Thông báo số 368/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
5
download

Thông báo số 368/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 368/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 368/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 368/TB-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V I LÃNH O T NH CAO B NG Ngày 09/08/2008 t i UBND t nh Cao B ng, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã làm vi c v i Lãnh o UBND t nh Cao B ng v tình hình th c hi n các D án h t ng giao thông trên a bàn t nh. Tham gia d h p có ng chí Nông Văn Páo Phó Ch t ch UBND T nh cùng các Lãnh o S , Ban ngành tham mưu c a T nh và các Huy n liên quan n công tác GPMB. V phía B GTVT có Lãnh o và chuyên viên các cơ quan, ơn v : V KH T, V TC, C c Qu n lý XD & CLCTGT, C c BVN, Ban QLDA ư ng HCM, Ban QLDA 6 (trư c ây là Ban QLDA 5) và Tư v n thi t k (Công ty CP TV TXDCTGT 1, Công ty CP TVXDCTGT 2) cùng tham d . Sau khi nghe Lãnh o các cơ quan tham gia d h p báo cáo v tình hình th c hi n và ki n ngh liên quan n các d án h t ng giao thông trên a bàn T nh, nh ng khó khăn vư ng m c, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng th ng nh t v i Lãnh o t nh Cao B ng k t lu n như sau: ánh giá chung: Trong th i gian v a qua, UBND t nh Cao B ng và B GTVT ã có s ph i h p ch t ch trong vi c ch o thi công các d án QL 4A, QL 34, QL 4C, QL3… tuy nhiên ti n tri n khai các d án nhìn chung còn ch m. 1. D án c i t o, nâng c p QL 34: ây là d án do S GTVT Cao B ng làm Ch u tư. B GTVT ã có Quy t nh thành l p oàn ki m tra theo Quy t nh s 2152/Q -BGTVT ngày 22/7/2008 c a B trư ng B GTVT, oàn ki m tra ã ti n hành ki m tra 2 t vào các ngày 05 -:- 07/07/2008 và 07 -: 08/8/2008 ánh giá k t qu th c hi n u tư xây d ng D án. oàn Ki m tra ã báo cáo t i h i ngh và ư c th c hi n c th t i văn b n s 686/G ngày 11/7/2008 c a C c Giám nh & QLCL CTGT. B GTVT và UBND t nh Cao B ng th ng nh t v i báo cáo ánh giá c a oàn ki m tra. UBND T nh s ch o S GTVT Cao B ng báo cáo l i v i ng chí Bí thư T nh y. - V ánh giá quá trình th c hi n d án: Th i gian qua vi c ch o d án có ch m, có c nguyên nhân ch quan và nguyên nhân khách quan, S GTVT Cao B ng c n rút kinh nghi m v công tác qu n lý d án, c bi t c n ch n ch nh khâu l a ch n Nhà th u (ki m tra k v năng l c tài chính) và s ph i h p trong công tác GPMB các Th tr n Tĩnh Túc, P c Mi u.
  2. - s m hoàn thành công trình, yêu c u S GTVT Cao B ng ch o TVGS và Nhà th u tăng cư ng nhân l c, thi t b Ny nhanh ti n s m hoàn thành công trình trong năm 2008, c th : o n 3 km chưa r i m t ư ng khu v c TT P c Mi u; Kho ng 6km ang nâng c p r i nh a o n km66 - km 106; D án 11km ang c i t o nâng c p o n km167 - km178. - Giao V KH T và C c BVN b trí v n th c hi n. ng th i ch o S GTVT Cao B ng Ny nhanh ti n l p d án o n km0 - km36, B phê duy t trong năm 2008. 2. i v i d án ư ng HCM o n P c Bó - Cao B ng: Hi n t i B GTVT ang ch o hoàn thành TKKT, t ch c u th u kh i công xây d ng. Trong quá trình thi t k , T nh Cao B ng i u ch nh quy ho ch, do v y i m u tuy n và cu i tuy n ph i i u ch nh, c th : - Ch p thu n ngh c a T nh v i u ch nh hư ng tuy n kho ng 3km cho phù h p v i quy ho ch t i c a khNu Sóc Giang. Ban QLDA ư ng HCM s m có t trình bư c thi t k V KH T tham mưu trình B ch p thu n ch trương làm cơ s tri n khai th c hi n. UBND T nh ch o các Ban ngành s m có văn b n th ng nh t. - i u ch nh tuy n t i Th xã Cao B ng: ban QLDA ư ng HCM ch o TVTK i u ch nh hư ng tuy n, trên cơ s bám sát vào quy ho ch c a T nh, theo phương châm: Gi nguyên quy mô c a d án ã ư c phê duy t, tránh di d i hàng c t i n cao th ; Trong trư ng h p c n thi t m b o tiêu chuNn k thu t c a d án, cho phép phá d c u treo hi n t i và i u ch nh sơ nh p c u B ng Giang m i cho phù h p. i v i phương án nút giao cu i tuy n: Gi nguyên i m cu i c a d án, vu t n i vào nút giao ngã tư hi n t i m b o êm thu n. c i thi n tình hình giao thông, cách i m cu i c a d án kho ng 500m, b sung nhánh giao c t s m v i QL3. - Ti n : Ph n u kh i công gói 2 vào gi a tháng 9/2008, các gói còn l i kh i công trong năm 2008. ngh UBND T nh ch o các H i ng n bù, GPMB bàn giao cho Nhà th u k p th i i u ki n kh i công theo th i h n d ki n nêu trên (t i thi u t 80% m t b ng c a gói th u tr lên m i ư c phép ti n hành kh i công). - Ban QLDA ư ng HCM ch o TVTK thay c m c c GPMB t c c g sang c c bê tông. 3. D án c i t o nâng c p QL4A và D án c i t o nâng c p QL3 o n tuy n tránh th xã Cao B ng; 3.1. i v i QL 4A ( a ph n t nh Cao B ng): Ban QLDA 6 ch o nhà th u Ny nhanh ti n thi công hoàn thành toàn b d án (các gói th u s 1, s 2 và s 6) trư c 31/12/2008. - Gói th u s 1: + Trong tháng 8/2008, Ban QLDA 6 trình B GTVT gi i quy t d t i m v v n năng l c nhà th u y u, c bi t là i v i Công ty XDCTGT 228 (nhà th u chính).
  3. + i v i Công ty Liên h p Xây d ng V n Cư ng (nhà th u ph ): Ban QLDA6 làm vi c v i nhà th u ph yêu c u Ny nhanh thi công áp ng ti n yêu c u. - i v i các gói th u s 2, 3, 4 ã th m xong BTN: Yêu c u ban QLDA 6 ch o nhà th u khNn trương hoàn thi n các h ng m c còn l i và h sơ hoàn công s m bàn giao cho ơn v qu n lý và ưa vào khai thác. - Gói th u s 5 và s 6: + i v i nh ng o n ã có m t b ng: Yêu c u nhà th u Ny nhanh ti n thi công. + i v i nh ng o n chưa gi i phóng ư c m t b ng: ngh UBND t nh gi i quy t d t i m trong tháng 8/2008 bàn giao cho nhà th u thi công. + i v i các ư ng vu t n i dân sinh theo ngh c a a phương: Ban QLDA6 ki m tra l i, n u c n thiét thì cho phép b sung theo ngh . + i v i m t s v trí trên mái ta luy dương thu c gói th u s 6 có các h dân sinh s ng có nguy cơ b s t l nguy hi m: ngh a phương l p phương án cho di d i nhà dân kh i ph m vi nguy hi m; Trư ng h p có th gia c ư c mái ta luy m b o an toàn nhà dân, Ban QLDA 6 ki m tra và ch o l p thi t k b sung gia c mái ta luy m b o an toàn cho nhà dân. 3.2. D án c i t o nâng c p QL3 o n tuy n tránh th xã Cao B ng: Ban QLDA 6 và a phương ki m tra l i vi c úng ng p các h dân t i nút giao Nà Cáp, n u thu c trách nhi m c a Ban thì xem xét b sung thi t k x lý vi c úng ng p. B GTVT mong UBND t nh Cao B ng ti p t c ph i h p v i B GTVT Ny nhanh ti n các D án h t ng giao thông trên a bàn T nh, k c các D án dùng ngu n v n ODA. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Bí thư t nh y t nh Cao B ng; - T.Tr Nguy n H ng Trư ng (b/c); - UBND t nh Cao B ng; - S GTVT Cao B ng; - V KH T; V TC; Nguy n Văn Công - C c BVN; - Ban QLDA ư ng HCM; (Ban sao g i TVTK) - Ban QLDA 6; (Ban sao g i TVGS, Nhà th u) - Lưu: VT, XDCB (3b).
Đồng bộ tài khoản