Thông báo số 335/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
21
lượt xem
2
download

Thông báo số 335/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 335/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi kiểm tra hiện trường thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2, đoạn Đền Hùng – Đoan Hùng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 335/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 335/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I BU I KI M TRA HI N TRƯ NG TH C HI N D ÁN C I T O, NÂNG C P QU C L 2, O N N HÙNG – OAN HÙNG Ngày 19/7/2008, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ki m tra tình hình th c hi n d án c i t o nâng c p Qu c l 2, o n n Hùng – oan Hùng. Tham gia ki m tra hi n trư ng g m có: /c ng ình Vư ng – Phó Ch t ch UBND t nh Phú Th , lãnh o S GTVT Phú Th và các huy n trên a bàn d án. V phía B GTVT có lãnh o các V K ho ch u tư, V n t i, C c QLXD&CLCTGT, C c BVN, Văn phòng UBATGT qu c gia, Ban QLDA 5. Sau khi ki m tra hi n trư ng, nghe Ban QLDA 5 báo cáo tình hình th c hi n d án, cam k t c a các nhà th u xây l p, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. M c dù có nh ng khó khăn nhưng so v i các d án khác thì d án nâng c p, c i t o QL2 o n n Hùng – oan Hùng là m t d án có nhi u i u ki n thu n l i hơn v công tác GPMB, nguyên v t li u thi công và tài chính …. B GTVT ánh giá cao c g ng và s quan tâm ch o, ph i h p giúp c a UBND t nh Phú Th , UBND huy n Phù Ninh và huy n oan Hùng trong quá trình th c hi n công tác GPMB. ngh a phương tích c c gi i quy t m t s v trí còn vư ng m c, t n t i v GTPM bàn giao cho nhà u tư thi công m b o ti n theo yêu c u. 2. i v i Ban QLDA 5: - Yêu c u Ban QLDA 5 tăng cư ng công tác ch o i u hành, nâng cao trách nhi m c a phòng tr c ti p qu n lý d án. - Lãnh o Ban QLDA 5 ư c phân công ph trách d án ph i dành nhi u th i gian hơn cho làm vi c t i hi n trư ng d án; nhanh chóng gi i quy t các ki n ngh , xu t c a nhà th u theo thNm quy n, c bi t là vi c thanh toán và i u ch nh giá k p th i cho các nhà th u và báo cáo B v các vư ng m c vư t thNm quy n ư c ch o. - Ban QLDA 5 qu n lý ch t ch ti n th c hi n các h ng m c kh ng ch th i gian c a t ng gói th u ôn c và x lý k p th i i v i các ơn v ch m tr , m b o ti n theo quy nh. 3. i v i các nhà th u: Nhìn chung, t l kh i lư ng công vi c th c hi n còn r t th p. Yêu c u các nhà th u không s d ng v n ư c c p cho d án vào m c ích
  2. khác. Các nhà th u c n tăng cư ng công tác qu n lý, i u hành d án. B ghi nh n cam k t c a m t s nhà th u v vi c hoàn thành gói th u trư c th i h n h p ng t 1-2 tháng. Giao C c Qu n lý xây d ng & CLCTGT thư ng xuyên ki m tra, theo dõi và k p th i xu t các bi n pháp gi i quy t d án hoàn thành theo úng k ho ch. C c QLXD báo cáo B trư ng hàng tháng v k t qu th c hi n d án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - H ND, UBND t nh Phú Th - S GTVT t nh Phú Th ; - B GTVT: Các ơn v d h p; - Ban QLDA 5; - Các nhà th u (Ban 5 sao g i). Nguy n Văn Công - Lưu VT, C c QLXD (3).
Đồng bộ tài khoản