Thông báo số 332/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 332/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 332/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp tổng kết với đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới về tình hình triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 1 giai đoạn 3 (dự án WB3) và phần vốn bổ sung dự án WB3 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 332/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 332/TB-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG CU C H P T NG K T V I OÀN GIÁM SÁT C A NGÂN HÀNG TH GI I V TÌNH HÌNH TRI N KHAI D ÁN NÂNG C P QU C L 1 GIAI O N 3 (D ÁN WB3) VÀ PH N V N B SUNG D ÁN WB3. Ngày 24/7/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p T ng k t v i oàn Giám sát c a Ngân hàng Th gi i (WB) v tình hình tri n khai D án Nâng c p Qu c l 1 giai o n 3 (D án WB3) và Hi p nh v n b sung cho D án WB3 do Ban Qu n lý d án 1 (Ban QLDA1) qu n lý. Tham d Cu c h p có i di n Ngân hàng Th gi i, Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính, i di n các V , C c c a B GTVT (V KH T, V HTQT, C c QLXD & CLCT GTVT, C c ư ng b Vi t Nam và Ban QLDA1). Sau khi nghe ý ki n c a oàn WB v k t qu chuy n công tác, i di n các ơn v báo cáo tình hình th c hi n d án và nh ng vư ng m c, Th trư ng ã k t lu n như sau: - Th trư ng c m ơn vì s tr giúp c a WB v vi c b sung v n và cùng gi i quy t các vư ng m c trong quá trình tri n khai d án. - Nhìn chung ti n tri n khai d án ch m c Hi p nh D án WB3 cũ và Hi p nh b sung, c bi t là c u Gành Hào II. - Th trư ng s tr c ti p ch o d án, ơn v u m i là ban QLDA1 khNn trương hoàn thành các th t c, ch o tư v n nhà th u Ny nhanh ti n các h p ph n còn l i tăng gi i ngân và hoàn thành d án úng ngày óng Hi p nh. V i Hi p nh b sung, s quy t tâm gi i ngân trong tháng 12 năm 2008. - Yêu c u Ban QLDA1 so n th o văn b n c a B g i UBND t nh Cà Mau gi i quy t d t i m công tác GPMB 6 c u m Cùng – Năm Căn và c u Gành Hào II. - Giao QLDA1 thành l p T công tác thư ng tr c t i Cà Mau giám sát, gi i quy t các vư ng m c và t ch c giao ban hàng tháng dư i s ch trì c a Th trư ng. - V i 58 km ư ng nhánh còn l i, Ban 1 có báo cáo chi ti t v tình hình th c hi n và các vư ng m c cho Th trư ng và C c QLXD & CLCTGT sau khi Ban ã tr c ti p làm vi c v i các a phương. - Giao Ban 1 rà soát tính toán l i toàn b các h ng m c b sung và còn l i c a H p ng MD1, MD2 và MD3 xu t gia h n th i gian th c hi n h p ng x lý các
  2. v n liên quan. B ngh WB xem xét ch p thu n m b o th t c gi i ngân cho d án. - H ng m c i m en, ng ý th c hi n xóa các i m en còn l i chưa x lý. Các ư ng b Vi t Nam (C c BVN) rà soát c p nh t d toán và s lư ng các i m en c n thi t ưa vào d án th c hi n phù h p v i ngu n kinh phí ã phân b trong d án. B ng ý th c hi n xu t c a t nh Sóc Trăng v b sung d i phân cách. Giao C c BVN ch o ơn v th c hi n báo cáo B trư c 15/8/2008. - V h ng m c Tr m cân xe, C c BVN th c hi n th t c ph c h i tr m cân t i t nh Sóc Trăng ki m soát t i tr ng cho các tuy n ư ng m i nâng c p. C c rà soát ti n hành TKKT và d toán th c hi n. B không ng ý xu t thay th tr m cân b ng mua cân ng c a C c BVN nh m trang b cho các trung tâm k thu t ư ng b (s vư ng v m c tiêu d án). - H ng m c sàn gi m t i, C c Giám nh thNm nh trình B phê duy t trư c tháng 8/2008. - H ng m c tư ng ch n, C c Giám nh thNm nh trình B phê duy t d toán trư c 04/8/2008. - Th ng nh t chuy n h ng m c u tư tuy n Lình Huỳnh – Th Sơn – Gàn G a sang s d ng v n c a Hi p nh cũ. - Giao Ban QLDA1 Ny nhanh th t c trình TKKT, l a ch n nhà th u h ng m c c u Gành Hào II có th ký h p ng trong tháng 11/2008 và ph i h p v i a phương Ny nhanh công tác GPMB cho nhà th u thi công. ng ý giao tư v n ã TKKT 6 c u m Cùng – Năm Căn (TEDI Sounth) tri n khai thi t k c u t m cho giai o n thi công. - V h tr k thu t “Tăng cư ng năng l c cho B GTVT”, B nh t trí không th c hi n do có m t s thay i v cơ c u t ch c trong B GTVT. Không ch p thu n ngh c a Ban QLDA1 v vi c chuy n sang h ng m c ào t o. B ngh WB xem xét chuy n kinh phí c a h ng m c này sang cho vi c c i t o i m en. B s có thư chính th c g i WB. - B yêu c u T ng giám c Ban QLDA1 và C c trư ng C c Giám nh rà soát l i toàn b các vư ng m c và x lý theo quy nh m b o ti n d án. B s có bi n pháp x lý nghiêm các ơn v vi ph m. - Ban QLDA1 l p k ho ch th c hi n d án, chi ti t m b o k t thúc d án úng th i h n trình B và WB. - Yêu c u T ng Giám c Ban QLDA1 có báo cáo WB và B nh kỳ hàng tháng v tình hình th c hi n d án k t nay cho n h t d án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n.
  3. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - TTr Ngô Th nh c ( báo cáo); - Văn phòng WB t i Hà N i; - Các thành viên d h p; - Lưu: VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản