Thông báo số 349/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
2
download

Thông báo số 349/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 349/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 349/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 349/TB-VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH T I BU I LÀM VI C V I OÀN CH TNCH Y BAN TRUNG ƯƠNG M T TR N T QU C VI T NAM Ngày 12 tháng 12 năm 2008 t i tr s Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n dũng ã làm vi c v i oàn Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. Cùng tham d có lãnh o các B : N i v , Văn hóa Th thao và Du l ch, Tài chính, K ho ch và u tư, Tư pháp, Giáo d c và ào t o, Lao ng – Thương binh và Xã h i, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ng chí Vũ Tr ng Kim, Phó Ch t ch kiêm T ng Thư ký y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam báo cáo k t qu ph i h p công tác gi a Chính ph v i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam năm 2008, n i dung ph i h p công tác năm 2009 và nh ng xu t, ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ; ý ki n c a các v trong oàn Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; lãnh o các B và ý ki n c a ng chí Huỳnh m, Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ VÀ NH N NNH CHUNG 1. Năm 2008, m c dù g p r t nhi u khó khăn, thách th c, nhưng toàn ng, toàn quân và toàn dân ã n l c vư t qua khó khăn, t ư c nh ng k t qu toàn di n và tích c c v kinh t - xã h i. L m phát v cơ b n ã ư c ki m ch , ch s giá tiêu dùng gi m d n qua các tháng, kinh t vĩ mô ti p t c ư c gi n nh. N n kinh t duy trì ư c m c tăng trư ng khá trong i u ki n l m phát cao: ư c c năm tăng trư ng GDP t kho ng 6,23%, giá tr s n xu t công nghi p tăng 14,6%, giá tr s n xu t nông nghi p tăng 5,4%; GDP bình quân u ngư i t trên 1000 USD. An sinh xã h i ti p t c ư c quan tâm và tri n khai th c hi n có hi u qu . Các lĩnh v c giáo d c, ào t o, y t , văn hóa thông tin và b o v môi trư ng ư c chú tr ng. Công tác c i cách hành chính, phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí có nh ng chuy n bi n tích c c. Ho t ng i ngo i và h p tác kinh t qu c t t ư c nhi u k t qu . Chính tr , xã h i n nh. Qu c phòng, an ninh ư c gi v ng; tr t t , an toàn xã h i ư c b o m. Công tác ph i h p gi a Chính ph và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trong năm qua thi t th c hơn, hi u qu hơn nh ng năm trư c và t ư c k t qu tích c c trên nhi u lĩnh v c khác nhau. Thông qua công tác ph i h p, Chính ph ã th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a mình trong ch o, i u hành kinh t - xã h i; ng th i, M t tr n T qu c Vi t Nam cũng làm t t hơn vai trò và ch c năng c a mình trong vi c xây d ng kh i liên minh chính tr , kh i i oàn k t toàn dân, v n ng
  2. nhân dân thi ua yêu nư c, tham gia th c hi n các nhi m v mà ng và Nhà nư c ra. Chính ph ánh giá cao và ghi nh n s ph i h p công tác có hi u qu c a M t tr n T qu c Vi t Nam trong th i gian qua. Thông qua s ph i h p công tác ã t ư c k t qu cao, t o ra s ng thu n, ư c nhân dân hư ng ng, c n phát huy trong th i gian t i. 2. D báo năm 2009, tình hình th gi i và khu v c ti p t c có nhi u di n bi n ph c t p, kinh t th gi i suy thoái, tác ng sâu s c n nư c ta, t o ra c cơ h i, thu n l i và khó khăn, thách th c. N n kinh t nư c ta ã có d u hi u suy gi m, tác ng tr c ti p n s n xu t, kinh doanh, tiêu dùng trong nư c, xu t khNu, u tư, i s ng và vi c làm c a ngư i lao ng. Trư c tình hình ó, Chính ph ã xác nh ph i t p trung i u hành th c hi n m c tiêu t ng quát c a k ho ch năm 2009 mà Qu c h i khóa XII, Kỳ h p th 4 ã thông qua. Trư c m t, c n t ch c tri n khai th c hi n ngay các gi i pháp c p bách sau: thúc Ny s n xu t, kinh doanh và xu t khNu; th c hi n các bi n pháp kích c u u tư và tiêu dùng; chính sách tài chính ti n t ; ngăn ch n suy gi m kinh t , b o m an sinh xã h i; t ch c i u hành linh ho t, hi u qu và quy t li t các gi i pháp trên. II. NH NG KI N NGHN, XU T 1. V ngh ph i h p t ng k t 10 năm th c hi n Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam và Ngh nh s 50/2001/N -CP ngày 16 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph , làm cơ s cho vi c s a i, b sung Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam và t ch c i h i l n th VII M t tr n T qu c Vi t Nam: Th tư ng Chính ph ng ý, ngh Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ph i h p v i B N i v và các cơ quan liên quan c a Chính ph th c hi n. 2. V ngh Th tư ng Chính ph có ý ki n B Chính tr s m ban hành ba Quy ch v giám sát và ph n bi n xã h i c a M t tr n T qu c, các t ch c chính tr - xã h i và nhân dân theo tinh th n Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th X: Th tư ng Chính ph ghi nh n báo cáo B Chính tr . 3. V ngh th ng nh t, c th hóa các phong trào, cu c v n ng, các chương trình, m c tiêu qu c gia thành các tiêu chí trong cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” khu dân cư: Th tư ng Chính ph ng ý, giao B Văn hóa, Th thao và Du l ch làm vi c c th v i Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam tri n khai th c hi n theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 5, khóa VIII. V ngh t p trung các ngu n l c tài chính cho Ban Công tác M t tr n khu dân cư và nâng m c h tr kinh phí ho t ng cho Ban Công tác M t tr n khu dân cư theo Thông tư liên t ch s 02/2002/TTLT-BTC-MTTW ngày 10 tháng 01 năm 2002 c a B Tài chính và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam: Th tư ng Chính ph ng ý, ngh Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam làm vi c c th v i B Tài chính. 4. V ngh quan tâm n ch nhà cho các y viên Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam: Chính ph ã giao B Xây d ng tri n khai th c
  3. hi n Chương trình nhà cho cán b , công nhân viên trong ó có cán b c a M t tr n T qu c Vi t Nam. V ngh c p t, kinh phí cho cơ quan Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam xây d ng khu nhà công v cho cán b , công ch c: Th tư ng Chính ph ngh Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam làm vi c c th v i y ban nhân dân thành ph Hà N i gi i quy t ch nhà công v theo quy nh hi n hành. V ngh khoán kinh phí ho t ng cho h th ng M t tr n T qu c và các oàn th xã h i: ngày 17 tháng 10 năm 2005, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 130/2005/N -CP quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i cơ quan nhà nư c, trong ó quy nh: các cơ quan thu c ng C ng s n Vi t Nam, các t ch c chính tr - xã h i ư c cơ quan có thNm quy n giao biên ch và kinh phí hành chính xem xét, t quy t nh vi c áp d ng các quy nh t i Ngh nh này; vì v y, ngh y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam làm vi c c th v i B Tài chính tri n khai th c hi n theo quy nh hi n hành. 5. V cu c v n ng “Ngày vì ngư i nghèo”, ngh Chính ph s m quy t nh vi c u tư h tr làm nhà cho ngư i nghèo: Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 167/2008/Q -TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 v chính sách h tr h nghèo v nhà . 6. V ngh s m ki n ngh Qu c h i s a i Lu t B u c i bi u Qu c h i, Lu t B uc i bi u H i ng nhân dân, Lu t T ch c Qu c h i, Lu t T ch c H i ng nhân dân, y ban nhân dân. Trong quá trình chuNn b ngh có s ph i h p, tham gia c a M t tr n T qu c Vi t Nam: Th tư ng Chính ph ng ý, giao B Tư pháp ph i h p v i các cơ quan liên quan chuNn b trình Qu c h i b sung các d án lu t trên vào chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009. Trong quá trình chuNn b d án Lu t B u c H i ng nhân dân và Lu t T ch c H i ng nhân dân, y ban nhân dân, yêu c u B N i v ph i h p v i các cơ quan liên quan ch ng ph i h p ch t ch v i Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam tri n khai th c hi n. 7. V vi c M t tr n T qu c Vi t Nam xây d ng án c i cách giáo d c theo Ngh quy t i h i l n th X c a ng: Th tư ng Chính ph ã giao B Giáo d c và ào t o xây d ng Chi n lư c giáo d c 2009 – 2020; vì v y, không ph i thành l p y ban c i cách giáo d c. ngh Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam tích c c tham gia trong quá trình t ng k t, ánh giá 10 năm th c hi n Ngh quy t Trung ương 2 khóa VIII v giáo d c và ào t o, hai năm rư i th c hi n Ngh quy t i h i l n th X c a ng; giao B Giáo d c và ào t o ph i h p v i Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trong quá trình xây d ng Chi n lư c giáo d c 2009 – 2020. 8. V m t s ngh liên quan nv n tôn giáo a) V ngh rà soát vi c qu n lý, s d ng t ai có liên quan n tôn giáo; k p th i ch n ch nh nh ng sai ph m, sơ h , tránh gây b c xúc k x u l i d ng, kích ng phát sinh i m nóng; ng th i, xem xét gi i quy t nhu c u chính áng c a tôn giáo v t ai: Th tư ng Chính ph ng ý, giao B Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p
  4. v i cơ quan liên quan c a Chính ph xem xét, gi i quy t, báo cáo Th tư ng Chính ph ; b) V ngh cân nh c vi c cho phép thành l p ho c công nh n pháp nhân i v i các t ch c tôn giáo, tránh vi c m r ng c p phép như th i gian v a qua t o i u ki n thu n l i cho vi c qu n lý ho t ng c a các tôn giáo và t p h p, xây d ng kh i i oàn k t dân t c: Th tư ng Chính ph giao B N i v xem xét, xu t c th , báo cáo Th tư ng Chính ph ; c) V ngh quan tâm t o i u ki n v tr s , kinh phí, i u ki n ho t ng c a h th ng y ban oàn k t Công giáo Vi t Nam các c p: v n này thu c thNm quy n c a y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. 9. V ngh khi quy t nh nh ng v n quan tr ng c a t nư c nên tham kh o ý ki n c a M t tr n T qu c Vi t Nam: Th tư ng Chính ph ghi nh n và ch o các cơ quan c a Chính ph th c hi n. 10. V ngh quan tâm ch o gi i quy t nh ng v n b c xúc mà c tri và nhân dân ã ki n ngh t i Kỳ h p th 3 và th 4, Qu c h i khóa XII v a qua: Th tư ng Chính ph ã và ang ch o các cơ quan c a Chính ph xem xét, gi i quy t. Văn phòng Chính ph xin thông báo Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các B , cơ quan, a phương th c hi n k t lu n này. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương ng; - Ban Dân v n Trung ương; Nguy n Xuân Phúc - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c. - Lưu: VT, TH (4)
Đồng bộ tài khoản