Thông báo số 353/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Thông báo số 353/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 353/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 353/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 353/TB-BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH UBATGT QU C GIA H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH GIA LAI Ngày 29 tháng 7 năm 2008, B trư ng B GTVT – Ch t ch y ban An toàn giao thông Qu c gia H Nghĩa Dũng ã làm vi c v i lãnh o t nh Gia Lai v các d án h t ng GTVT, công tác v n t i và an toàn giao thông trên a bàn t nh. Tham d cu c h p v phía t nh Gia Lai có ng chí Phùng Ng c M - Phó Ch t ch UBND; i di n lãnh o các S GTVT, KH T, TC. V phía B GTVT có i di n lãnh o V V n t i. C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA ư ng H Chí Minh và Văn phòng Thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia. Sau khi nghe báo cáo tóm t t v ho t ng GTVT trên a bàn t nh, ý ki n c a các ng chí Lãnh o t nh và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i các ng chí lãnh o Gia Lai k t lu n như sau: 1. V các d án thu c QL14: - D án nâng c p, m r ng QL14 o n qua trung tâm Tp Pleiku và kh i lư ng còn l i km565-km569 (QL14) qua th tr n Chư Sê: ngh t nh ch o gi i quy t d t i m trong tháng 8/2008 nh ng v trí còn vư ng m t b ng. Yêu c u Ban QLDA ư ng H Chí Minh ch o nhà th u tranh th mùa khô vào cu i năm Ny nhanh ti n thi công hoàn thành các h ng m c o n qua Peiku trong tháng 12/2008 và o n qua th tr n Chư Sê trong tháng 6/2009. - i v i o n QL14 Kon Tum – Pleiku: Yêu c u Ban QLDA ư ng H Chí Minh khNn trương hoàn thành công tác chuNn b d án ưa vào danh m c d án th c hi n trong giai o n 2. ngh T nh ph i h p v i B trong vi c báo cáo Chính ph và Qu c h i d án có th kh i công s m. - V vi c m r ng QL14 t Km534 n Km541 ( o n kéo dài v phía nam Thành ph Peiku): Giao Ban QLDA ư ng HCM nghiên c u các phương án m r ng phù h p v i nhu c u th c t và kh năng b trí v n u tư báo cáo B xem xét quy t nh. 2. Qu c l 14C: Giao v KH T làm vi c v i các B , ngành chuNn b báo cáo c a B g i Chính ph v ch trương tri n khai giai o n 2. 3. Qu c l 19:
  2. - Xây d ng ư ng tránh th xã An Khê: Giao v KH T và C c ư ng b Vi t Nam s m hoàn ch nh, phê duy t d án tri n khai khi có v n. - Giao C c ư ng b VN x lý nh ng v trí i m en t i Th tr n k Pơ trên QL19. 4. Qu c l 25: o n Km99-Km110 ã phê duy t d án, ang ti n hành u th u, tháng 10/2008 ti n hành thi công do Ban QLDA thu c S GTVT Gia Lai i u hành d án 9 (v n ngân sách), hoàn thành trư c năm 2010. 5. V vi c nâng c p, m r ng sân bay Pleiku: Giao C c Hàng không VN ôn c tri n khai d án xây d ng và l p t h th ng èn êm c ng hàng không Pleiku và nghiên c u i u ch nh quy ho ch m b o ti p nh n máy bay t m trung tr lên. 6. m b o an toàn giao thông c u L B c: Giao S GTVT t nh Gia Lai ch ng ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam tri n khai g p các bi n pháp b o v khu v c m c u có kh năng b xói l . Giao C c ư ng b Vi t Nam thu x p ngu n v n phòng ch ng bão lũ cho công tác m b o an toàn giao thông c u L B c. 7. V công tác v n t i và m b o tr t t an toàn giao thông Công tác m b o tr t t ATGT trên a bàn t nh ã có chuy n bi n tích c c. Yêu c u s GTVT t nh Gia Lai ti p t c tham mưu lãnh o T nh v vi c th c hi n ch o c a Chính ph t i Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007, Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 và tri n khai các nhi m v thu c giai o n 2 c a quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007 v k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; c bi t chú tr ng công tác tuyên truy n, giáo d c ngư i tham gia giao thông ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, i mũ b o hi m; kiên quy t cư ng ch , x ph t các hành vi vi ph m; tăng cư ng qu n lý phương ti n cơ gi i ư ng b . ngh T nh tăng cư ng ch o các cơ quan liên quan nghiêm túc th c hi n ch trương c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý phương ti n v n t i, ình ch lưu hành xe công nông t ch t o. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v liên quan thu c B GTVT và t nh Gia Lai tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - T nh y, H ND, UBND, S GTVT t nh Gia Lai; - B trư ng H Nghĩa Dũng ( báo cáo); - Th trư ng Lê M nh Hùng ( báo cáo); - Các ơn v d h p; - V KH T; - C c Hàng không VN; - Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản