Thông báo số 35/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Thông báo số 35/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 35/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 35/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/BC-BYT Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 50) Ti p theo báo cáo s 49 ngày 12/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO): Ngày 13/01/2006, B Y t Th Nhĩ Kỳ kh ng nh thêm 3 trư ng h p nhi m cúm A(H5). Trong ó 1 trư ng h p ã t vong ngày 07/01/2006. Các trư ng h p này ư c ghi nh n t nh Sanliurfa, Siirt, Agrivà u có ti n s ti p xúc tr c ti p v i gia c m m c b nh. B nh phNm c a các b nh nhân này ang ch k t qu kh ng nh l i c a phòng xét nghi m chuNn th c c a WHO. n nay t i Th Nhĩ Kỳ ã có 18 trư ng h p nhi m cúm A(H5) trong ó có 3 trư ng h p t vong là 3 ch em trong cùng m t gia ình. K t tháng 12/2003 n nay ã có 147 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1), trong ó có 78 trư ng h p t vong t i 6 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 16, ch t 11), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 8, ch t 5), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 4, ch t 2). (Trong ó WHO chưa b sung 11 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1) và 3 trư ng h p nhi m cúm A(H5) do B Y t Th Nhĩ Kỳ kh ng nh vào s li u này). 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 13/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay, ã g n 60 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i. - K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn
  2. phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Báo cáo s 33/BC-BYT ngày 13/01/2006 trình Th tư ng Chính ph v tình hình d ch cúm A(H5N1) và các ho t ng phòng ch ng d ch t ngày 06/01/2006 n ngày 13/01/2006. 3. T ng h p chi ti t s lư ng trang thi t b , phương ti n phòng ch ng d ch Ban qu n lý k ho ch mua săm phòng ch ng d ch cúm A t ng h p báo cáo Lãnh o B . Ti p t c xây d ng danh m c, tiêu chuNn các lo i trang thi t b v t tư phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) t 2. 4. T ng h p ý ki n các Vi n VSTD/Paster v quy nh tiêu chuNn phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p 1,2. 5. ChuNn b n i dung cho oàn cán b Y t d “H i ngh cam k t qu c t v phòng ch ng d ch cúm trên gia c m và i d ch cúm ngư i” t i B c Kinh, Trung Qu c (ngày 17/01 – 18/01/2006). 6. Ti p t c tri n khai các ho t ng c a D án WHO/FAO/UNDP tài tr v “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Vi t Nam – t p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m ng l c cao (HPAI)” . B Y t xin báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và xin ý ki n ch o ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản