ban nhân dân huy n o Phú Qu c bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - TTg, các Phó TTg Chính ph : - Ban Ch o Tây Nam B . - Các B : Công an, Qu c phòng, Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn hóa,Th thao và Du l ch, N i v , Ngo i Nguy n Xuân Phúc giao, Công thương; - T p oàn Than và Khoáng s n Vi t Nam; - C c Hàng không Vi t Nam. - T ng Công ty Hàng không Vi t Nam; - T nh u , H ND, UBND t nh Kiên Giang; - Huy n y, H ND, UBND huy n o Phú Qu c; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T, các V : TH, KTN, KTTH, NC, QHQT, TKBT, KGVX; - Lưu: VT, P (5). 50
Đồng bộ tài khoản