Thông báo số 355/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
5
download

Thông báo số 355/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 355/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp về tiến độ thi công gói thầu số 1: xây dựng móng và nhà ga hàng không quốc tế sân bay Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 355/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 355/TB-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG LÊ M NH HÙNG T I CU C H P V TI N THI CÔNG GÓI TH U S 1: XÂY D NG MÓNG VÀ NHÀ GA HÀNG KHÔNG QU C T SÂN BAY À N NG Ngày 07/8/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Lê M nh Hùng ã ch trì cu c h p v Ny nhanh ti n thi công gói th u s 1 d án nhà ga HKQT sân bay à N ng. Tham d h p có Lãnh o và i di n các cơ quan, ơn v : V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , C c Qu n lý xây d ng & CLCTGT, C c Hàng không Vi t Nam, Ch u tư d án T ng công ty C ng Hàng không mi n Trung, Tư v n giám sát và nhà th u thi công T ng công ty XD Hà N i. Sau khi nghe Ch u tư d án, (T ng công ty C ng hàng không mi n Trung), Tư v n giám sát và nhà th u T ng công ty XD Hà N i báo cáo tình hình th c hi n gói th u và ý ki n c a các cơ quan d h p, Th trư ng Lê M nh Hùng k t lu n như sau: Gói th u s 1 xây d ng móng và t ng h m nhà ga HKQT sân bay à N ng kh i công tháng 12/2007, theo k ho ch ti n n ngày 18/7/2008 ph i hoàn thành toàn b kh i lư ng gói th u. Nhưng do nhà th u T ng công ty XD Hà N i thi u quan tâm ch o, b trí nhân l c, máy móc thi t b và tài chính không áp ng yêu c u nên n nay kh i lư ng thi công m i ch t kho ng 28%, tương ng giá tr th c hi n t kho ng 30% h p ng. Trên cơ s cam k t c a Ông T ng giám c và Phó t ng giám c T ng công ty XD Hà N i v th i h n hoàn thành thi công h ng m c chính óng c c móng trong tháng 9/2008 và hoàn thành thi công toàn b Gói th u s 1 trong tháng 01/2009, yêu c u các cơ quan, ơn v th c hi n nh ng n i dung sau: 1. Nhà th u T ng công ty XD Hà N i: Yêu c u trư c ngày 12/8/2008 ph i b sung ít nh t 02 búa óng c c vào công trư ng và ph i m b o duy trì thư ng xuyên t i thi u 06 búa óng c c ho t ng liên t c 02 ca/ngày. ng th i tăng cư ng nhân l c, tài chính, thi t b (tr m tr n), v t li u, v t tư s n xu t bê tông và úc c c, ph i b trí thêm mũi thi công…. 2. Trên cơ s ti n ch o nêu trên, Ch u tư ch o Tư v n, Nhà th u l p ti n thi công chi ti t cho t ng h ng m c công vi c C c Hàng không VN, T ng công ty C ng HKMT, Ban QLDA ch o quy t li t, qu n lý theo dõi ch t ch quá trình th c hi n m b o ti n hoàn thành Gói th u theo cam k t c a Lãnh o T ng công ty XD Hà N i. Ch u tư theo dõi sau 01 tháng n u không có chuy n bi n tích c c,
  2. không m b o ti n ã cam k t, ph i báo cáo B GTVT ch m d t h p ng và x lý ph t, ăng t i thông tin trên các trang thông tin v u th u … 3. V x lý k thu t: Giao V Khoa h c công ngh nghiên c u, xu t báo cáo B xem xét x lý các ch tiêu k thu t như s t v a bê tông, nhi t bê tông … trên cơ s tuân th tiêu chuNn k thu t d án và m b o ch t lư ng công trình. Ch u tư ch o Tư v n và nhà th u l p h sơ chi ti t trình B GTVT (qua V Khoa h c Công ngh ) xem xét phê duy t. 4. V vi c i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nhiên li u, nguyên li u và v t li u xây d ng theo Thông tư s 09/2008/TT-BXD: Ch u tư ch o Tư v n và Nhà th u khNn trương th c hi n th t c h sơ i u ch nh d toán theo thông tư hư ng d n c a B Xây d ng và Văn b n s 4199/BGTVT-QLXD ngày 02/6/2008 c a B GTVT v vi c th c hi n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng theo Thông tư s 09/2008/TT-BXD i v i các d án u tư xây d ng do B GTVT qu n lý. Lưu ý n u vư t t ng m c u tư thì Ch u tư ph i s m th c hi n các th t c i u ch nh theo quy nh. Th a l nh B trư ng B GTVT, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - TTr. Ngô Th nh c ( báo cáo); - TTr. Lê M nh Hùng ( báo cáo); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, CQLXD. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản