Thông báo số 374/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Thông báo số 374/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 374/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp triển khai dự án nâng cấp QL15 đoạn qua Hòa Bình và Thanh Hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 374/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 374/TB-BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P TRI N KHAI D ÁN NÂNG C P QL15 O N QUA HÒA BÌNH VÀ THANH HÓA Ngày 21 tháng 8 năm 2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ch trì cu c h p bàn gi i pháp Ny nhanh ti n tri n khai D án Nâng c p QL15 o n qua Hòa Bình và Thanh Hóa. Tham d cu c h p g m có Lãnh o và chuyên viên: V KH T; V KHCN; V Tài chính, C c QLXD&CLCTGT, C c BVN, Ban QLDA 2. Sau khi nghe C c BVN và TVTK báo cáo, ý ki n óng góp c a các i bi u tham d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: 1. Quy mô, tiêu chu n k thu t - Th ng nh t u tư nâng c p QL15 o n qua Hòa Bình và Thanh Hóa v i quy mô ư ng c p III mi n núi, trong ó công trình c u và ư ng u tư ng b ; - T i các v trí a hình khó khăn, a ch t không n nh cho phép nghiên c u xây d ng tuy n tránh, xây d ng công trình h m ho c c n c n m b o úng tiêu chuNn k thu t c a tuy n nh m gi m thi u vi c x lý s t trư t v sau. Lưu ý xây d ng y công trình phòng h , m r ng ư ng cong t i các v trí khu t t m nhìn v.v. m b o an toàn giao thông trên tuy n. 2. Công tác tri n khai d án: - Cho phép tách d án nâng c p QL15 o n qua Hòa Bình và Thanh Hóa thành 03 ti u d án, trong ó ưu tiên u tư xây d ng tuy n tránh ng p th y i n H i Xuân m b o ti n tích nư c c a th y i n trư c 10/2010, c th : + Ti u d án 1: o n qua t nh Hòa Bình t Km0+00 (ngã ba Tòng u) n Km20+00 h t ranh gi i t nh Hòa Bình (L = 20Km). + Ti u d án 2: o n tránh ng p Th y i n H i Xuân t Km20+00 (b t u ranh gi i Thanh Hóa) n Km47+100 (L = 27 km). + Ti u d án 3: o n t Km47+00-:-Km109+00 thu c t nh Thanh Hóa (L=62Km). - Giao V KH T tham mưu Lãnh o B d th o văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép ch nh th u tư v n i v i ti u d án 2; y quy n cho C c BVN phê duy t d án u tư ti u d án 2.
  2. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan ph i h p tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - TTr Nguy n H ng trư ng ( báo cáo); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản