Thông báo số 354/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
3
download

Thông báo số 354/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 354/TB-BYT về nội dung họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người ngày 26/4/2006 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 354/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BAN CH O QU C GIA c l p - T do - H nh phúc PHÒNG CH NG I ******** DNCH CÚM NGƯ I ****** S : 354/TB-BYT Hà N i, ngày 03 tháng 05 năm 2006 THÔNG BÁO V N I DUNG H P BAN CH O QU C GIA PHÒNG, CH NG I DNCH CÚM NGƯ I NGÀY 26/4/2006 ti p t c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng i d ch cúm ngư i, ngày 26/4/2006, B Y t - Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i ã t ch c cu c h p thư ng kỳ. I. THÀNH PH N I BI U THAM D : 1.Ông Tr n c Phu, Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, B Y t , ch trì cu c h p theo s u quy n c a PGS.TS Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t , Phó Trư ng ban Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i ( ng chí Th trư ng i công tác v ng). 2.Ông Lâm Qu c Hùng, C c Quân y, B Qu c Phòng. 3.Bà Tr n Hà Phương, C c Lãnh s , B Ngo i giao. 4.Bà Nguy n Th Huy n, C c A25, B Công An. 5.Bà Tr n Thu Thu , Trung ương H i Ch th p Vi t Nam. 6.Ông Nguy n Nam Liên, Phó V trư ng V K ho ch - Tài chính, B Y t . 7.Ông Lương Ng c Khuê, Phó V trư ng V i u tr . 8.Ông Nguy n Quang Thu n, Giám c Trung tâm Truy n thông - Giáo d c s c kho , B Y t . 9.Ông Văn ăng Kỳ, C c Thú y, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 10.Ông Ph m Lê Tu n, Phó Giám c S Y t Hà N i. 11.Bà Nguy n Thanh Bình, Văn phòng B Y t . Và các chuyên viên C c Y t d phòng Vi t Nam, V i u tr và V K ho ch - Tài chính, B Y t .
  2. II. N I DUNG CU C H P: Cu c h p ã t p trung th o lu n các n i dung chính sau: 1. Tình hình d ch cúm A(H5N1) gia c m, cúm ngư i trên th gi i và t i Vi t Nam. M t s bi n pháp c n ti p t c tri n khai kh ng ch d ch. 2. Công tác tri n khai mua s m thu c, hoá ch t, trang thi t b phòng ch ng d ch và t p hu n s d ng, b ng kinh phí do Chính ph u tư cho các a phương và các B , ngành trong c nư c. 3. Công tác tuyên truy n phòng, ch ng d ch cúm A(H5N1) gia c m và ngư i. 4. Công tác ki m tra giám sát vi c tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch. 2.1 Tình hình d ch cúm A(H5N1): 2.1.1.Tình hình d ch cúm gia c m: Trên th gi i: Theo Thông tin t T ch c s c kho ng v t th gi i (OIE) ngày 26/4/2006 và các ngu n tin qu c t khác: Trong tu n ti p t c ghi nh n các d ch cúm trên gia c m t i các nư c Sudan, Palestin, Afghanistan. T i Pháp, Trung Qu c ti p t c phát hi n v t hoang d i ch t do m c cúm A(H5N1). Hi n nay d ch cúm gia c m ang x y ra t i 24 qu c gia trên th gi i. K t năm 2003 n nay ã có 55 qu c gia và các vùng lãnh th trên th gi i ghi nh n có d ch cúm gia c m và có chim hoang d i ch t do m c cúm A(H5N1). T i Vi t Nam: Theo thông báo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, t ngày 15/12/2005 n nay (26/4/2006) toàn qu c không phát sinh thêm d ch cúm gia c m m i. 2.1.2. Tình hình d ch cúm A (H5N1) trên ngư i: Trên th gi i: T i Ai C p: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 21/4/2006: Phòng xét nghi m chuNn th c c a WHO ã kh ng nh thêm 08 trư ng h p dương tính v i vi rút cúm A(H5N1) t i nư c này, trong ó có 02 trư ng h p t vong. Các trư ng h p này ã ư c B Y t Ai C p ghi nh n t i các thông báo trư c. n nay t i Ai C p ã ghi nh n 12 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 04 trư ng h p t vong.
  3. T i Trung Qu c: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 19/4/2006, B Y t Trung Qu c ã ghi nh n trư ng h p th 17 m c cúm A(H5N1) t i nư c này. B nh nhân nam 21 tu i, là công nhân cư trú t i t nh H B c, kh i b nh ngày 01/4/2006, nh p vi n trong tình tr ng nguy k ch và t vong ngày 19/4/2006. T tháng 11/2005 n nay t i t nh H B c không ghi nh n v d ch cúm trên gia c m. T i Indonesia: Ngày 19/4/2006, B Y t nư c này ã ghi nh n thêm 01 trư ng h p m c m i cúm A(H5N1). B nh nhân nam 24 tu i, s ng t nh Tangerang, g n Th ô Jakarta. Kh i b nh ngày 29/3/2006, nh p vi n ngày 05/4/2006 và t vong ngày 08/4/2006. n nay t i Indonesia ã ghi nh n 32 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 24 trư ng h p t vong. T i Vi t Nam: K t ngày 14/11/2005 n nay không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 204 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 113 trư ng h p t vong t i 9 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 17, ch t 12), Ai C p (m c 12, ch t 04), Indonesia (m c 32, ch t 24), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). 2.2. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã th c hi n: 1.Công văn g i S Y t các t nh/thành ph v vi c ti p t c tri n khai Chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i trong tháng 4-5/2006, ch o các a phương sau phát ng chi n d ch tăng cư ng tuyên truy n v n ng, hư ng d n, thanh ki m tra s hư ng ng sau tháng Chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i vi c v sinh môi trư ng thành ho t ng thư ng xuyên t i h gia ình và t i c ng ng. 2.C oàn cán b ph i h p v i S Y t t nh Qu ng Bình tri n khai di n t p phòng ch ng i d ch cúm ngư i ngày 27/4/2006. Làm vi c v i S Y t các t nh C n Thơ, Vĩnh Phúc chuNn b t ch c di n t p, d ki n t i t nh C n Thơ ngày 07/5/2006, t nh Vĩnh Phúc ngày 14/5/2006. 3.Ch o S Y t Hà N i, các t nh lân c n Hà N i giám sát ch t ch tình hình d ch b nh hàng ngày, m b o v sinh môi trư ng và an toàn th c phNm trong su t th i gian di n ra i h i ng toàn qu c l n th X. 4.Ti p t c các th t c ti p nh n và phân ph i các trang thi t b , hoá ch t, trang b phòng ch ng d ch t I cho các a phương.
  4. 5.Ph i h p v i các Nhà phân ph i hư ng d n các t nh/thành ph v vi c ti p nh n, s d ng và mua s m các trang thi t b , thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch và hư ng d n a phương xây d ng cơ s phòng ch ng cúm khi i d ch x y ra. 6. ã t ng h p báo cáo c a 46 t nh/thành ph và 03 B ngành v tình hình s d ng kinh phí c a Th tư ng Chính ph theo Quy t nh 1239/Q -TTg. 7.Ti p t c phát hành 6000 áp phích tuyên truy n v các bi n pháp chăn nuôi gia c m phòng ch ng d ch cúm gia c m do các T ch c qu c t h tr s n xu t. 8.Xin ý ki n góp ý và hoàn ch nh Tài li u hư ng d n th c hi n c nh báo s m và áp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm do ch ng vi rút gây i d ch và phòng ng a i d ch cúm ngư i. 9.Ti p t c làm vi c v i oàn chuyên gia Qu c t xây d ng k ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm giai o n 2006 - 2008. 10.Ph i h p v i V H p tác qu c t , B Nông nghi p và phát tri n nông thôn chuNn b n i dung cu c h p B trư ng các nư c APEC v phòng ch ng cúm gia c m t i à N ng ngày 04 - 06/5/2006. 11.Ti n hành các th t c ti p nh n D án “Phòng ch ng b nh truy n nhi m khu v c ti u vùng sông Mê Kông giai o n 2006- 2009’’ c a Ngân hàng th gi i ADB vi n tr không hoàn l i. 12.Xây d ng D án Lu t Phòng ch ng b nh truy n nhi m trình Th tư ng Chính ph vào tháng 7/2006. 13.Trung ương H i ch th p Vi t Nam ti p t c ti n hành xây d ng n i dung các tài li u truy n thông: sách, t rơi, áp phích. T ch c t p hu n truy n thông cho các cán b H i ch th p 29 t nh phía B c và tri n khai chi n d ch tuyên truy n phòng ch ng d ch qua biên gi i Tân Thanh (có s ph i h p c a H i Ch th p Trung Qu c). 14.Ti p t c ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ vào Vi t Nam. Trong tu n t 18/4 - 25/4/2006, t i 7 c a khNu l n ( ư ng b , ư ng không và ư ng thu ) c a 7 t nh, thành ph (Hà N i, H i Phòng, H Chí Minh, Qu ng Ninh, L ng Sơn, à N ng, Lào Cai) có 72.036 khách nh p c nh, trong ó có 45.214 ngư i nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ. Giám sát 47.439 ngư i t nư c có d ch cúm A (H5N1) trên ngư i nh p c nh vào Vi t Nam, chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. III. K T LU N CU C H P: Sau khi th ng nh t ý ki n c a các thành viên tham gia d h p,TS. Tr n c Phu, Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam ã t ng h p ý ki n cu c h p như sau: 1.T i các qu c gia trên th gi i v n ti p t c ghi nh n thêm các d ch m i trên gia c m và có thêm ngư i m c b nh. Trong khi ó, t i Vi t Nam, ã kh ng ch ư c d ch cúm trên gia c m và trên ngư i, vì v y nhân dân có th có tư tư ngch quan. ngh
  5. ti u ban Tuyên truy n ph i h p v i Ti u ban giám sát phòng ch ng d ch ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng ti p t c tri n khai m nh m ho t ng truy n thông v tình hình d ch b nh và các bi n pháp phòng ch ng d ch. 2.Ti u ban Giám sát phòng ch ng d ch ti p t c giám sát ch t ch tình hình d ch b nh. Ch o các a phương ti p t c Ny m nh ho t ng tuyên truy n v n ng, hư ng d n vi c th c hi n thư ng xuyên công tác v sinh môi trư ng t i h gia ình và t i c ng ng, sau khi ã phát ng tháng Chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i. Ch o các t nh/thành ph chưa tri n khai chi n d ch khNn trương xây d ng k ho ch s m t ch c phát ng chi n d ch trong tháng 5/2006. 3. ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti p t c ph i h p v i các B ngành, U ban nhân dân các t nh phía B c ti p t c tăng cư ng ki m tra và ngăn ch n vi c nh p l u, buôn bán và v n chuy n gia c m trái phép qua biên gi i vào n i a. 4. ngh Ti u ban H u c n ti p t c thúc Ny vi c mua s m trang thi t b , hoá ch t, trang ph c phòng ch ng d ch phân ph i cho các a phương và hoàn ch nh báo cáo t ng h p tình hình s d ng kinh phí phòng ch ng d ch theo Quy t nh 1239/Q -TTg báo cáo Th tư ng Chính ph . Ban ch o Qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i s ti p t c giao ban nh kỳ vào 16h00 ngày 03/5/2006 báo cáo tình hình d ch cúm A(H5N1) và tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch. KT. TRƯ NG BAN PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C TH TRƯ NG B Y T Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản