Thông báo Số: 368/TB-VPCP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
2
download

Thông báo Số: 368/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 368/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 368/TB-VPCP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN Ngày 23 tháng 12 năm 2009, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về thực hiện Chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên năm 2009. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội. Sau khi nghe các báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, của các Bộ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến kết luận như sau: Chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên (Chương trình) ngày càng đi vào nề nếp. Năm 2009, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Chương trình vẫn tiếp tục được triển khai, tăng thêm về qui mô. Đã có thêm nhiều em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, thêm nhiều gia đình khó khăn nhận được sự trợ giúp của Chính phủ để cho con em đi học. Cho đến nay, đã có gần 1,7 triệu học sinh, sinh viên của trên 1,5 triệu hộ gia đình được vay vốn từ Chương trình. Kết quả lớn lao của Chương trình thể hiện tính ưu việt của Chế độ Xã hội chủ nghĩa, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với vấn đề an sinh xã hội, được thế giới đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên trong thời gian tới, yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan triển khai tốt một số công việc cụ thể sau: 1. Trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền trên nguyên tắc bốn biết (các Bộ biết, địa phương biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội biết, các trường biết) của chương trình này để xã hội đồng tình, cùng tham gia và để phục vụ công tác kiểm tra độc lập.
  2. 2. Để công việc thu hồi nợ được thực hiện có hiệu quả cần chuẩn bị kỹ tài liệu tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong xã hội về cách thức tổ chức, biện pháp và kết quả đã làm của các tổ chức, cá nhân, nhất là kinh nghiệm hay, việc làm đạt kết quả tốt, trên cơ sở đó trong tháng 01 năm 2010 tiến hành Hội nghị chuyên đề bàn về công tác thu hồi nợ của Chương trình. 3. Chuẩn bị thật kỹ các nội dung để tháng 6 năm 2010 tổ chức Chuyên đề sơ kết 6 tháng nhằm đánh giá, xác định kế hoạch triển khai, kiểm tra cuối năm và bàn việc thực hiện nội dung về cơ chế đánh giá, giám sát độc lập đối với các báo cáo kiểm tra. 4. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo: - Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngân hàng Chính sách xã hội, xây dựng báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện Chương trình để báo cáo Chính phủ tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2009. - Đánh giá việc áp dụng hình thức thanh toán qua thẻ đối với các khoản vay đối với các trường và học sinh để biện pháp áp dụng này có hiệu quả, phù hợp, được thể hiện ngay trong Quy chế phối hợp cung cấp thông tin nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương trong công tác quản lý tín dụng đối với học sinh, sinh viên. 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đối với các ngân hàng thương mại tham gia mua trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành để huy động thêm nguồn vốn cho Chương trình. 6. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội: - Chủ động thực hiện huy động trong hai năm tới khoảng 10.000 tỷ đồng, trong đó năm 2010 huy động từ 4.000 – 5.000 tỷ đồng. - Trước ngày 30 tháng 4 năm 2010, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì tổ chức hội nghị chuyên đề về huy động vốn xã hội cho chương trình cho vay để học đại học, học nghề, trước hết là kêu gọi và có chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại mua trái phiếu của Ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ bảo lãnh. - Chuẩn bị tài liệu, số liệu, tư liệu để tổ chức công tác thông tin huy động vốn dưới hình thức kêu gọi toàn xã hội tham gia, bằng hình thức trao đổi, phóng sự (phát trên các kênh truyền hình: VTV1, VTV2, VTV4 và một số báo Tết) về kết quả triển khai Chương trình năm 2009.
  3. 7. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: - Xem xét ban hành các chính sách về giới thiệu việc làm; chỉ đạo các trường, khuyến khích các cơ quan, tổ chức có các hoạt động hỗ trợ việc làm đối với học sinh, sinh viên vay vốn từ Chương trình. - Công bố trên Trang thông tin điện tử những sai phạm về cho vay, sử dụng nguồn vay của chương trình này vừa để nhắc nhở, vừa để chấn chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, thông qua đó sẽ khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó TTg; - VPTW, VPQH, VPCTN; - Các Bộ: TC, LĐ-TB&XH, GD&ĐT; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phạm Văn Phượng - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - UBTW Mặt trận TQVN; - Hội Cựu chiến binh VN, Hội NDVN, TW Hội LH Phụ nữ VN, TW Đoàn TNCSHCM; - Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN, Thông tấn xã Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, ĐP, KGVX, Cổng TTĐT; - Lưu VT, KTTH (4b).
Đồng bộ tài khoản