intTypePromotion=3

Thông báo số 342/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
6
download

Thông báo số 342/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 342/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A đoạn km0 – km37, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 342/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 342/TB-BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P TH M DUY T DA T C I T O, NÂNG C P QU C L 8A O N KM0 – KM37, T NH HÀ TĨNH Ngày 03 tháng 7 năm 2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p thông qua d án c i t o, nâng c p Qu c l 8A o n Km0 – Km37, t nh Hà Tĩnh. Tham d cu c h p g m Ông Phó Ch t ch UBND th xã H ng Lĩnh, Lãnh o và chuyên viên: V K ho ch u tư; V Khoa h c Công ngh ; V Tài chính, C c Qu n lý XD & CLCTGT, C c ư ng b VN (Ch u tư), S GTVT Hà Tĩnh, Công ty CPTVTKGT 4 (Tư v n l p d án). Sau khi nghe Ch u tư và Tư v n l p d án báo cáo n i dung d án và các i bi u óng góp ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: 1. V cơ b n th ng nh t v i các n i dung c a d án, trong ó: - Hư ng tuy n cơ b n bám theo tuy n hi n t i, n n ch nh c c b nh m m b o tiêu chuNn k thu t, an toàn giao thông. - Quy mô và tiêu chuNn k thu t ch y u c a tuy n theo tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng, riêng các o n qua th xã, th tr n và khu dân cư ư c m r ng theo th c t và phù h p v i quy ho ch, trong ó: + o n t Km18+00 – Km33+00 theo tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng Bn/m = 12/11m, o n t Km4+478 – Km14+300 ư c c i thi n, nâng c p lên 4 làn xe Bn/m = 16/14.5m phù h p k t n i v i ư ng cao t c trong tương lai. + o n qua các th xã, th tr n như: H ng Lĩnh (Km0+00-Km4+478), c Th (Km16+300-Km18+00), Ph Châu (Km33+00-Km37+00) theo tiêu chuNn ư ng ô th và phù h p v i quy ho ch. M t ư ng g m 4 làn xe và 2 làn xe h n h p + gi i phân cách, v a hè và g ch n. 2. Các công trình trên tuy n: Cơ b n th ng nh t gi i pháp như tư v n xu t, c n lưu ý các c u cũ còn t t, ki m tra tính toán v kh năng thoát nư c có th xem xét t n d ng và xây d ng thêm m t c u m i c l p, nhưng ph i m b o tính ng b công trình.
  2. 3. M t s n i dung khác: C c BVN ch o tư v n thi t k hoàn ch nh d án theo các n i dung cu c h p, ng th i làm vi c v i a phương th a thu n v phương án gi i phóng m t b ng trư c khi trình B phê duy t d án u tư. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và ph i h p tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản