Thông báo số 36/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Thông báo số 36/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 36/TB-VPCP về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về định hướng và những giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 36/TB-VPCP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/TB-VPCP Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2001 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 36/TB-VPCP NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2001 V Ý KI N C A TH TƯ NG CHÍNH PH V Đ NH HƯ NG VÀ NH NG GI I PHÁP PHÁT TRI N S N XU T NÔNG NGHI P TRONG TÌNH HÌNH M I Ngày 12 tháng 5 năm 2001, t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th tư ng Phan Văn Kh i và Phó Th tư ng Nguy n Công T n đã làm vi c v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v đ nh hư ng và các gi i pháp cho phát tri n s n xu t nông nghi p trong tình hình m i; cùng d có lãnh đ o các B , ngành: K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Thương m i, Công nghi p, Thu s n, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ban V t giá Chính ph , H i Nông dân Vi t Nam và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn báo cáo v đ nh hư ng và nh ng gi i pháp phát tri n các cây tr ng, v t nuôi có th trư ng tiêu th và gi i quy t vi c làm cho nông dân, ý ki n phát bi u c a các ngành, m t s doanh nghi p và ý ki n c a Phó Th tư ng Nguy n Công T n, Th tư ng Phan Văn Kh i đã có ý ki n như sau: 1. S n xu t nông nghi p trong nh ng năm g n đây ti p t c phát tri n t t, di n tích, s n lư ng m t s cây tr ng, v t nuôi ch y u ti p t c tăng, vi c chuy n đ i cơ c u, đa d ng hoá s n xu t nông nghi p đư c các đ a phương, h nông dân v n d ng có hi u qu và có nhi u đi n hình s n xu t, xu t kh u có hi u qu cao; tuy nhiên, th i gian g n đây giá c nông s n xu ng th p, vi c tiêu th s n ph m hàng hoá nông nghi p g p nhi u khó khăn, nh hư ng đ n thu nh p và đ i s ng c a nông dân và s c mua c a toàn xã h i. Vì v y, Nhà nư c ph i s m có đ nh hư ng và các gi i pháp c n thi t đ ti p t c đ y m nh s n xu t nông nghi p phát tri n, tiêu th h t s n ph m nông nghi p v i giá có l i cho ngư i s n xu t, có cơ ch chính sách thi t th c h tr nông dân duy trì và ti p t c phát tri n s n xu t và nâng cao đ i s ng. 2. Đ ng ý v i báo cáo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v nh ng đ nh hư ng phát tri n cây, con có th trư ng tiêu th s n ph m trong nư c và xu t kh u và các gi i pháp đ y m nh s n xu t, gi i quy t vi c làm cho nông dân. Trên cơ s đ nh hư ng này, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u xây d ng các đ án c th cho t ng cây, con lĩnh v c đ tri n khai th c hi n ngay t năm 2001, theo hư ng: - Ph i nhanh chóng quy ho ch cho vi c th c hi n chuy n d ch cơ c u s n xu t nông nghi p nh m nâng cao hi u qu s n xu t, ch t lư ng nông s n hàng hoá và kh năng c nh tranh trong vi c xu t kh u và tiêu th s n ph m.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i v i nh ng cây tr ng ch y u như lúa g o, cà phê có di n tích l n, là m t hàng nông s n xu t kh u ch y u hi n nay, có tính c nh tranh qu c t gay g t, ph i tính đ n di n tích cho phù h p, áp d ng ti n b khoa h c k thu t đ h giá thành s n xu t, phát tri n công ngh sau thu ho ch đ nâng cao ch t lư ng hàng hoá, tăng kh năng c nh tranh trên th trư ng qu c t , b o đ m xu t kh u có hi u qu , tiêu th đư c s n ph m, ngư i s n xu t có lãi. Đ i v i các cây tr ng có th trư ng xu t kh u, v i giá c như hi n nay, ngư i s n xu t v n có lãi ho c ch p nh n đư c như: cao su, tiêu, đi u, chè, v.v... c n gi v ng ho c phát tri n thêm các vùng có đi u ki n, có gi ng t t và áp d ng các bi n pháp k thu t m i đ ti p t c h giá thành s n xu t nâng cao ch t lư ng, b o đ m tính c nh tranh xu t kh u có hi u qu . Đ i v i cây tr ng, v t nuôi nhu c u tiêu th trong nư c l n, làm nguyên li u cho phát tri n công nghi p như: ngô, đ u tương, bông, cây có d u ăn, thu c lá, dâu t m, d a và m t s cây ăn qu khác, chăn nuôi l n xu t kh u, bò s a, phát tri n ngành ngh th công v.v... c n xây d ng đ án c th đ có chính sách khuy n khích phát tri n. Riêng v i đ án phát tri n chăn nuôi bò s a, là m t đ án l n, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s m nghiên c u xây d ng đ án c th trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong quý 3 năm 2001; Đ án phát tri n nuôi tôm các t nh ven bi n, đ c bi t là các t nh đ ng b ng sông C u Long, nh m khai thác tri t đ vùng đ t ven bi n, đư c các đ a phương h t s c quan tâm, c n có đ u tư l n, B Thu s n t ng h p trình Th tư ng Chính ph trong quý 3 năm 2001; Đ án tr ng r ng nguyên li u cho ch bi n b t gi y và s n xu t gi y, là đ án l n cho chương trình phát tri n r ng, B Công nghi p ch trì cùng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng chương trình c th trình Th tư ng Chính ph trong quý 4 năm 2001. - Phát tri n ngành ngh nông thôn nh m t o vi c làm, tăng thu nh p cho nông dân, có ti m năng xu t kh u l n, Chính ph đã có chính sách khuy n khích phát tri n, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c n hư ng d n và ch đ o vi c th c hi n c th . 3. V nh ng gi i pháp trư c m t và lâu dài cho vi c chuy n d ch cơ c u kinh t và tháo g khó khăn cho s n xu t nông nghi p. - Chính ph s th c hi n l trình cho vi c mi n gi m thu s d ng đ t nông nghi p, trư c m t là mi n gi m thu s d ng đ t nông nghi p cho các xã thu c chương trình 135, gi m m t ph n thu s d ng đ t cho các h tr ng lúa, cà phê vì giá nông s n xu ng quá th p, ngư i s n xu t b thua thi t nhi u. - Chính ph s xem xét và c p đ kinh phí cho chương trình gi ng qu c gia nh m đ y m nh vi c lai t o, tuy n ch n, n u c n thi t ph i nh p kh u và nhân nhanh các gi ng t t ph c v s n xu t như: lúa, chè, đi u, d a, cây ăn qu , bò, l n, gia c m, tôm, cá, v.v... Tăng cư ng kinh phí cho nghiên c u khoa h c k thu t nông nghi p, thu s n. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n phê duy t đ án c th và đ ngh m c kinh phí h tr trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh trong quý 2 năm 2001, làm vi c v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng đ kinh phí đ n tr c ti p các đơn v nghiên c u và m t s đơn v đư c nh n nhi m v nhân gi ng t t ban đ u.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - V cơ ch chính sách v n vay, b o đ m đ v n cho các doanh nghi p, các h nông dân vay đ phát tri n s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, thu s n, phát tri n ngành, ngh làm hàng xu t kh u và chuy n đ i cơ c u s n xu t. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có hư ng d n v th t c đơn gi n đ ngư i s n xu t ti p c n đư c các ngu n v n vay đáp ng nhu c u phát tri n s n xu t - kinh doanh. - B Tài chính, B Thương m i s m ban hành quy ch ho t đ ng và hư ng d n th c hi n Qu b o hi m xu t kh u và Qu b o tr tín d ng. - V th trư ng: Khuy n khích m i t ch c, m i thành ph n kinh t tham gia tìm ki m, m r ng th trư ng tiêu th nông s n, đ c bi t là th trư ng xu t kh u thông qua các chính sách h tr xúc ti n thương m i, thư ng xu t kh u, l p kho ngo i quan. Các B : Thương m i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thu s n, Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, H i quan... v i ch c năng c a mình tìm ki m, đ xu t các gi i pháp c th , t o đi u ki n thu n l i đ đ y m nh vi c xu t kh u tiêu th s n ph m nông, lâm thu s n. - Khuy n khích vi c hình thành các Hi p h i cây, con, ngành hàng đ ph i h p giúp đ nhau trong các ho t đ ng s n xu t, tiêu th s n ph m, đ y m nh xu t kh u, b o v l i ích chung và quy n l i c a ngư i s n xu t. V v n cho đ u tư xây d ng cơ b n: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn rà soát l i các công trình xây d ng trư c h t b o đ m c p đ v n cho các công trình c n hoàn thành trong năm 2001, các công trình đê bao b o v s n xu t và các khu dân cư, các công trình thu l i ph c v cho chuy n đ i cơ c u s n xu t, nuôi tôm, chương trình tr ng m i 5 tri u ha r ng và v n đ i ng cho các d án có s d ng v n ODA, làm vi c v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính đ th ng nh t báo cáo Th tư ng Chính ph đ b sung ngu n v n vào cu i năm 2001. Văn phòng Chính ph xin thông báo đ các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph bi t, th c hi n. Nguy n Công S (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản