Thông báo số 372/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
5
download

Thông báo số 372/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 372/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Chủ tịch công ty Jinsung Construction (Hàn Quốc) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 372/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 372/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O UBND T NH LÂM NG, NG NAI VÀ CH TNCH CÔNG TY JINSUNG CONSTRUCTION (HÀN QU C) Ngày 08/8/2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Ngô Th nh c ã ti p và làm vi c v i Lãnh o UBND các t nh Lâm ng, ng Nai và ông Jung Suk Tae – Ch t ch Công ty Jinsung Construction (Hàn Qu c) v D án xây d ng ư ng cao t c D u Giây – à L t. Cùng d v phía B Giao thông v n t i có i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : V K ho ch – u tư, V H p tác qu c t , C c QLXD & CLCTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Văn phòng B và T ng công ty tư v n thi t k Giao thông V n t i; Cùng d v phía Hàn Qu c có ông Lee Seong Nam – Phó Ch t ch Công ty Jinsung Construction; ông Hyung, Suk Lee – Trư ng Văn phòng Vi t Nam Công ty ư ng cao t c Hàn Qu c. Sau khi nghe Lãnh o UBND t nh Lâm ng, ng Nai và ông Jung Suk Tae – Ch t ch Công ty Jinsung Construction trình bày, ý ki n trao i c a các i bi u tham d bu i làm vi c, Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau: 1. D án xây d ng ư ng cao t c D u Giây – à L t là m t trong nh ng d án n m trong danh m c u tư m t s d án giao thông quan tr ng, thi t y u giai o n n năm 2020 ư c Th tư ng Chính ph Vi t Nam t i Quy t nh s 412/Q -TTg ngày 11/4/2007 và hi n ang ư c giao cho C c ư ng b Vi t Nam l p d án xem xét u tư b ng nhi u ngu n v n, nhi u phương th c u tư khác nhau. B Giao thông v n t i hoan nghênh ý nh c a Công ty Jinsung Construction cùng các i tác tham gia u tư vào d án. B Giao thông v n t i cũng hoan nghênh UBND các t nh Lâm ng, ng Nai ã tích c c v n ng, khuy n khích thu hút các nhà u tư d án. 2. ng ý cho phép nhà u tư ti p c n tham kh o các h sơ nghiên c u c a d án t i th i i m hi n nay thông qua tài li u ang có t i UBND t nh Lâm ng. 3. Giao V K ho ch u tư ra văn b n thông báo Biên b n ghi nh do V ký v i Công ty Byucksan (Hàn Qu c) ngày 02/11/2007 h t hi u l c do t ngày ký k t n nay Công ty Byucksan ã không ti n hành th c hi n các cam k t ã th a thu n trong Biên b n trên cơ s ngh c a UBND t nh Lâm ng t i văn b n s 5507/UBND- NV ngày 07/8/2008 4. Giao V K ho ch u tư ph i h p v i V H p tác qu c t chuNn b h sơ liên quan n d án xây d ng ư ng cao t c D u Giây – à L t ưa vào danh m c v n ng ODA trong chương trình xúc ti n u tư do các B ph i h p t ch c t i Hàn
  2. Qu c trong tháng 9/2008; chuNn b n i dung Biên b n ghi nh s ký k t gi a lãnh o V và lãnh o Công ty Jinsung Construction trong d p oàn công tác c a B làm vi c t i Hàn Qu c. 5. Giao V H p tác Qu c t d ki n v th i gian, a i m và các công tác chuNn b khác ti n hành ký k t Biên b n ghi nh (theo s y quy n c a Lãnh o B ) v i Công ty Jinsung Construction và các i tác t i Hàn Qu c trong chương trình xúc ti n u tư t i Hàn Qu c. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Các cơ quan tham d ; - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Ngô Th nh c( báo cáo); - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản