Thông báo số 3263/VPCP-HC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
2
download

Thông báo số 3263/VPCP-HC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 3263/VPCP-HC về ngày truyền thống Văn phòng HĐND và UBND các cấp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 3263/VPCP-HC

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3263/VPCP-HC Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2001 V/v: ngày truyền thống Văn phòng HĐND và UBND các cấp Kính gửi : Văn phòng hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỈnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 19 tháng 4 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 489/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 28-8 là ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ. Để đáp ứng nguyện vọng chung của cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng của các cấp chính quyền địa phương về ngày truyền thống Văn phòng, đa số Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được lãnh đạo Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp mình đồng ý) đã gửi văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét lấy ngày 28-8 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp. Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ vấn đề nêu trên. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lấy ngày 28-8 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và báo cáo lãnh đạo Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp mình để tổ chức ngày truyền thống Văn phòng đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo đúng nội dung Quyết định số 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận : BỘ TRƯỞNG, - Như trên, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c), - HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Văn phòng Trung ương Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - VPCP : BTCN, các PCN và các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Đoàn Mạnh Giao - Lưu : HC, VT. 15
Đồng bộ tài khoản